Een kennisintensieve omgeving

De eerste soort werk die we dan aantreffen, vindt plaats in een kennisintensieve omgeving. Het werk is primair gericht op de informatiecomponent en de output kan alleen geleverd worden door middel van hooggekwalificeerde arbeid. Om die reden zullen we dit type werk professionele arbeid noemen. Voor zover hier nog lager gekwalificeerde taken voorkomen, zijn dat restanten, die kantoorruimte huren maastricht zijn gei:ntegreerd in de hooggekwalificeerde functies. De professor had vroeger een secretaresse, die zijn handgeschreven manuscripten voor hem uittypte. Tegenwoordig tikt hij zijn tekst rechtstreeks in zijn pc. En de koffiejuffrouw is ook al jaren geleden vertrokken. De hooggeleerde heer haalt, net als iedereen, zijn bekertje koffie uit de automaat. Bij het tweede type werk bestaat de output uit regelen: het oplossen van de storingen in het productieproces. Dit type werk kunnen we bazenwerk noemen. Maar naarmate de kantoorruimte huren breda besturing van productieprocessen sterker wordt geautomatiseerd, worden zij steeds beheersbaarder. Bazenwerk komt dan ook onder druk te staan, waarmee tevens de mogelijkheden om vanuit het laaggekwalificeerde segment door te groeien worden geblokkeerd. Geavanceerde producten en diensten vergen de input van hoogwaardige arbeid, maar deze levert ook een hoge toegevoegde waarde op. Moeilijker is de situatie in zogeheten ‘rijpe’ bedrijfstakken, waar de productinnovatie (het ontwerp) en de productie-innovatie (de knowhow) zijn ‘uitgewerkt’. Hier kantoorruimte huren amsterdam dreigen de rendementen in de tang te worden genomen door een relatief hoog loonpeil enerzijds en een relatief lage toegevoegde waarde anderzijds. Naar analogie kunnen we spreken van rijpe arbeid. De keuze gaat hier slechts tussen het produceren van hoogwaardige producten (en diensten) met hoogwaardige kantoorruimte huren haarlem arbeid oflaagwaardige producten met hoogwaardige technologie. In het laatste geval wordt het werk zo veel als maar mogelijk is weggeautomatiseerd.

Geef een reactie