Categorieën
Wonen

Goede ruimtelijke onderbouwing

De goede ruimtelijke onderbouwing bevat ten minste de elementen die vermeld staan in art. 5.1.3 Bro: het zijn vrijwel dezelfde onderwerpen als volgens art. 3.1.6 Bro aan de orde moeten komen in de toelichting van een bestemmingsplan. Bij het bestemmingsplan wordt een verantwoording gevraagd van de in het plan gemaakte keuze van bestemmingen, bij het projectbesluit kantoor huren schiedam een verantwoording van de in het besluit, in afwijking van het plan, gemaakte keuzen van activiteiten en met het besluit beoogde resultaten of doelen.

Een projectbesluit vraagt dus dezelfde grondige voorbereiding als een bestemmingsplan. Het projectbesluit bevat evenals het bestemmingsplan een geometrische plaatsbepaling van het projectgebied en van de daarbinnen aangewezen fysieke resultaten of doeleinden. Procedure kantoor huren tiel projectbesluit De te volgen procedure is gelijk aan die van het bestemmingsplan (art. 3.11 Wro) met inbegrip van de bepalingen inzake de aanwijzing in art. 3.8 lid 2 t/m 6 Wro. Binnen een jaar nadat het projectbesluit onherroepelijk is geworden leggen burgemeester en wethouders een ontwerp voor een bestemmingsplan, overeenkomstig dat projectbesluit, ter inzage.

Het ontwerp mag binnen drie jaren ter inzage worden gelegd als aannemelijk is dat de inpassing van het project samenvalt met de ‘reguliere’ bestemmingsplanherziening die binnen tien jaren moet plaatsvinden. Het ontwerp mag binnen vijf jaren ter inzage worden gelegd als aannemelijk is dat de inpassing van het project samenvalt met de inpassing van een ander project. Het andere project betreft of aangrenzende gronden, of kantoor huren venlo gronden die betrokken zijn in hetzelfde globale, uit te werken bestemmingsplan. Indien geen ruimtelijke ontwikkeling wordt voorzien kan in plaats van het tijdig ter inzage leggen van een ontwerp-bestemmingsplan een beheersverordening door de gemeenteraad worden vastgesteld (zie hierover paragraaf 4.4).
Het kiezen voor een projectbesluit heeft tot gevolg dat voorlopig geen rechten ter zake van gemeentelijke diensten die verband houden met het projectbesluit kunnen worden ingevorderd. Betaling van bouwleges voor het project bijvoorbeeld, kan niet meer worden afgedwongen. De invordering wordt opgeschort tot het tijdstip waarop het bestemmingsplan dan wel de kantoor huren amstelveen beheersverordening is vastgesteld waarin het project is ingepast. Als niet binnen zes maanden na het verstrijken van de al dan niet verlengde termijn het bestemmingsplan dan wel de beheersverordening is vastgesteld, vervalt zelfs de bevoegdheid om de rechten in te vorderen (art. 3.13 lid 4 Wro). Aldus is er een financiële prikkel om niet voor een projectbesluit te kiezen maar direct voor een bestemmingsplan.