STURING VAN HET DAGELIJKS WERK

Gerelateerde afbeelding

In deze taken van het management zijn naast de milieubeleidsvorming ook het inbedden van milieuzorg in de organisatiestructuur vervat, alsmede het inhoud geven, uitvoeren en controleren i.c. het beheersen van de milieuzorg. Wil een milieuzorgsysteem functioneren, dan moet het systeem overzichtelijk en eenvoudig hanteerbaar zijn. Tevens dient een systeem zoveel mogelijk aan te sluiten op de situatie in de organisatie, dat wil zeggen dat omvang en ingewikkeldheid van het systeem afhankelijk zijn van de mate (aard en intensiteit) van de milieubelasting. Factoren die van invloed zijn op de te nemen organisatorische maatregelen zijn: schaalgrootte en complexiteit; mate van milieubelasting; aantal milieuwetten en -regels die van toepassing zijn op de bedrijfsvoering.
Bij een toenemende schaalgrootte, mate van milieubelasting en een groter aantal milieuwetten en -regels ontstaat er in toenemende mate behoefte aan een afzonderlijke milieuafdeling ter ondersteuning van de lijn. Voor een goede integratie van de milieuzorg is het echter van belang dat de verantwoordelijkheid voor de uitvoering daarvan in de lijn ligt en benadrukt wordt in de taak- en functiebeschrijving van de individuele bedrijfsfunctionaris.
Me/don Plastics integreerde Kwaliteit, Arbo en Milieu In het Limburgse Nieuw Bergen is Meldon Plastics BV, een bedrijf met ongeveer 70 werknemers, gevestigd. Binnen deze organisatie wordt voornamelijk poedervormig PVC in verschillende processtappen verwerkt tot een eindproduct dat veelal weer een halffabrikaat is voor de automobiel-, speelgoed-, elektronica- en andere industrie. Het zal duidelijk zijn dat hierbij niet enkel de aandacht voor Kwaliteit van belang is, maar dat ook Arbo en Milieu in dit veertig jaar oude familiebedrijf een rol spelen. Die rol nam in belangrijkheid toe in de laatste acht jaar, toen Meldon Plastics groeide en zich ook ging bezighouden met nieuwe soorten producten. ‘Vanaf dat moment’, aldus bedrijfsleider ir. D.S. Schuitema, ‘ging de kantoorruimte zwolle procesbeheersing en -borging een grotere rol spelen. Klanten informeerden steeds vaker naar een kwaliteitssysteem en kwamen zelfs langs om het systeem te controleren.’ Maar in die tijd, nu acht jaar terug, was dat systeem niet echt geborgd. Er waren afspraken, gebruiken, gewoonten, het ‘Zo doen we dat’, maar niets stond op papier. Het kwaliteitssysteem zat in de hoofden van de mensen, maar dat bleek nauwelijks of niet te controleren. Om toch aan de klantenaudits te kunnen voldoen, begon men bij Meldon met de opzet van een kwaliteitshandboek volgens de eisen die de leveranciers aan de onderneming stelden. Het kwaliteitshandboek werd aangepast aan de ISO-normen en daarmee had voor Meldon Plastics de kous af kunnen zijn. De wettelijke regelingen en eisen op het vlak van Milieu en Arbo vormden echter de aanleiding om de organisatie nog niet op ISO te laten certificeren, maar eerst het kwaliteitssysteem te gaan aanvullen met Milieu- en Arbo-aspecten. Het KAM-handboek (Kwaliteit Arbo en Milieu) dat is ontstaan, is in feite een managementhandboek. Een op papier gezet reilen en zeilen van deze onderneming. Een vastgelegd systeem, hoe fraai ook, is geen enkele garantie dat er ook daadwerkelijk kwaliteit wordt geleverd. Het is een leidraad, een verklaring van ‘in staat zijn tot’. ‘Je kunt het zo mooi op papier zetten als je wilt, maar uiteindelijk gaat het er toch om of dat stukje cultuur, dat stukje mentaliteit dat ervoor nodig is om Kwaliteit, Milieu en Arbo is te verwezenlijken binnen je organisatie, of je dat tot stand kunt brengen.’ Er zijn acht auditors aangewezen. Die hebben een opleiding gehad en hebben nu de taak, regelmatig en op afdelingen waar zij zelf niet werken, te kijken of het beschreven systeem ook werkelijk wordt gevolgd. Dat vereist ook al dat men zich in de materie gaat verdiepen. En dat leidt, hebben we reeds gemerkt, ook tot verbetering in het proces. Een voorbeeld van zo’n verbetering: ‘We kregen loodstabilisatoren, die we voor onze productie nodig hebben, aangeleverd in papieren zakken. Mensen die daarmee omgaan, die de juiste hoeveelheden moeten afwegen, vallen onder het Lood besluit, waar de Arbeidsinspectie toezicht op uitoefent. In die werkwijze zat echter niet alleen een wrijfpunt met de Arbo-regelingen, maar ook zat er een frictie in met het bewaken van het milieu. Die papieren zakken waren verontreinigd met looddelen. Het was dus geen papierafval meer, maar chemisch afval. Kortom, het probleem was dat we mensen hadden die met lood omgingen en dat we zaten met chemisch afval.
Er is over dat probleem nagedacht binnen ons bedrijf en we zijn met de oplossing gekomen om die loodstabilisatoren te laten aanleveren in kleine verpakkingen, een polyethyleenzakje, met een inhoud van 3.7 kilogram. We doseren nu in veelvouden van 3.7 kilogram. Simpelweg door het zakje met inhoud in de menger te deponeren. Dat gaat prima. Er wordt dus niet meer afgewogen. Mensen worden niet meer blootgesteld aan lood. Vervuilde papieren zakken hebben we ook niet meer. Die polyethyleenzakjes smelten compleet weg. Dus verbetering van Arbo en Milieu. Sterker nog, ook een stuk kwaliteitsverbetering! Er worden geen afweegfouten meer gemaakt en het proces is een stuk efficiĆ«nter geworden.’

Geef een reactie