Verwachte prestatieverandering

Gerelateerde afbeelding

De productie steeg inderdaad, maar tot verbazing van de onderzoekers steeg die bij de controlegroep ongeveer even snel. Zelfs toen men .daarna de lichtsterkte tot het uiterste minimum deed afnemen bleef de productiviteit stijgen! Men stond voor een raadsel en haalde Elton Mayo (1880-1949) van de Harvard universiteit erbij om een verklaring te vinden. Van 1927 tot 194 7 voerde die een serie experimenten uit waarbij hij het verband onderzocht tussen verbetering van werkomstandigheden (bijvoorbeeld verkorting van de werkdag, lengte van en aantal rustpauzes, verstrekken van soep of koffie in de ochtendp auze enzovoort) en de productiviteit. Elke verandering gaf een stijging van de productie en de personen voelden zich minder vermoeid. In het lichtsterkte-experiment bleek de achterliggende oorzaak te zijn objectieve factoren de aandacht die de personen kregen bij het experiment. Mayo bewees subjectievefactoren hiermee zijn theorie, dat naast objectieve factoren ook subjectieve bepalend zijn voor het resultaat, zoals aandacht, zekerheid, het bij een groep horen, waardering enzovoort. Deze zijn zelfs veel belangrijker. Deel uitmaken van een groep was volgens vergaderruimte leeuwarden hem de belangrijkste. Deze gedachten werkte hij uit in het boek The Human Problems of an Indust rial Civilisation ( i 933), dat grote invloed heeft gehad. In zijn kielzog kwam een grote stroom onderzoeken op gang. Een nieuwe vorm van management werd gepropageerd, gebaseerd op de sociale verhoudingen van mensen in kleine groepen, die zich afzette tegen de benadering van het Scientific Management, welke strikt rationeel was en zich slechts richtte op de individuele productiemedewerker. De beweging gaat er in feite van uit dat gelukkige, tevreden mensen veelal een maximale arbeidsprestatie leveren. Daarom moet de bedrijfsleiding zorgen voor goede intermenselijke verhoudingen in betrekkelijk kleine groepen, voldoende aandacht besteden aan de groepen en individuen, waardéring laten blijken, voldoende eigen verantwoordelijkheid en vrijheid geven aan individuen. Samenwerking is het toverwoord en dus zijn sociale vaardigheden voor leidinggevenden zeer belangrijk. Het grote belang van de beweging ligt vooral in het ontdekken van het belang van menselijke factoren voor de effectiviteit.

Uitbesteden

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Uitbesteden kan eigenlijk worden opgevat als een vorm van samen- uitbesteden werking tussen organisaties. Met de toenemende schaalvergroting bezinnen steeds meer organisaties zich op hun kerntaken.12 Het resultaat kerntaken hiervan is dat een aantal activiteiten wordt afgestoten en andere worden uitbesteed aan andere organisaties. Met name activiteiten die door ondersteunende afdelingen worden verricht worden steeds vaker uitbesteed. Het probleem hierbij is dat deze veel indirecte kosten veroorzaken indirecte kosten
en er moeilijk een relatie gelegd kan worden met de primaire activiteiten van de organisatie ten behoeve waarvan deze kosten worden gemaakt. Een voorbeeld van het uitbesteden van ondersteunende activiteiten is het uitbesteden van onderdelen van de personeelsfunctie en van de financiële administratie. Ultdemedla Bedrijven kritisch over uitbesteden Outsourcing, het inkopen van diensten die bedrijven vroeger zelf voor hun rekening namen, blijft populair. Leveranciers moeten echter rekening houden met strengere eisen van hun klanten, schrijft KPMG in een recent rapport. De ondervraagde flexplek leeuwarden bedrijven vinden dat hun contractpartner te weinig rekening houdt met veranderingen in hun organisatie, bijvoorbeeld bij expansie en reorganisaties. Andersom hebben de klanten veranderingen bij hun leveranciers, zoals overnames, maar te pikken. De respondenten zouden dan ook meer invloed willen hebben op de kwaliteit van de geleverde diensten. Outsourcing is, ondanks de kritiek, onverminderd populair. Wel zijn de motieven voor outsourcing veranderd, constateert KPMG. Bedrijven die activiteiten buiten hun organisatie brengen, deden dat in het verleden hoofdzakelijk om te bezuinigen of om verlieslijdende onderdelen af te stoten. Tegenwoordig zoeken bedrijven niet langer een goedkope, maar vooral een kwalitatief goede leverancier. Outsmarting neemt dan ook de plaats in van outsourcing. De leverancier moet bereid zijn mee te denken en mag in ruil daarvoor meedelen in de hogere winst • Bron: lntermedlalr,Jull 1998 .
Een ander probleem is dat de kwaliteit van de verleende diensten door eigen ondersteunende afdelingen moeilijk objectief vastgesteld kan worden. Maar de kwaliteit van de diensten zal in de nabije toekomst een steeds belangrijker rol spelen bij de vraag of we diensten zelf leveren dan wel uitbesteden. Eén belangrijk kwaliteitsaspect is een juiste en tijdige levering van diensten.

