Schadevergoeding

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De uitspraak van 26 augustus 1997 (AB 1997/461) is een voorbeeld van de tendens dat de Afdeling bestuursrecht meer en meer de beginselen uit het privaatrecht gebruikt bij de beoordeling van publiekrechtelijke geschillen over geld, bijvoorbeeld inzake subsidie en inzake kantoor huren maastricht schade vanwege rechtmatig overheidsoptreden. Zulke beginselen zijn: Hetgeen onverschuldigd is betaald, kan worden teruggevorderd. Hij die ongerechtvaardigd is verrijkt ten koste van een ander, is verplicht, voor zover dit redelijk is, diens schade te vergoeden tot het bedrag van zijn verrijking. Door onrechtmatig handelen veroorzaakte schade moet worden vergoed.
Degene die zich voor kosten ziet gesteld of schade lijdt ten gevolge van een tot hem gerichte (milieu)beschikking (de lijst van de betreffende beschikkingen staat in kantoor huren breda art. 15.20 Wm), of het op hem van toepassing worden van een (milieu)regeling (de opsomming van de AMvB’s, ministeriĆ«le regelingen en verordeningen staat in art. 15.21 Wm) heeft een recht op vergoeding op grond van art. 15.20 Wm. Het gaat daarbij in het bijzonder om: beperkingen ten opzichte van een eerder verleende vergunning; het intrekken van een vergunning; het ontstaan van een vergunningplicht door het van kracht kantoor huren amsterdam worden van een regeling. Schade en kosten kunnen dan ontstaan doordat de benodigde vergunning geweigerd, beperkt of van voorschriften voorzien wordt.
Evenals in art. 6.1 Wro wordt de vergoeding beperkt tot die schade die het gevolg is van de genomen besluiten en die redelijkerwijze niet of niet geheel ten laste van de betrokkene behoort te blijven (art. 15.20 lid 1 Wm). Het betreft niet bij voorbaat een volledige kantoor huren haarlem schadevergoeding. Het is niet de bedoeling dat de overheid betaalt in plaats van de vervuiler, maar dat de vervuiler die een maatregel opgelegd krijgt, niet in een slechtere positie komt dan zijn concurrenten.

Geef een reactie