De raadsleden

Gerelateerde afbeelding

Een raadslid kan een aantal betrekkingen niet gelijktijdig met het raadslidmaatschap vervullen. Hij mag onder meer niet zijn: minister, staatssecretaris, Commissaris van de Koningin, lid van Gedeputeerde Staten, wethouder, griffier der Staten, ambtenaar bij de gemeente, lid van de Raad van State en lid van de Rekenkamer (art. 13 Gemw). De burgemeester kan geen lid van de gemeenteraad zijn (art. 68 Gemw). Wanneer iemand eenmaal raadslid is, mag hij een aantal handelingen niet meer verrichten (art. 15 Gemw). Onder andere mag een raadslid niet: in geschillen optreden als advocaat, procureur of adviseur voor de gemeente of het gemeentebestuur dan wel voor de wederpartij van de gemeente of het gemeentebestuur; in geschillen optreden als gemachtigde voor de wederpartij van de gemeente of het gemeentebestuur;
•Voorbeeld Een raadslid mag niet voor een burger als gemachtigde optreden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een geschil dat die burger met de eigen gemeente heeft.
optreden als vertegenwoordiger of adviseur voor derden tot het aangaan van overeenkomsten met de gemeente; rechtstreeks of middellijk een overeenkomst flexplek leeuwarden met de gemeente aangaan betreffende: – het aannemen van werk voor de gemeente; – het buiten dienstbetrekking tegen beloning verrichten van werkzaamheden voor de gemeente; – het doen van leveranties aan de gemeente; – het verhuren van roerende zaken aan de gemeente; – het verwerven van betwiste vorderingen ten laste van de gemeente; – het van de gemeente ondershands verwerven van onroerende zaken of beperkte rechten waaraan deze zijn onderworpen; – het onderhands huren of pachten van de gemeente.
De bedoeling van het verbod van deze handelingen is het scheppen van waarborgen voor de zuiverheid in de verhouding tussen raadsleden en de gemeente. Wanneer vaststaat dat deze zuiverheid in de verhoudingen niet wordt geschaad, kunnen Gedeputeerde Staten ontheffing verlenen van het verbod om bepaalde overeenkomsten met de gemeente aan te gaan.
De raadsleden hebben de verplichting om openbaar te maken welke nevenfuncties zij uitoefenen (art. 12 Gemw). Met nevenfuncties worden hier bedoeld alle andere functies dan het raadslidmaatschap: zowel hoofdfuncties als bijbanen.

Geef een reactie