Bestuursrecht algemeen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Rechtsbescherming tegen het bestuur wordt verleend zowel door rechterlijke instanties (administratieve rechtspraak) als door het bestuur zelf (bezwaar en administratief beroep). Hierna worden de verschillen tussen beide vormen van rechtsbescherming flexplek huren maastricht besproken en de gevolgen van die verschillen voor de mate waarin de bestreden bestuurshandeling beoordeeld kan worden. Achtereenvolgens komen aan de orde de rechtsbescherming door de rechter en het bestuur, het onderscheid in bestuurshandelingen en mogelijkheden voor rechtsbescherming, de uitzonderingen op de normale Awb-procedure, en de klachtenbehandeling als mogelijkheid wanneer de overheid een burger niet fatsoenlijk behandelt.
3.2.1 Rechtsbescherming door rechter en bestuur In art. 1:4 en 5 Awb zijn definities te vinden van begrippen die van groot belang zijn voor inzicht in flexplek huren breda het leerstuk van de rechtsbescherming tegen het bestuur: administratieve rechtspraak, bezwaarschriftenprocedure en administratief beroep.
Administratieve rechtspraak Art. 1:4 Awb bepaalt dat onder administratieve rechter moet worden verstaan:
‘een onafhankelijk, bij de wet ingesteld orgaan dat met administratieve rechtspraak is belast’.
Administratieve rechters zijn er veel. De belangrijkste zijn: de administratieve kamers van de rechtbanken; de Afdeling bestuursrechtspraak van flexplek huren amsterdam de Raad van State de Colleges van Beroep voor het Bedrijfsleven; de Centrale Raad van Beroep; de belastingkamers van de gerechtshoven; de belastingkamer van de Hoge Raad.
De rol van elk van deze rechters in het administratieve proces is onderwerp van subparagraaf 3.3.5.
Bezwaarschriftenprocedure Art. 1:5 Awb bepaalt dat onder het maken van bezwaar moet worden verstaan:
‘het gebruikmaken van de ingevolge een wettelijk voorschrift bestaande bevoegdheid, voorziening tegen een besluit te vragen bij het bestuursorgaan flexplek huren haarlem dat het besluit heeft genomen’.
Art. 6:4 Awb sluit hierop aan door te bepalen dat het maken van bezwaar gebeurt door het indienen van een bezwaarschrift bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen.

Geef een reactie