Wet inrichting landelijk gebied

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het gaat dus hoofdzakelijk om woningen en gebouwen die niet op een andere manier verhuurbaar zijn en om woningen die zijn bestemd voor afbraak of vernieuwbouw. De vergunning kan slechts eenmaal voor hetzelfde gebouw of dezelfde woning worden verleend, voor winkel huren maastricht de duur van maximaal twee jaar. Verlenging is mogelijk tot vijf jaar (art. 15 lid 4).
8.3.3 Relatie met andere wetgeving De Leegstandwet heeft raakvlakken met het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). Art. 61 Rv geeft de eigenaar van een gekraakt pand de mogelijkheid om naamloos te dagvaarden, dat wil zeggen: de personen die zich in het pand bevinden te dagvaarden zonder dat hun namen bekend zijn.
Achtereenvolgens komen aan de orde het doel winkel huren breda en de instrumenten van de Wet inrichting landelijk gebied (Wilg), en de relatie met andere wetten.
8.4.1 Doel van de wet Doel van de wet is het stellen van regels over de verdeling van bevoegdheden tussen Rijk en provincies bij de vaststelling, financiering en uitvoering van het gebiedsgerichte beleid en dat om in het kader van dat beleid te komen tot een doelmatiger toepassing van het instrument van de landinrichting.
8.4 Wet inrichting landelijk gebied 309
8.4.2 Instrumenten De nieuwe Wet inrichting landelijk gebied (Wilg), in werking getreden 1 juli 2007, vervangt de Landinrichtingswet 1985. De Wilg is van groot belang voor de uitvoering van het beleid voor het landelijk gebied en bevat hiertoe sturende elementen voor de winkel huren amsterdam ruimtelijke ordening en de inzet van juridische en financiĆ«le instrumenten. Een belangrijk onderdeel van de wet is het inrichtingsinstrumentarium. Dit vindt op rijksniveau plaats door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de ministers die het mede aangaat, op basis van het rijksbeleid c.q. de beleidsnota’s die door de Tweede Kamer zijn behandeld op het terrein van landbouw, natuur (incl. bos en landschap), recreatie en toerisme, milieu, bodem, water en plattelandseconomie. De vaststelling wordt voorafgegaan winkel huren haarlem door overleg met Gedeputeerde Staten (GS) van de onderscheiden provincies en met besturen van gemeenten en waterschappen of organisaties van gemeenten en waterschappen.

Geef een reactie