De Reconstructiewet

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De reconstructie moet ook bijdragen aan een verlaging van de veterinaire risico’s door het realiseren van varkensvrije zones. Centraal staat het bereiken van een nieuw evenwicht tussen de verschillende functies in het landelijk gebied. Daarbij wordt winkel huren maastricht naast een duurzaam perspectief voor de landbouw de verbetering van de kwaliteit van bos, natuur, landschap, water en milieu in onderling verband nagestreefd. Voor de realisatie van de doelstellingen worden onder ander de volgende maatregelen getroffen: De veterinaire kwetsbaarheid van de varkenssector wordt teruggedrongen door het invoeren van varkensvrije zones van minimaal 1 000 meter. Dit leidt onder meer tot de winkel huren breda verplaatsing en beĆ«indiging van een aantal varkenshouderijen. Voor de vermindering van de ammoniakuitstoot wordt gestreefd naar verplaatsing van veehouderijen naar locaties die verder van verzuringgevoelige gebieden af liggen. De aanpak van het verdrogingprobleem en het herstel van watersystemen vergen ingrepen in de waterhuishouding met de daaruit voortvloeiende consequenties voor de inrichting van het desbetreffende gebied. De realisatie van de EHS wordt ondersteund door de verandering van bestaande gebruiksfuncties in verband met andere doelstellingen. Ingrepen in het watersysteem en realisatie van winkel huren amsterdam varkensvrije zones bijvoorbeeld kunnen goed worden gecombineerd met aanleg van nieuwe natuur.
Om het doel te bereiken zijn in de Reconstructiewet concentratiegebieden de volgende instrumenten opgenomen: a reconstructieplan; b programma financiering; c rijksuitgangspunten voor de reconstructie.
De provincies hebben bij de uitvoering van de wet een centrale rol. Zij worden bijgestaan door reconstructiecommissies waarin onder meer winkel huren haarlem vertegenwoordigers van gemeenten, waterschappen, natuur-, landbouw- en milieuorganisaties zitting hebben. De ministeries van LNV en VROM zijn adviseur in de commissies. De Dienst Landelijk Gebied van het ministerie van LNV ondersteunt de commissies.

Geef een reactie