Geheimhoudingsplicht

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Doorzendplicht Art. 2:3 Awb verplicht het bestuursorgaan geschriften naar het bevoegde bestuursorgaan door te zenden, indien het zelf niet bevoegd is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij verkeerd geadresseerde verzoekschriften. In de praktijk werd deze regel al kantoorruimte huren maastricht gehanteerd voordat de wettelijke verplichting ontstond.
Geen vooringenomenheid Het bestuursorgaan moet zijn taak zonder vooringenomenheid vervullen: het dient ervoor te waken dat tot het bestuursorgaan behorende en daarvoor werkzame personen die een persoonlijk belang bij een besluit hebben, de besluitvorming beïnvloeden (art. 2:4 Awb). De achterliggende gedachte is dat de overheid handelt zonder aanziens des persoons en het discriminatieverbod van art. 1 Gw niet overtreedt.
3.1 Algemene wet bestuursrecht 87
•Voorbeeld Een besluit van de gemeente kantoorruimte huren breda Amsterdam werd vernietigd omdat het was voorbereid door een adviescommissie die bestond uit ambtenaren die werkzaam waren bij de gemeente Amsterdam, terwijl de bezwaren van appellanten zich juist richtten tegen een vergunning aan (een dienst van) diezelfde gemeente Amsterdam. De rechter oordeelde dat hierdoor bij die advisering ten minste de schijn van partijdigheid is gewekt, en dat onvoldoende recht gedaan is aan het fundamentele rechtsbeginsel, vervat in art. 2:4 lid 1 Awb. (CBB 21 december 1994, nr. 942538/098/159)
Art. 2:5 Awb handelt over de geheimhouding kantoorruimte huren amsterdam van vertrouwelijke gegevens door bestuursorganen.
Taalgebruik Volgens afdeling 2.2 Awb dienen bestuursorganen als taal het Nederlands te gebruiken. Binnen de provincie Friesland is het gebruik van de Friese taal toegestaan.
Elektronisch verkeer Afdeling 2.3 Abw bevat regels voor het verkeer langs elektronische weg tussen burgers en bestuursorganen en tussen bestuursorganen onderling. Vergunningen, ontheffingen en subsidies kunnen in beginsel langs elektronische weg worden kantoorruimte huren haarlem aangevraagd en verleend. Elektronisch verkeer is alleen mogelijk als de burger kenbaar heeft gemaakt langs die weg bereikbaar te zijn. Elektronisch verkeer met de overheid is alleen mogelijk als het bestuursorgaan die weg heeft opengesteld. Verder moet het elektronisch verkeer voldoende betrouwbaar en vertrouwelijk zijn.
3

Geef een reactie