Woningwet: nieuwbouw

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Bodemverontreiniging Burgemeester en wethouders moeten de beslissing op een aanvraag voor een reguliere bouwvergunning aanhouden, als uit winkel huren maastricht het over te leggen onderzoeksrapport blijkt dat de bodem ter plaatse van het bouwwerk ernstig verontreinigd is. Er moet eveneens worden aangehouden als uit anderen hoofde een vermoeden bestaat van ernstige verontreiniging, bijvoorbeeld uit eigen gegevens. De beslissing op een aanvraag om een lichte bouwvergunning kan aldus worden aangehouden ook al kan er geen onderzoeksrapport gevraagd worden. Zo kan worden voorkomen dat ook bij een lichte bouwvergunning wordt gebouwd op verontreinigde bodem. Het saneren van de bodem is immers moeilijk en kostbaar als er al gebouwd is. Burgemeester en wethouders beslissen binnen twee weken na ontvangst van de aanvraag en het onderzoeksrapport. Indien er geen grond is de winkel huren breda bouwvergunning te weigeren en de beslissing niet binnen de tweewekentermijn is termijn is genomen en uit het onderzoeksrapport blijkt dat de bodem ernstig is verontreinigd, is de aanhoudingsbeslissing van rechtswege genomen (art. 52a lid 1 Wonw).
Burgemeester en wethouders moeten aanhouden totdat met het saneringsplan is ingestemd door het volgens de Wet bodembescherming bevoegde gezag dan wel door dat gezag is vastgesteld dat er geen sprake is van een geval van ernstige verontreiniging ten winkel huren amsterdam aanzien waarvan spoedige sanering noodzakelijk is. Ten gevolge van de instemming met het saneringsplan kan het nodig zijn het bouwplan te wijzigen. Binnen twee weken na beƫindiging van de aanhouding moeten burgemeester en wethouders dit meedelen aan de aanvrager en hem vijf weken de gelegenheid bieden een gewijzigde aanvraag in te dienen. Als de aanvrager daarvan niet gebruikmaakt, is de vergunning van rechtswege geweigerd (art. 52a lid 4 Wonw).
Ad 6 Zorginstellingen Sommige bouwplannen mogen pas gerealiseerd worden nadat de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het betrokken bouwproject een toelating heeft verleend als bedoeld in art. 5 lid 2 Wet toelating winkel huren haarlem zorginstellingen. De beslissing op de aanvraag bouwvergunning voor een dergelijk bouwplan moet worden aangehouden totdat de toelating is verleend (art. 53 lid 2 Wonw). Ook hier kan het nodig zijn het bouwplan te wijzigen als de toelating betrekking heeft op een gewijzigd bouwplan. Hier geldt dezelfde regeling voor de termijnen en wijzigingen van het bouwplan als bij de milieuvergunning.

Geef een reactie