Strategische groepen

Gerelateerde afbeelding

Een benadering vanuit strategische groepen In deze benadering worden de concurrenten bepaald vanuit strategische groepen. Een strategische groep is een groep van organisaties die gemeenschappelijke kenmerken bezitten en gelijksoortige concurrentiestrategieën hanteren. Enkele criteria aan de hand waarvan strategische groepen kunnen worden gevormd, zijn de mate van specialisatie, de gekozen distributiestructuur, prijsstrategie en de productstrategie enzovoort. Een voorbeeld van een strategische groep op de automobielmarkt zijn de merken BMW en Audi. Zij hebben beide een gelijksoortig imago, prijspolitiek en distributiestructuur.
De voorsprong van Van Leer De strategie van Van Leer is gericht op het behalen van een blijvende concurrentievoorsprong in de markten waarin zij actief is. Een concurrentievoorsprong is de enige manier om in deze bedrijfstak, die aan sterke concurrentie onderhevig is, een bovengemiddeld rendement te behalen en te behouden. Van Leer’s huidige strategische positie in consumentenverpakkingen verschilt van die in industriële verpakkingsproducten. Op het gebied van vergaderruimte leeuwarden consumentenverpakkingen heeft Van Leer een geavanceerde technologie in huis. De in 1992 verworven 4P-maatschappijen hebben technologisch gezien een voorsprong op het gebied van bedrukte verpakkingsproducten voor de consumentenmarkt. De hechte band met de afnemers en de geavanceerde technologie die het mogelijk maakt om ook aan internationale grote klanten te leveren, betekent een additionele concurrentievoorsprong. Want Van Leer bezit een uniek, zich steeds uitbreidend internationaal productienetwerk voor industriële containers, in het bijzonder voor stalen vaten. Naast dit concurrentievoordeel is Van Leer voortdurend bezig met de ontwikkeling van nieuwe, efficiëntere productietechnieken.

