De WOR

Gerelateerde afbeelding

Op grond van artikel 3 0 van de WOR moet de ondernemer de OR ook advies vragen over een voorgenomen besluit tot benoeming of ontslag van een directeur. Over het tijdstip van de adviesaanvraag bepaalt de wet dat het te geven advies nog van wezenlijke invloed moet kunnen zijn op het te nemen besluit, derhalve moet de ondernemer de ondernemingsraad in een zo kantoorruimte huren maastricht vroeg mogelijk stadium van de besluitvorming raadplegen. In de toelichting wordt nader aangegeven dat bij een overweging van de verschillende alternatieven de ondernemingsraad moet worden geraadpleegd vóór de ondernemer zelf zijn keuze heeft bepaald. In de praktijk wordt de ondernemingsraad zelden betrokken bij het afwegen van alternatieven. De ondernemer legt de door hem gemaakte keuze voor aan de ondernemingsraad ter advies. Het advies wordt door de OR pas uitgebracht nadat ten minste eenmaal over het voorgenomen kantoorruimte huren breda besluit overleg is gepleegd in de overlegvergadering.
Bij de adviesbevoegdheid op grond van artikel 25 zijn er twee soorten conflicten denkbaar tussen ondernemer en OR: een gevraagd (en gegeven) advies wordt niet (of niet geheel) opgevolgd door de ondernemer; er is geen advies gevraagd, terwijl de OR van mening is dat dit wel had gemoeten.
De ondernemer kan niet zonder meer aan een door de OR gegeven advies voorbijgaan. Indien het advies niet (geheel) wordt gevolgd, ontvangt de OR een schriftelijke mededeling met de reden( en) voor het afwijken van het advies. Bovendien is de ondernemer verplicht de uitvoering van zijn besluit een maand op te schorten. In die maand kan de OR Ondernemingskamer in beroep gaan bij de Ondernemingskamer op grond van de overweging dat de ondernemer bij een afweging van de kantoorruimte huren amsterdam betrokken belangen in redelijkheid niet tot zijn besluit zou hebben kunnen komen. De OR moet in zijn beroepschrift aangeven welke belangen door de ondernemer onvoldoende zijn meegewogen. De Ondernemingskamer gaat niet zelf bepalen wat ze als ondernemer besloten zou hebben, maar onderzoekt of de ondernemer bij het afwegen van de betrokken belangen zijn beleidsvrijheid heeft overschreden (‘marginale toetsing’). De Ondernemingskamer kan zelfstandig een onderzoek instellen en daarbij, naast in de onderneming werkzame personen (bijvoorbeeld leden van de OR), ook deskundigen horen. De OR kan tevens de kantoorruimte huren haarlem Ondernemingskamer verzoeken één of beide van de volgende voorzieningen te treffen: de ondernemer verplichten zijn besluit in te trekken en gevolgen van dat besluit ongedaan te maken; de ondernemer verbieden handelingen te verrichten tot uitvoering van het besluit.

Geef een reactie