Drie ministeries

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Voorheen verstrekten drie ministeries afzonderlijk van elkaar diverse bijdragen voor het vergroten van de leefbaarheid in steden. Het ging om de ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), Economische Zaken (EZ) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Door de instelling van het ISV is er één geldstroom vanuit winkel huren maastricht een integrale beleidsgedachte. Het ministerie van VROM coördineert het ISV.
Het ISV valt onder het grotestedenbeleid dat gericht is op de dertig grotere gemeenten. Het grotestedenbeleid richt zich op drie aspecten: de sociale, de economische en de fysieke verbetering van de stad. Het ISV vormt een belangrijk instrument voor de fysieke verbetering.
Alle gemeenten kunnen aanspraak maken op een ISV-bijdrage. De gemeenten zijn verdeeld in rechtstreekse en niet-rechtstreekse gemeenten in het Besluit aanwijzing rechtstreekse gemeenten en verdeelsleutel stedelijke vernieuwing. Investeringsbudget kan winkel huren breda worden verleend aan een gemeente die beschikt over een door de gemeenteraad vastgesteld ontwikkelingsprogramma (art. 7 lid 1 Wsv): a waarin de gemeentelijke doelstellingen van stedelijke vernieuwing voldoende zijn onderbouwd en worden weergegeven in termen van toetsbare resultaten; b waarin wordt ingegaan op de relatie met stedelijke vernieuwing die zich niet richt op de fysieke leefomgeving; c dat betrekking heeft op het investeringstijdvak en inzicht geeft in het daaropvolgende tijdvak; d dat een financiële paragraaf bevat, die inzicht geeft in de van stedelijke vernieuwing te verwachten kosten en opbrengsten; e dat vermeldt met welk resultaat winkel huren amsterdam intergemeentelijke afstemming van de ontwikkelingsprogramma’s heeft plaatsgevonden; en f waarin de landelijke doelstellingen van stedelijke vernieuwing in acht zijn genomen.
De laatstgenoemde landelijke doelstellingen, die in acht moeten worden genomen, staan in art 2. Besluit beleidskader stedelijke vernieuwing 2005:
7.2 Financiële steun voor stedelijk en landelijk gebied 291
a verbetering van de balans tussen vraag en aanbod op de woningmarkt; b verbetering van de huisvestingsmogelijkheden winkel huren haarlem van bevolkingsgroepen die moeilijkheden ondervinden bij het vinden van hun passende huisvesting; c verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte; d verbetering van het aanbod van grootschalige groenvoorzieningen in de stad;

Geef een reactie