Relatie met andere wetgeving

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Kapverordening Op grond van art. 15 Boswet is de gemeenteraad bevoegd een (kap)verordening in het leven te roepen. Deze verordeningen bevatten doorgaans een verbod om houtopstanden te kappen zonder vergunning van burgemeester en winkel huren maastricht wethouders.
Over de relatie tussen de kapverordening en het bestemmingsplan op grond van de WRO heeft de Kroon een uitspraak gedaan op 16 april 1992. In deze uitspraak overwoog de Kroon dat de kapverordening een toetsingscriterium kent dat vergelijkbaar is met dat van de in de diverse bestemmingsplannen opgenomen aanlegvergunningenregeling voor het vellen en rooien van geboomte (burgemeester en wethouders kunnen de vergunning weigeren of onder voorschriften verlenen in het belang van de handhaving van het natuur-, landschaps- of dorps-/stadsschoon of om winkel huren breda andere redenen van milieubeheer). Aan de toepassing van de kapverordening zijn evenwel, in tegenstelling tot bedoelde aanlegvergunningregeling, uitzonderingen verbonden. Weliswaar had het gemeentebestuur erop gewezen dat de waardevolle houtopstanden binnen de agrarische gebieden in dit bestemmingsplan niet tot de uitzonderingen van de kapverordening behoorden, doch niet kon worden uitgesloten dat dit in de toekomst wel het geval zou zijn. In verband hiermee is de Kroon van oordeel dat het aanlegvergunningvereiste voor het winkel huren amsterdam vellen en rooien van houtopstanden in gebieden met een agrarische bestemming die tevens is gericht op het behoud en herstel van landschappelijke en/of cultuurhistorische waarden moet worden gehandhaafd. Het beroep wordt ongegrond verklaard.
Kortom: soms is een aanlegvergunning nodig naast een kapvergunning.
8.9 Wet voorkeursrecht winkel huren haarlem gemeenten
Achtereenvolgens komen aan de orde het doel en de instrumenten van de Wet voorkeursrecht gemeenten, en de relatie met andere wetten.

Geef een reactie