De vier elementen van het logistieke concept

Hoewel de vier elementen van het logistieke concept een goed uitgangspunt vormen voor de beoordeling of herinrichting van de logistiek in een organisatie, moet daarbij eerst duidelijkheid zijn over de door de onderneming gevolgde ( of te volgen) concurrentiestrategie ende daaruit af te leiden logistieke doelstellingen. Alleen dan kan er sprake zijn van een integraal kantoor huren per uur maastricht logistiek concept. In figuur 3.3 geven we dat integrale concept schematisch weer. We zien dat de vier elementen uit figuur 3.2 aan de inputzijde worden ingekapseld door de logistieke doelstellingen, terwijl we de logistieke
prestatie-indicatoren beschouwen als de uiteindelijke afronding van het concept. We zullen de in figuur 3.3 genoemde elementen, met uitzondering van ICT ende prestatie-indicatoren, uitdiepen in de volgende paragrafen.
Breve (1988) stelt dat de logistieke kantoor huren per uur breda doelstelling een relatief nieuwe doelstelling is in organisaties. In haar algemeenheid formuleert hij de hoofddoelstel- Hoofdling als: ‘de verbetering van het customer-service-level bij een verlaging van doelstelling de integrale kosten’. Naar onze mening moet deze doelstelling juister geformuleerd worden in de vorm van: • 6f het verbeteren van customer service bij het huidige niveau van integrale kosten; • 6f het verlagen van de integrale kosten, die behoren bij het huidige customer-serviceniveau.
Toch is het zinvol om te vermelden dat kantoor huren per uur amsterdam Breve drie mogelijkheden ziet om het customer-serviceniveau te verbeteren, en wel door: 1 verkorting van de doorlooptijd; 2 verbetering van de leveringsbetrouwbaarheid; 3 verhoging van de flexibiliteit.
Tezamen met de doelstelling ‘verlaging van de integrale kosten’ ziet Breve in de verbijzondering van de hoofddoelstelling vier doelstellingen van de logistiek. Geformuleerd in een volzin: ‘Het doel van de logistiek is om de doorlooptijd te verkarten, de leveringsbetrouwbaarheid te verbeteren, de flexibiliteit te verhogen en de integrale kosten te verlagen: Het is belangrijk dat deze kantoor huren per uur haarlem doelstellingen met elkaar in verband worden gezien. Ze zijn onderling afhankelijk en kunnen niet los van elkaar worden nagestreefd (zie figuur 3.4).
Vier

Geef een reactie