Een milieuvergunning

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Een milieuvergunning kan ook geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken als sanctie bij handhaving, indien de vergunninghouder niet overeenkomstig de vergunning of de daarmee verbonden voorschriften handelt (art. 18.12 Wm).
• Voorbeeld Een firma in Soest had in strijd met de voorschriften bij een vergunning gehandeld. De intrekking van de vergunning bleef in beroep in stand. De kantoor huren maastricht firma verzocht om de intrekking van de vergunning weer in te trekken met toepassing van art. 18.12 Wm. In haar uitspraak wees de Afdeling die mogelijkheid beslist af: ‘De rechtsgevolgen van zodanig besluit zouden namelijk gelijk staan aan het (opnieuw) verlenen van een milieuvergunning, evenwel zonder toepassing van de voor het verlenen van zodanige vergunning dwingend voorgeschreven wetsbepalingen. Aldus zou het systeem voor vergunningverlening van de Wm zowel procedureel als inhoudelijk op kantoor huren breda ontoelaatbare wijze worden doorkruist.’ (AB RvS 23 mei 1997, AB 1997/ 323) Een dergelijke intrekking van een intrekking zou neerkomen op het verlenen van een milieuvergunning zonder dat de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure wordt gevolgd.
9.5.16 Vervallen van de vergunning
De vergunning vervalt indien kantoor huren amsterdam de inrichting niet binnen drie jaar na het onherroepelijk van kracht worden van de vergunning is voltooid en in werking gebracht, tenzij in de vergunning een andere termijn is gesteld. Indien de vergunning wordt vervangen door een revisievergunning, vervalt zij op het moment dat de revisievergunning onherroepelijk wordt. Het is niet van belang of een bedrijf in die tijd volledig heeft gefunctioneerd (art. 8.18 Wm).
•Voorbeeld Door onderbezetting, kantoor huren haarlem bijvoorbeeld als er vanaf het begin minder varkens in een stal worden gehouden dan toegestaan, vervalt de vergunning niet. (ABRvS 27 februari 1998, AB 1998/214)

Geef een reactie