GATT-akkoord

Gerelateerde afbeelding

Er komt een ruimere toegang tot de markten voor producten. De vorige ‘ronde’ begon met het streven de invoertarieven met 33 procent te verlagen, het is nu gemiddeld 40 tot 45 procent geworden. Alle landen hebben lijsten ingediend van producten waarvan de tarieven verlaagd zijn. Geen enkele lidstaat van de GATT mag van de tarieven worden uitgesloten. • Dienstverlening viel tot nu toe niet onder de GATT, nu wel. Dienstverlening is totaal eenvijfde van de wereldeconomie. Binnen deze sector valt de bouw, toerisme, bank-en verzekeringsmaatschappijen, accountancy, scheepvaart en transport. • De landbouw is voor het eerst onderdeel van de GATT. De invoertarieven gaan gemiddeld met 36 procent omlaag, arme landen moeten het tarief 20 procent verlagen. Verder moeten de exportsubsidies met 36 procent omlaag, het volume aan gesubsidieerde export met 20 procent. • Subsidies worden aan banden gelegd. Voor onderzoek en flexplek leeuwarden ontwikkelingen en voor regionale stimulering, mogen de subsidies echter grotendeels wel worden verstrekt. • De handel in textiel werd tot nu toe tijdelijk geregeld in een Multi Vezel Akkoord (MvA). Dit akkoord wordt in tien jaar afgebouwd. Vanaf dat moment is textiel een gewoon product. • Tal van regels zijn opgesteld voor geestelijk eigendom, het respecteren van patenten, geografische aanduidingen en octrooien.
Verwachte netto-inkomenstoename als gevolg van het GATT-akkoord per hoofd van de bevolking per jaar (1995-2005) Voor wie het GATT-akkoord voordelen met zich meebrengt, moet in de verre toekomst blijken. Wel zijn verschillende verwachtingen uitgesproken. Uit studies van grote financiële instellingen blijkt dat vergroting van de export de werkgelegenheid bevordert. Met schattingen over de gevolgen voor de werkgelegenheid zijn de instellingen voorzichtig, maar in de Verenigde Staten denkt de regering dat een nieuw en goed GATT-akkoord alleen al in de Verenigde Staten twee miljoen nieuwe banen creëert. De Europese Unie denkt voor de twaalf lidstaten aan twee tot drie miljoen nieuwe banen. Zonder dit verdrag worden verschillende markten door subsidies, invoerheffingen, vestigingsbepalingen en duizenden andere regeltjes beschermd.
Consumenten in Europa, Amerika en Japan betaalden volgens de OESO voor de bescherming van boeren in 1992 respectievelijk 450, 360 en 600 dollar in de vorm van belastingen en kunstmatig hoge prijzen. In figuur 1.5 wordt de verwachte netto-inkomenstoename, als gevolg van het GATT-akkoord, per hoofd van de bevolking per jaar (1995-2005) weergegeven.

De raadsleden

Gerelateerde afbeelding

Een raadslid kan een aantal betrekkingen niet gelijktijdig met het raadslidmaatschap vervullen. Hij mag onder meer niet zijn: minister, staatssecretaris, Commissaris van de Koningin, lid van Gedeputeerde Staten, wethouder, griffier der Staten, ambtenaar bij de gemeente, lid van de Raad van State en lid van de Rekenkamer (art. 13 Gemw). De burgemeester kan geen lid van de gemeenteraad zijn (art. 68 Gemw). Wanneer iemand eenmaal raadslid is, mag hij een aantal handelingen niet meer verrichten (art. 15 Gemw). Onder andere mag een raadslid niet: in geschillen optreden als advocaat, procureur of adviseur voor de gemeente of het gemeentebestuur dan wel voor de wederpartij van de gemeente of het gemeentebestuur; in geschillen optreden als gemachtigde voor de wederpartij van de gemeente of het gemeentebestuur;
•Voorbeeld Een raadslid mag niet voor een burger als gemachtigde optreden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een geschil dat die burger met de eigen gemeente heeft.
optreden als vertegenwoordiger of adviseur voor derden tot het aangaan van overeenkomsten met de gemeente; rechtstreeks of middellijk een overeenkomst flexplek leeuwarden met de gemeente aangaan betreffende: – het aannemen van werk voor de gemeente; – het buiten dienstbetrekking tegen beloning verrichten van werkzaamheden voor de gemeente; – het doen van leveranties aan de gemeente; – het verhuren van roerende zaken aan de gemeente; – het verwerven van betwiste vorderingen ten laste van de gemeente; – het van de gemeente ondershands verwerven van onroerende zaken of beperkte rechten waaraan deze zijn onderworpen; – het onderhands huren of pachten van de gemeente.
De bedoeling van het verbod van deze handelingen is het scheppen van waarborgen voor de zuiverheid in de verhouding tussen raadsleden en de gemeente. Wanneer vaststaat dat deze zuiverheid in de verhoudingen niet wordt geschaad, kunnen Gedeputeerde Staten ontheffing verlenen van het verbod om bepaalde overeenkomsten met de gemeente aan te gaan.
De raadsleden hebben de verplichting om openbaar te maken welke nevenfuncties zij uitoefenen (art. 12 Gemw). Met nevenfuncties worden hier bedoeld alle andere functies dan het raadslidmaatschap: zowel hoofdfuncties als bijbanen.

