Een heel andere benadering

Een heel andere benadering richt zieh op het aloude probleem in welke mate de individuele werknemer iets te zeggen heeft over de uitvoering van zijn eigen werk. Na Ford was deze vraag weggemechaniseerd. ‘Werknemers dienen meer dan ooit betrokken te zijn bij de gang van zaken in hun bedrijf, vooral bij hun eigen werken hun directe werkomgeving’, stelt een kantoorruimte huren maastricht onderzoeksrapport over ‘rechtstreekse participatie’.4 Want zonder deze betrokkenheid is het niet mogelijk een permanente verbetering te realiseren van de productieprocessen en de producten. Het onderzoek is uitgevoerd in i996 onder werknemers en managers in tien lidstaten van de EU. Nagegaan is in welke mate rechtstreekse participatie voorkomt. Rechtstreekse participatie is iets anders dan vertegenwoordigend overleg, waarbij de invloed van de werknemers tot stand komt via een derde partij, de vakbond of de ondernemingsraad. Hier gaat het om directe betrokkenheid bij de dagelijkse gang van zaken. Kortom: ‘Bij rechtstreekse participatie gaat het kantoorruimte huren breda in menig opzicht om de herontdekking van de “menselijke factor” in het succes van organisaties.’ Werknemersparticipatie is geen nieuw begrip, stellen de onderzoekers, maar dient zieh opnieuw aan onder andere omstandigheden:
‘Allereerst wordt rechtstreekse participatie gestuurd door het management, dat bereid is zijn werknemers een ruimere vrijheid van handelen toe te staan en hen stimuleert om verantwoordelijkheid te nemen. Managers zijn bereid het directe toezicht op het arbeidsproces kantoorruimte huren amsterdam te verminderen en propageren het idee van zelforganisatie. Rechtstreekse participatie is dus niet iets wat de werkgever wordt afgedwongen door vakbondsmacht of wetgeving, maar vrijwillig wordt geschonken. Een ander aspect is dat rechtstreekse participatie bestaat uit een stelsel van onderling samenhangende maatregelen. Waar eerdere maatregelen erop gericht waren afzonderlijke organisatorische problemen op te lossen kantoorruimte huren haarlem die een beperkte groep werknemers betroffen, is rechtstreekse participatie een algemene benadering, gericht op de organisatie als geheel.’

Geef een reactie