Relatie onderneming – samenleving

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Deze uitspraken hebben op de dag van vandaag nog weinig aan waarde ingeboet. Dat komt wellicht omdat zij stoelen op ervaring uit de praktijk, een ervaring die niet zelden gepaard ging met een door schade en schande wijs worden. Dat geldt trouwens ook voor andere, ook nu nog geldende managementprincipes, die al in het oude Rome gebruikt werden, en die later in dit boek aan kantoor huren maastricht de orde zullen komen, zoals eenheid van leiding, gezagshiërarchie, centralisatie/ decentralisatie, lijn- en stafrelaties (zie hoofdstuk 6 en 7).
Ontwikkelingen in de laatste tweehonderd jaar geven de volgende belangrijke elementen voor hedendaagse managementopvattingen als uitkomst: 1 relatie onderneming – samenleving; 2 schaalvergroting en internationalisering: globalisering; 3 wijziging kantoor huren breda in machts-/ gezagsverhoudingen; 4 rol wetenschap en techniek; S marketing’filosofie’.
Relatie onderneming – samenleving De tijd dat de onderneming binnen de maatschappelijke orde vrijwel onbelemmerd een zelfstandig leven leidde, ligt ver achter ons. Nooit werd er vanuit de maatschappij een zo grote invloed op het gebeuren binnen de onderneming en andere vormen van arbeidsorganisatie uitgeoefend als nu het geval is. Hoe groot deze invloed wel is, blijkt kantoor huren amsterdam uit de moderne opvattingen over de doelstellingen van de onderneming en de wijze waarop men vindt dat deze bereikt moeten worden. In het kort komt het er op neer dat men aan de onderneming eisen stelt ten aanzien van: het optimaal bevredigen van de behoeften en wensen van de consument; het besteden van winst; het zorgen voor voldoende werkgelegenheid, die past bij het kwalitatieve en kwantitatieve aanbod en de behoefte in de regio;
aa ndee 1 houders waarde
shareholders valued het bevorderen van het welzijn van elke werknemer door het scheppen van een goed arbeidsklimaat, alsmede het leveren van kantoor huren haarlem een bijdrage in het zo leefbaar mogelijk houden van het milieu; het garanderen van een redelijke vergoeding aan kapitaalverschaffers en werknemers voor hun inbreng in de onderneming.

Geef een reactie