Procedure voor de vergunning

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Procedure voor de vergunning
In het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer wordt aangegeven aan welke eisen een aanvraag om een milieuvergunning moet voldoen. Op de voorbereiding van de beschikking op de aanvraag om een milieuvergunning is afdeling 3.4 van de Awb (art. 8.6 Wm) van toepassing. De procedure staat in dit boek beschreven in subparagraaf 4.2.2. De inspecteur – de kantoor huren maastricht ambtenaar die door de minister is aangewezen – krijgt gelegenheid advies uit te brengen over de ontwerp-beschikking in de gevallen waarin Gedeputeerde Staten bevoegd gezag zijn en waarin de inrichting ernstige nadelige gevolgen voor het milieu kan veroorzaken. Hij krijgt die gelegenheid ook over de kantoor huren breda ontwerpbeschikking voor bepaalde inrichtingen die zware ongevallen kunnen veroorzaken of die afvalstoffen verwerken (art. 8. 7 lid 1 Wm).
364 9 Wet milieubeheer
Indien burgemeester en wethouders van de gemeente waarin de inrichting zal zijn of is gelegen, niet zelf op de aanvraag beslissen, krijgen zij de ontwerp-beschikking om advies. In de procedure van afdeling 3.4 Awb kunnen alleen belanghebbenden kantoor huren amsterdam zienswijzen naar voren brengen (art. 3:15 Awb). De Wm breidt die groep uit: volgens art. 13.3 Wm kan eenieder dat doen indien in de Wet milieubeheer de procedure van afdeling 3.4 Awb van toepassing is verklaard. Volgens art. 3:11 lid 1 Awb legt het bestuursorgaan het ontwerp van het te nemen besluit, met de daarop betrekking hebbende stukken die redelijkerwijs nodig zijn voor een beoordeling van het ontwerp, ter inzage. Volgens lid 2 is art. 10 van kantoor huren haarlem de Wet openbaarheid van bestuur van overeenkomstige toepassing. Indien op grond daarvan bepaalde stukken niet ter inzage worden gelegd, wordt daarvan mededeling gedaan.

 

 

Geef een reactie