De exploitatiebijdrage

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Vervolgens deelt de gemeente de totale kosten door het aantal gewogen basiseenheden om de exploitatiebijdrage per gewogen basiseenheid te vinden. Als de grondexploitatiekosten bijvoorbeeld €2.000.000 zouden bedragen, dan is de exploitatiebijdrage per gewogen eenheid: €2.000.000 : 100 = €20.000. Als de gemeente een bouwvergunning verstrekt voor twee kantoor huren schiedam vrijesectorwoningen, dan is de exploitatiebijdrage van de verkrijger van de bouwvergunning in dit rekenvoorbeeld 2 x 4 x €20.000 = €160.000. Van die €160.000 worden de inbrengwaarde van de grond en de grondexploitatiekosten die de bouwer zelf maakt op zijn perceel nog afgetrokken.
Afrekening Binnen drie maanden na uitvoering van de in een exploitatieplan voorziene werken, werkzaamheden en maatregelen stellen burgemeester en wethouders een afrekening van dat exploitatieplan vast (art. 6.20 Wro). De betaalde exploitatiebijdragen worden kantoor huren tiel herberekend op grond van de totale kosten en het totale aantal gewogen eenheden in het exploitatiegebied, waarbij dezelfde basiseenheden en gewichtsfactoren worden toegepast als bij de berekening van een betaalde exploitatiebijdrage.
Indien een herberekende exploitatiebijdrage meer dan vijf procent lager is dan een betaalde exploitatiebijdrage, betaalt de gemeente binnen een maand na vaststelling van de afrekening het verschil, voor zover het groter is dan vijf procent, naar evenredigheid terug met rente aan de houder destijds van de desbetreffende bouwvergunning, of diens rechtsopvolger. Indien ten minste negentig procent van de in het exploitatieplan begrote kosten is gerealiseerd, wordt op verzoek van de houder (destijds) van de desbetreffende bouwvergunning, of diens rechtsopvolger, voor de exploitatiebijdrage een afrekening opgesteld en wordt de terugbetaling voor zover groter dan vijf procent verricht. Belanghebbenden kunnen te weten komen welk percentage is gerealiseerd omdat in art. 6.2.8 Bro is voorgeschreven dat in de exploitatieopzet – en dus ook in kantoor huren venlo elke herziening – dit percentage wordt vermeld.
Tegen een besluit omtrent de afrekening en de herberekende exploitatiebijdrage kan beroep worden ingesteld. Na het besluit op een Awb-bezwaarschrift staat het beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State indien het een exploitatieplan betreft voor gronden begrepen in een gelijktijdig vastgesteld bestemmingsplan. In andere gevallen staat het beroep open bij de rechtbank (art. 8.2 lid 1 onder f Wro).
Indien de bijdrage niet betaald wordt, kunnen burgemeester en wethouders ingrijpen in de bouw: die mag niet beginnen of moet gestaakt worden. Wordt de betaling na drie maanden niet ontvangen, dan kunnen burgemeester en wethouders de bouwvergunning intrekken (art. 6.21 Wro).
Het kan voorkomen dat de in een exploitatieplan geraamde grondexploitatiekosten voor het treffen van voorzieningen op een bepaald kantoor huren amstelveen perceel de opbrengsten zullen overtreffen. In dat geval heeft degene die de kosten voor zijn rekening neemt, recht op een vergoeding op basis van het exploitatieplan. De gemeente verstrekt aan de bouwvergunninghouder op verzoek de verschuldigde financiële bijdrage indien de prestaties waaraan die bijdrage is gerelateerd, zijn verricht – de benodigde grond voor aanleg van een weg is bijvoorbeeld overgedragen (art. 6.22 Wro).

Geef een reactie