Kanbansystemen in ziekenhuizen

Er zijn in principe twee soorten kanbans: de productiekanban ende transportkanban. We observeren twee achtereenvolgende bewerkingsplaatsen 1 en II in het bedrijf. Elk van de bewerkingsplaatsen heeft een invoer en een uitvoer; respectievelijk inboundstockpoint en outboundstockpoint. Bij de eerste bewerking wordt van product H de lassamenstelling B gemaakt. Bij de tweede bewerking wordt van B het eindproduct A gemaakt. We starten bij (1) als de container leeg is, doordat de producten B verbruikt kantoor huren maastricht zijn voor bewerking II. De transportkaart wordt dan op het orderbord geplaatst (2). De transporteur neemt de bak en deze kaart mee naar bewerking en verwisselt de transportkaart met de productiekaart (3). Deze productiekaart wordt opgehangen op het orderbord ( 4) ten teken dat er een nieuwe opdracht gestart mag worden (5); deze wordt, na gereedheid, weer opgenomen in het outboundstockpoint (6). Na verwisseling kantoor huren breda van de productiekanban door de transportkanban brengt de transporteur de volle bak naar het inboundstockpoint (7) en daarmee is de cyclus afgewerkt. Er zijn diverse variaties op deze methode mogelijk. Zo wordt in ons voorbeeld gebruikgemaakt van twee bakken, een van de meest gebruikte methoden; het systeem wordt dan ook wel two bin genoemd. Het is echter
geen must. Afuankelijk van de reactie kan met meer of minder bakken worden gewerkt. Voorbeeld 6.2 en 6.3 zijn voorbeelden van het gebruik van het kanbansysteem.
VOORBEELD 6.2 Kanbansysteem bij Mercedes-Benz
Bij Mercedes-Benz wordt voor de bevoorrading van goedkope bevestigingsrniddelen (grijpdelen) aan de eindlijn gebruikgernaakt van een enkel bakkensysteern. Deze bevestigingsrniddelen worden in een zak geleverd. Hierin zit een bestelkaart. Het aantal producten in de zak is kantoor huren amsterdam afgesternd op het verbruik en wordt na verloop van tijd aangepast. De bestelhoeveelheid is vast. Als de zak leeg is, wordt de bestelkaart op het bord geplaatst. Na werktijd wordt de
kaart opgehaald en haalt rnen uit het centrale rnagazijn de benodigde aantallen bevestigingsdelen. V66r de volgende werkdag vindt er zodoende aanvulling plaats. Alhoewel Mercedes Benz voor de besturing van de productie grotendeels gebruikrnaakt van MRP-11, blijkt dat de fijnaansturing van de relatief goedkope delen beter rnet een kanbansysteern is uit te voeren. Dergelijke cornbinaties kornen we in de kantoor huren haarlem praktijk steeds vaker tegen.
VOORBEELD 6.3 Kanbansystemen in ziekenhuizen
Ook in ziekenhuizen rnaakt rnen inrniddels gebruik van kanbansysternen. Op de verpleegafdelingen is een speciale kast ingericht, waarin twee bakken achter elkaar staan. Als de voorste bak leeg is, wordt deze getransporteerd naar het rnagazijn,
waar rnen hern aanvult. De hoeveelheid voorraad in de bak rnoet rninstens gelijk zijn aan het verbruik gedurende de aanvultijd. In feite gaat het orn een BQ-systeern. Hierbij kunnen de rekenregels worden toegepast die bij dat systeern horen.

Geef een reactie