Regeringsvormen

Gerelateerde afbeelding

staatsvormen Staten kunnen groot of klein zijn. Zij kunnen intensieve verbindingen hebben met andere staten of volledig op zichzelf staan. Het gezag binnen een staat kan centraal zijn of gespreid. Nederland is te beschouwen als een eenheidsstaat, met als bijzonderheid dat er sprake is van een gedecentraliseerde eenheidsstaat. Dat wil zeggen: Nederland kent een centraal gezag, dat delen van de wetgevende en bestuurlijke taken laat uitvoeren door lagere overheden binnen de staat.
Naast eenheidsstaten kunnen de volgende staatsvormen worden onderscheiden: De statenbond. Bij een statenbond gaat het om zelfstandige staten, die hun eigen soevereiniteit hebben behouden, maar die hebben besloten om op bepaalde onderdelen van de staatstaak internationaal samen te werken, bijvoorbeeld op het gebied van defensie. De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (1581-1795) is een voorbeeld van een statenbond.
De bondsstaat (federatie). Bij deze staatsvorm hebben de samenwerkende staten hun zelfstandigheid grotendeels prijsgegeven en hun gezag afgestaan aan een centraal gezag van de federatie. Voorbeelden van deze staatsvorm zijn de Verenigde Staten van Amerika en de Bondsrepubliek Duitsland. Anders dan in een eenheidsstaat en een statenbond is de burger van een bondsstaat onderworpen aan zowel de wetten en het bestuur van de bond als aan de wetten van de deelnemende staat.
Het gezag in een staat wordt uitgeoefend door de regering. De bekendste regeringsvormen zijn de monarchie en de republiek. Een monarchie kenmerkt zich in het algemeen door het feit dat het staatshoofd (de vorst, de koning en dergelijke) door erfopvolging zijn functie verkrijgt. In een republiek wordt het staatshoofd niet door erfopvolging aangewezen, maar (meestal voor een bepaalde periode) gekozen of benoemd. Dit onderscheid tussen monarchie en republiek, dat overigens zonder wezenlijke vergaderruimte leeuwarden betekenis is, zegt echter nog niets over de feitelijke machtsverhoudingen in de staat. Binnen de twee vormen kan onder meer de invloed van de burgers op de machtsuitoefening sterk variëren. Uitersten daarbij zijn een dictatuur, die geen invloed van de burgers duldt, en een democratie, die uitgaat van een sterke invloed van de burgers. Van een democratie is sprake wanneer de staatsmacht over verschillende organen is verdeeld, de burgers zeggenschap hebben over de uitoefening van de staatsmacht via vrije en periodieke verkiezingen, en de individuele vrijheid van de burgers maximaal is. Die individuele vrijheid mag echter niet zo ver gaan dat de kansen van andere burgers op een menswaardig bestaan in gevaar komen maar mag ook niet te veel beperkt worden, ook al zou dat zogenaamd voor het algemeen belang geschieden. Bij een dictatuur ontbreken die zeggenschap en die vrijheid.

Een ongekende magie

Gerelateerde afbeelding

Woorden hebben een ongekende magie. Ze belichamen iets wat al bestond voordat het een naam kreeg. Voor elk ding in onze wereld bestaat een woord en de woorden zijn sterk cultureel bepaald. Zo hebben Eskimo’s wel zeventien verschillende woorden voor ijs, terwijl indianen die diep in het Amazonegebied leven, het fenomeen ijs niet kennen en daar dus geen woord voor hebben. Woorden hebben een bredere functie dan slechts naamgeving voor fysieke objecten. Ook verhalen die al rondzweven, zijn in woorden te vangen. Dat betekent dat elk boek en elk verhaal al bestaat, voordat ze in woorden op papier verschijnen. Het genootschap dat mijn leven nu bepaalt, bestond al voordat het werd opgericht en had zelfs al de naam Terra Nova. Hoe bijzonder zit alles toch in elkaar. Zo mijmer ik op een filosofische wijze over de betekenis van woorden, totdat ik word opgeschrikt door een piep van mijn mobiele telefoon. Deze waarschuwt me dat er zojuist een flexplek leeuwarden sms-bericht is gearriveerd. Ik zie op mijn scherm dat er een belangrijk persoonlijk bericht van het genootschap voor me klaarstaat. Ik sta op om mijn laptop uit de gang te pakken. Kathleen is nog niet thuis, maar we wonen na ruim drie jaar na mijn terugkomst uit Londen eindelijk weer samen. Uiteraard niet officieel, zodat we het geld dat Kathleen verdient niet direct hoeven af te dragen aan de schuldeisers. Kathleen heeft namelijk een baan gevonden in haar vakgebied antropologie bij het ministerie van Volksgezondheid en ze onderzoekt de gevolgen van de verstedelijking in Nederland. Hoewel ik nog altijd in de schuldsanering zit, zijn we ons leven samen weer aan het opbouwen. De flat in Amersfoort, waarin ik officieel nog woon, heb ik ingeruild voor het kleine, witte huisje op de Balistraat in Baarn dat Kathleen vorig jaar heeft gekocht. Baarn is een mooie, groene gemeente, waar ik urenlang door het bos kan dwalen om te filosoferen en om na te denken over mijn schrijfsels, die uiteindelijk over een jaar mijn tweede roman moeten vormen.

