Vrooms instrumentaliteitstheorie

Gerelateerde afbeelding

Vrooms instrumentaliteitstheorie legt zo een verband tussen motivatie, productiviteit en satisfactie. Productiviteit is geen doel op zichzelf. Hoge productiviteit kan ook door iemand als doel worden gezien om zijn inkomen te vergroten, hetgeen instrumenteel is om een verhoogde status te bereiken door bijvoorbeeld een bepaald type auto te kopen. Zijn inzet kan dan weer als instrumenteel worden gezien voor de statusverhoging. Instrumentaliteit is dan: iemands opvatting over het verband tussen de beloning en zijn behoefte. In dit verband wordt wel het volgende gesteld: als een medewerker hoge productiviteit ziet als een weg tot het bereiken van één of meer van zijn persoonlijke doeleinden, dan zal hij tot hogere productie kantoorruimte huren maastricht geneigd zijn. Als hij lage productiviteit ziet als een middel tot zijn doel (bijvoorbeeld om ongenoegen te tonen), zal hij minder produceren. Deze theorie stelt dan dat mensen tot hoge productie gemotiveerd zullen zijn als ze: voelen dat ze hoog productief kunnen zijn en dus het tempo en de kwaliteit zelf kunnen beïnvloeden; een aantal positieve opbrengsten verbonden weten aan een hoge productie en inzien dat aan goed en slecht werk niet dezelfde opbrengst is verbonden; dat hoge en lage productiviteit dus niet op dezelfde manier beloond kantoorruimte huren breda zullen worden.
De vorige subparagraaf is nogal theoretisch van aard. De motivatietheorie van Vroom wil schetsen wat mensen beweegt om iets te doen of te laten. Dat geldt zowel in organisaties met betrekking tot betaalde arbeid als daarbuiten. We besluiten met een aantal praktische aanbevelingen om de theorie concreet te maken. Een manager heeft onder meer tot taak om medewerkers te bewegen zich in te zenen voor de genoemde productiviteit. En dat kan slechts als hem praktisch en duidelijk voor ogen staat waardoor de medewerkers aan wie hij leidinggeeft worden gedreven. De volgende aanbevelingen hebben we aan de kantoorruimte huren amsterdam theorie ontleend: a Onderken en activeer de behoeften van medewerkers naar uitkomsten waarover ze iets te vertellen hebben en waaraan ze iets kunnen doen. Dat betekent dat leidinggevenden ervoor moeten zorgen dat medewerkers werkelijk invloed hebben op de te bereiken resultaten, en zelfs worden betrokken bij het formuleren van die resultaten.
b Tracht actief de door medewerkers gewenste opbrengsten te verbinden aan het bereiken van werkresultaten. Dat geldt in tweeërlei opzicht. Maak om te beginnen duidelijk dat er een koppeling bestaat tussen het inkomen van de medewerker en de door hem geboekte kantoorruimte huren haarlem resultaten, het ‘gewicht’ van de functie en dergelijke. Maak daarnaast duidelijk dat de immateriële opbrengsten ook van de resultaten afhankelijk zijn. Zo zal het imago van de afdeling, de naam van de discipline waarbinnen men werkt en dergelijke, ook afhankelijk zijn van de werkresultaten.

Geef een reactie