Milieukwaliteitseisen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Project is opgenomen in een regionaal programma van maatregelen of in het NSL waarvan de inwerkingtreding gepland is na het verlenen van uitstel voor het behalen van de grenswaarden door de EU Een project als een wegverbreding kan ook zijn winkel huren maastricht opgenomen in het NSL of in een programma dat moet voldoen aan het NSL. Dan kan het project ook doorgang vinden; het NSL zal immers voor de compensatie van de toename van de concentratie stoffen zorg dragen.
Wat onder ‘niet in betekenende mate’ wordt verstaan (zie ad c), is opgenomen in de AMvB NIBM die betrekking heeft op de problematische grenswaarden stikstofdioxide en fijn stof (zwevende deeltjes, PM10):
Aannemelijk is gemaakt dat de winkel huren breda toename maximaal 3% van de grenswaarde is (voor de jaargemiddelde concentratie) van fijn stof of stikstofdioxide. Deze 3% geldt pas vanaf de eerste vaststelling van het programma. Dan is de realiteitswaarde van de compenserende maatregelen in te schatten. Tot dat tijdstip geldt een strengere norm: tot de eerste vaststelling is ‘niet in betekenende mate bijdragen’ een toename van maximaal 1% (art. 2 AMvB NIBM). Als nu, zolang het NSL niet is vastgesteld, aannemelijk is dat door het project de concentratie van deze stoffen minder dan 1 % van winkel huren amsterdam de grenswaarde toeneemt, mag het besluit worden genomen zonder nadere toetsing aan de grenswaarden.
Op basis van art. 5.16a kan een AMvB worden vastgesteld voor gevoelige bestemmingen en nieuwbouw. Daardoor mag de uitoefening van bevoegdheden alleen zodanig zijn, dat deze niet leidt tot een toename van het aantal personen met een verhoogde gevoeligheid winkel huren haarlem voor de concentraties van de stoffen waar een grenswaarde betrekking op heeft. Zo zouden bijvoorbeeld geen
scholen of ziekenhuizen binnen een bepaalde afstand van een weg vanwege de luchtkwaliteit mogen worden gebouwd zolang de maatregelen op grond van het NSL nog niet getroffen zijn.

Geef een reactie