Categorieën
Kantoor

Provinciale aanwijzingen

Provinciale aanwijzingen Gedeputeerde Staten kunnen een bepaalde gemeenteraad de aanwijzing geven om binnen een daarbij te bepalen termijn een bestemmingsplan vast te stellen overeenkomstig daarbij gegeven voorschriften omtrent de inhoud van dat bestemmingsplan (art. 4.2 Wro).


Voorbeeld: Er dreigt een bestemmingsplan geldend te worden waardoor gebouwd zou kunnen worden op gronden waar een provinciale weg is gepland.
Er wordt niet overgegaan tot het geven van de aanwijzing dan na overleg met burgemeester en wethouders en niet eerder dan vier weken nadat Provinciale Staten in kantoor huren tiel kennis zijn gesteld van het voornemen tot het nemen van het besluit. Bij het geven van de aanwijzing kunnen Gedeputeerde Staten verklaren dat een bestemmingsplan door de gemeente wordt voorbereid. Deze verklaring geldt als voorbereidingsbesluit.

Een door Gedeputeerde Staten vastgesteld voorbereidingsbesluit wordt gelijkgesteld met een door de gemeenteraad vastgesteld voorbereidingsbesluit. Ter voorbereiding van een besluit tot aanwijzing is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Er kan dus geen Awb-bezwaarschrift worden ingediend. Beroep staat open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De aanwijzing moet wel zo concreet zijn dat het om een bepaalde aangegeven locatie gaat, waarvan geen afwijking mogelijk is (art. 8.2 lid 1 onder f Wro).
4.5.3 Rijksregels Bij AMvB kunnen regels worden gesteld omtrent de inhoud van bestemmingsplannen en provinciale inpassingsplannen, projectbesluiten en beheersverordeningen indien nationale belangen dat met het oog op een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk maken. Daarbij kan worden bepaald dat een regel slechts geldt voor een daarbij aangegeven gedeelte van het land.