Formele wetten

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De wetten die door regering en Staten-Generaal tot stand worden gebracht, heten formele wetten. Dit ter onderscheiding van het begrip materiële wetten. Formele wetten zijn het product van samenwerking van regering en StatenGeneraal. Met het begrip flexplek huren maastricht materiële wetten wordt aangeduid dat het gaat om algemeen verbindende voorschriften, ongeacht door welk orgaan deze wetten zijn vastgesteld. Welke organen buiten regering en Staten-Generaal bevoegd zijn om wetten uit te vaardigen, komt aan de orde in subparagraaf 2.5.1.
De begrippen ‘materiële’ en ‘formele’ wetten kunnen, zoals eerder gezegd, als volgt worden gecombineerd: 1 Materiële wetten die tevens formele wetten zijn. Dit zijn wetten gemaakt door regering en Staten-Generaal, die tevens algemeen verbindende voorschriften bevatten, zoals het Wetboek van Strafrecht, de Wet milieubeheer en de Woningwet. 2 Materiële wetten die niet tevens wetten in formele zin zijn. Dit zijn wetten afkomstig van andere organen dan de regering en flexplek huren breda Staten-Generaal, die tevens algemeen verbindende voorschriften bevatten, zoals de algemene plaatselijke verordening van de gemeente. 3 Formele wetten die niet tevens wetten in materiële zin zijn. Dit zijn wetten die gemaakt worden door regering en Staten-Generaal, maar geen algemeen verbindende voorschriften bevatten, zoals de begrotingswetten.
Naast de materiële en formele wetten zijn er de organieke wetten. Hiermee wordt bedoeld: door de Grondwet geëiste wetten. Op diverse plaatsen schrijft de Grondwet voor dat de wetgever wetten tot stand brengt.
• Voorbeeld Zo bepaalt bijvoorbeeld art. 1 32 Gw het volgende: de wet regelt de inrichting van provincies en gemeenten, alsmede de samenstelling en bevoegdheid van hun besturen. De wetten die de Grondwet hier verlangt zijn de Gemeentewet en de Provinciewet.
42 2 Staatsrecht algemeen
Wetten en regelingen komen via formele procedures tot stand en bestrijken alle een eigen rechtsgebied. Voor de praktijk is het van belang om te weten hoe de verschillende wetten en regelingen zich tot elkaar verhouden.
Totstandkoming wet- en regelgeving De procedure voor de totstandkoming van regelgeving hangt af van de soort wet of regeling, met andere woorden van welke instantie deze afkomstig is. De meeste wetten komen op initiatief van de regering tot stand. De Tweede Kamer heeft echter ook het recht om met wetsvoorstellen te komen. Voor wijziging van de Grondwet geldt een flexplek huren amsterdam verzwaarde procedure. Lagere regelingen dan een wet, zoals de AMvB, Koninklijke besluiten, ministeriële verordeningen en wetgeving van lagere overheden, kennen hun eigen procedure.
We tsontwerp De wijze van totstandkoming van een wet, waarbij het initiatief van de regering uitgaat, kan globaal als volgt worden omschreven, een en ander conform art. 82 t/m 88 Gw: 1 Een ministerie bereidt een wetsontwerp voor op een beleidsterrein waarvoor zij verantwoordelijk is, en voorziet dit van een toelichting genoemd ‘memorie van toelichting’. De desbetreffende vakminister brengt dit ontwerp ter besluitvorming in de ministerraad. (Op grond van het Reglement van Orde voor de flexplek huren haarlem vergaderingen van de ministerraad behoort de ministerraad te beslissen over elk wetsontwerp.) Wanneer deze met het ontwerp akkoord gaat, wordt het met koninklijke machtiging aan de Raad van State gezonden met het verzoek om advies. 2 De Raad van State brengt advies uit aan de Kroon. Dit advies is niet openbaar. Ervan uitgaande dat dit advies positief is, wordt het ontwerp vervolgens met memorie van toelichting ingediend bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Geef een reactie