De verstrekking van informatie

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Overheden moeten onder andere wetsteksten, beleidsplannen, milieuverslagen, vergunningen, milieu- en risicobeoordelingen actief openbaar maken. Ze moeten, voor zover mogelijk, zorgen voor actuele, nauwkeurige en vergelijkbare informatie. Als dat mogelijk kantoorruimte huren maastricht is, moeten zij aangeven welke meetmethodes zijn gebruikt bij het samenstellen van de informatie, bijvoorbeeld van emissiegegevens.
Bedrijven kunnen bezwaren hebben tegen het verstrekken van milieu-informatie. Art. 6 Wob bepaalt dat een bestuursorgaan op een verzoek kantoorruimte huren breda om informatie zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na de dag waarop het verzoek is ontvangen, beslist. Het bestuursorgaan kan de beslissing voor ten hoogste twee weken verdagen. Van de verdaging wordt voor de afloop van de eerste termijn schriftelijk gemotiveerd mededeling gedaan aan de verzoeker. Een belanghebbende, bijvoorbeeld het bedrijf, heeft in die periode de gelegenheid om de bestuursrechter om schorsing te vragen om de beslissing van de overheid te toetsen. De belanghebbende moet daarbij kantoorruimte huren amsterdam uitleggen waarom de gegevens vertrouwelijk zijn.
De verstrekking van informatie geschiedt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek. Indien de omvang of de gecompliceerdheid van de informatie een verlenging rechtvaardigt, kan deze termijn worden verlengd met ten hoogste vier weken. Van de verlenging wordt voor de afloop van de eerste termijn schriftelijk gemotiveerd mededeling gedaan kantoorruimte huren haarlem aan de verzoeker. Indien het bestuursorgaan heeft besloten informatie te verstrekken, terwijl naar verwachting een belanghebbende bezwaar daar tegen heeft, wordt de informatie niet eerder verstrekt dan twee weken nadat de beslissing is bekendgemaakt (art. 6 lid 2 en 3 Wob). (Bron: voorlichting VROM)

Geef een reactie