Achterwaartse Integratie

Gerelateerde afbeelding

Soms kan een bedrijf door een reële dreiging van voorwaartse integratie de onderhandelingspositie ten opzichte van de afnemer verbeteren. Dreigen met het zelf gaan verzorgen van de distributie of met mogelijk zelfs winkels te gaan openen kan, indien deze dreiging een realistisch karakter heeft, voor de producent een gunstig effect hebben.
Ad c Strategieën gericht op kantoorruimte huren maastricht leveranciers Op een aantal manieren kan getracht worden een betere positie ten opzichte van de toeleveranciers te verwerven. Zo zien we wel dat bedrijven of particulieren gezamenlijk gaan inkopen. Door de grotere afname dalen de transactiekosten en neemt men bovendien een sterkere positie in op de inkoopmarkt. Ook kan gestreefd worden naar spreiding over verschillende leveranciers om te voorkomen dat men te afhankelijk van één van hen wordt. Deze afhankelijkheid, waarnaar de leverancier mogelijk streeft, werkt nadelig op de onderhandelingspositie. Ook is spreiding van de aankopen uit een oogpunt van risicospreiding aan te bevelen. Mocht er kantoorruimte huren breda zich onverhoopt bij de leverancier een calamiteit voordoen, dan kan een andere leverancier mogelijk meer gaan leveren. Het aanwezig zijn van een reële dreiging van een achterwaartse integratie kan eveneens de onderhandelingspositie van de leverancier beïnvloeden. Soms zien we ook dat bedrijven zelf het initiatief nemen tot of behulpzaam zijn bij het oprichten van een nieuwe toeleverancier. Tot slot is nog te vermelden dat het beschikken over informatie met betrekking tot de toeleverancier van belang is. Hierbij is te denken aan de financiële situatie, de omzet, andere afnemers, enzovoort. Met deze achtergrondinformatie is het vaak beter mogelijk inzicht te krijgen in het waarom van de handelswijze van een leverancier. Dit opent in een aantal kantoorruimte huren amsterdam gevallen de mogelijkheid te zoeken naar oplossingen voor gezamenlijke problemen die zoveel mogelijk tegemoetkomen aan beider verlangen.
Uitbesteding (‘outsourcing’) van de productie en/ of dienstverlening van primaire (of ondersteunende) processen in een vorm van samenwerking, heeft vaak tot resultaat dat de ‘uitbesteder’ bezuinigt op de kapitaalinvesteringen en budgetten voor bijvoorbeeld productontwerp en research. In netwerkorganisaties (zie subparagraaf 3.4.3) komt dit uiteraard op velerlei manieren voor. Zo is er dus een verband tussen ‘outsourcing’ en ‘strategisch risico’. Na verloop van tijd kan er dus een afhankelijkheidsrelatie kantoorruimte huren haarlem ontstaan omdat de partner zowel de productontwikkeling als het productie-initiatief in handen heeft. Inmiddels heeft de partner veel geleerd over de wensen van de finale afnemer en veel ervaring opgedaan met de productontwikkeling. Introductie van een concurrerend product op de markt door de partner hoeft dan niet lang meer op zich te laten wachten. Succes is hierbij verzekerd. Het concurrentievermogen van de ‘uitbesteder’ is inmiddels dan eventueel aardig geslonken.

Geef een reactie