Projectbesluit

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Projectbesluit Is geen ontheffing mogelijk, dan komt de vraag aan de orde of een projectbesluit kan worden genomen De belangrijkste bepalingen ten aanzien van het projectbesluit zijn: Er moet sprake zijn van de verwezenlijking van een project. De gemeenteraad winkel huren maastricht neemt het besluit tenzij het nemen aan burgemeester en wethouders is gedelegeerd. Er moet sprake zijn van een gemeentelijk belang. Het besluit moet een goede ruimtelijke onderbouwing bevatten die aan (vrijwel) dezelfde eisen moet voldoen als een bestemmingsplan. Het bestemmingsplan moet tijdig overeenkomstig het projectbesluit worden aangepast. Er kan pas leges worden ingevorderd zodra het bestemmingsplan is aangepast.
6.4 Weigeringsgronden bouwvergunning 255
Het niet tijdig aanpassen van winkel huren breda het bestemmingsplan leidt tot het vervallen van de mogelijkheid van het recht op invordering van leges.
Een aanvraag om bouwvergunning die · niet past in het geldende bestemmingsplan en · waarvoor geen ontheffing kan worden verleend, houdt derhalve in dat om twee beschikkingen wordt gevraagd: de bouwvergunning en het projectbesluit.
De procedures voor beide beschikkingen zijn gelijk en worden tegelijkertijd gevoerd (art. 46 lid 3, 5 en 7 Wonw). De consequentie van het nemen van een projectbesluit is dat daarna tijdig het bestemmingsplan moet worden herzien. Indien het bouwplan past in het gemeentelijke ruimtelijke beleid op basis waarvan bestemmingsplannen worden herzien en past bij de daarbij behorende winkel huren amsterdam organisatie en planning van de herzieningen, zal de gemeenteraad naar alle waarschijnlijkheid besluiten een projectbesluit te nemen. Daarbij zal hij rekening houden met de talrijke eisen die aan het projectbesluit en het daaraan gekoppelde bestemmingsplan zijn verbonden, bijvoorbeeld met betrekking tot natuur, milieu en veiligheid. Als het projectbesluit ten behoeve van het bouwplan is genomen, moet de bouwvergunning worden verleend indien de andere weigeringsgronden van art. 44 Wonw niet aan de verlening in de weg staan.
Een ontheffing geven of een projectbesluit nemen is niet verplicht: burgemeester en wethouders respectievelijk de gemeenteraad mogen het weigeren. Daartegen winkel huren haarlem kan dan een bezwaarschrift op basis van de Awb worden ingediend en tegen de daaropvolgende heroverwegingsbeslissing staat beroep open bij de rechtbank en hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Geef een reactie