Burgemeester en wethouder

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Voor bestaande bouw geldt die eis niet. Indien burgemeester en wethouders dit naar hun oordeel noodzakelijk achten, kunnen zij de eigenaar verplichten· deze nieuwbouwvoorzieningen aan te brengen. Burgemeester en wethouders moeten wel eerst trachten in minnelijk overleg en bij voorkeur op basis van beleidsregels tot een oplossing te komen. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State accordeerde een aanschrijving van het dagelijks bestuur van het stadsdeel kantoor huren schiedam Westerpark van Amsterdam in haar uitspraak van 11 juni 2003, nummer 200204988/1:
‘Weliswaar moet een aanschrijving gezien worden als een uiterst middel en moet eerst geprobeerd worden de voorzieningen langs vrijwillige weg te laten treffen, maar nu is gebleken dat aan de aanschrijvingen langdurig overleg is voorafgegaan, waarbij ook de mogelijke splitsing en samenvoeging van woningen in de panden aan de orde is geweest, en appellante nog in de gelegenheid is gesteld zelf ( …) de in de aanschrijvingen opgenomen voorzieningen te treffen, kan naar het oordeel kantoor huren tiel van de Afdeling niet gesteld worden dat het dagelijks bestuur [appellante sub 2] niet in redelijkheid op grond van het in de notitie neergelegde beleid heeft kunnen aanschrijven tot het treffen van voorzieningen’.
5.6.2 De verplichting om gesloten gebouwen In gebruik of beheer te geven Een bijzondere aanschrijving betreft art. 14 Wonw. Dit is een middel om overlast te voorkomen vanuit leegstaande panden die zijn gesloten op grond van de Opiumwet of op grond van art. 174 of 174a Gemw. Na sluiting van panden -bijvoorbeeld ingevolge art. 97 Wonw – komt het voor, dat door gedragingen in het pand de openbare orde wordt verstoord, veelal als gevolg van druggebruik en -handel of andere illegale activiteiten. Burgemeester en wethouders kunnen de eigenaar of een ander persoon die daartoe bevoegd is, aanschrijven om het kantoor huren venlo pand in gebruik te geven aan een ander of aan een persoon die uit hoofde van beroep of bedrijf op het terrein van de huisvesting werkzaam is, of aan een instelling die op dat terrein werkzaam is, bijvoorbeeld een woningbouwvereniging. Het gebruik door een ander dan degene die is aangeschreven, zorgt ervoor dat het oorspronkelijke gedrag vanuit het pand niet meer plaatsvindt.
Burgemeester en wethouders dragen kantoor huren amsterdam zorg voor de bestuursrechtelijke handhaving van de Woningwet (subparagraaf 5.7.1). Bij ernstige overtredingen komt als uiterste middel strafrechtelijke handhaving aan de orde (subparagraaf 5.7.2). Daarnaast zijn er van rijkswege daartoe aangewezen ambtenaren, die er op toezien dat de Woningwet wordt uitgevoerd en gehandhaafd (subparagraaf 5.7.3).

Geef een reactie