Grote vakbekwaamheid, groot zelfvertrouwen

Gerelateerde afbeelding

Grote vakbekwaamheid, groot zelfvertrouwen. Wil graag zelf verantwoordelijkheid nemen/dragen.
De taak van de leidinggevende is de medewerkers die behoren tot decategorieën afhaker en miskende zo te begeleiden dat ze in de categorie zelfstandige komen. De afhaker moet vooral groeien op het gebied van assertiviteit. De miskende moet met name groeien op het gebied van attitude en communicatieve vaardigheden.s
6 Situatieafhankelijk leiderschap Een belangrijke bijdrage aan de theorie van leiderschapsstijlen is geleverd door Fiedler. Het uitgangspunt van Fiedler is dat het voor managers moeilijk is hun succesvolle managementstijl te veranderen, juist als de situatie kantoor huren maastricht daarom vraagt. In zijn theorie legt hij een relatie tussen de daadkracht van de manager en de situatie waarin de groep werkt. De daadkracht van de manager wordt beïnvloed door persoonlijkheidseigenschappen van de leider alsmede de geschiktheid van de situatie voor de leider. Effectieve groepsprestaties kunnen pas dan gerealiseerd worden, wanneer de manager op de situatie is afgestemd of andersom. Effectiviteit wordt door Fiedler eenvoudig gemeten: in hoeverre iemand met wie hij het minst kan samenwerken positief of negatief over hem oordeelt. Fiedler onderscheidt een kantoor huren breda drietal leiderschapssituaties die van invloed leiderschapssituaties zijn op het leiderschapssucces: • de relatie tussen de manager en de medewerker, de leider-groeprelatie (In hoeverre is er sprake van een vertrouwensrelatie?); • de taakstructuur: de omvang en aard van de taak die de groep wordt opgedragen (Wat zijn de doelstellingen? Routinematig werk? Komen er overwacht problemen naar voren?); • de kantoor huren amsterdam machtspositie van de manager (Tot hoever reiken de bevoegdheden van de manager?).
Fiedler heeft op basis van deze drie leiderschapssituaties een achttal mogelijke situaties bestudeerd en uitspraken gedaan in hoeverre een bepaald soort leiderschapsstijl effectief is. Deze achttal situaties worden in figuur 6.14 kort weergegeven. hoog Het model brengt vooral naar voren dat de manager afhankelijk van de situatie zijn leiderschapsstijl moet aanpassen. Twee voorbeelden van situaties die vragen om een aangepaste leiderschapsstijl zijn: a een organisatie waarin professionals werkzaam zijn; b een organisatie die in een bepaalde ontwikkelingsfase verkeert. Een organisatie waarin professionals werkzaam zijn Door een nog steeds stijgend opleidingsniveau van werknemers krijgen steeds meer managers te kantoor huren haarlem maken met professionals. Professionals zijn mensen die relatief zelfstandig hun denkkracht, deskundigheid, vakmanschap, ervaring en probleemstellend en -oplossend vermogen op een creatieve wijze aanwenden om organisatiedoelen te realiseren, met eigen aandacht voor efficiency. Het gaat hierbij met name om HBO-ers en academici, zoals architecten, bedrijfskundigen, juristen, economen, sociologen en fysici. Kennis is een belangrijk concurrentiewapen. Levenscycli van producten worden steeds korter en de investeringen in R&D, productiefaciliteiten en marketing worden steeds hoger.

Geef een reactie