De vierde dimensie

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De voorbeelden maken me nieuwsgierig. Wat gaan we de komende jaren nog meer allemaal ontdekken? Misschien vinden we een gelukspil uit of een mini-robot die kankercellen in je lijf kan opeten. Stel dat ik in mijn geest bewust kan tijdreizen, dan kan ik weer mijn ouders ontmoeten. De vierde dimensie is een bizar fenomeen waar we nog weinig van weten. Het ontdekken van een nieuwe dimensie geeft zoveel nieuwe mogelijkheden voor de mens. Ik voel me net een ontdekkingsreiziger van lang geleden, die door nieuwsgierigheid gedreven barre tochten onderneemt op zoek naar een nieuwe, onbekende wereld. “Waarom is de vierde dimensie onzichtbaar en blijft deze voor veel mensen zo vaag?” vraag ik. “Simpelweg omdat mensen de vierde dimensie maar lastig kunnen ervaren. De trillingsfrequentie in de vierde dimensie is hoger dan je ogen kunnen waarnemen. Vergelijk het maar met röntgenstraling, die is evenmin zichtbaar en toch bestaat deze. Het allesomvattende veld is voor onze ogen niet waarneembaar, maar Het Veld stuurt wel de wereld en onze levens. Een van de eerste wetenschappers die zich met deze materie heeft beziggehouden, was Albert Einstein. In 1950, toen hij zeventig jaar oud was, schreef hij: ‘De mens die zich omringt met feiten, die niet toestaat dat hij verrast wordt, die geen flits van intuïtie kent, die geen veronderstellingen maakt en geen risico’s neemt, die leeft in een afgesloten cel en staat buiten de werkelijkheid.’ Ik geloof dat de religie van de toekomst een kosmische religie zal zijn. De religie die het beste strookt met het overkoepelende veld is het boeddhisme. Dit is de godsdienst die sterk gaat groeien vanaf het moment dat mensen zich bewust worden van dat er meer tussen hemel en aarde is en ze inzicht krijgen in het oneindige veld.” Mijn huis stond vroeger ook vol met boeddhabeelden, maar deze zijn na het faillissement achtergebleven. Kathleen was eraan verslaafd. De prominente plaats van Boeddha was niet alleen in mijn kantoorruimte zwolle huis het geval. Elk respectabel tuincentrum heeft een grote afdeling met boeddhabeelden in alle vormen en kleuren. Ook op dit vlak heeft Albert Einstein gelijk gekregen en neemt Boeddha langzaam een plaats in onze westerse levens in. De professor onderbreekt mijn gedachten. “Gisteren heb ik je de eerste drie wetten van de vierde dimensie geleerd. Ken je ze nog?” “Ik heb ze opgeschreven in mijn notitieboekje, maar kan ze nog niet reproduceren,” antwoord ik. “Ik herhaal ze voor je. De eerste wet van de vierde dimensie is: alles in de wereld is energie en alles doet ertoe. De tweede wet is: alles heeft een diepere laag van betekenis. De derde wet die in de vierde dimensie geldt is: energie blijft in een systeem behouden en kan niet in het niets verdwijnen.

Passie en focus

Gerelateerde afbeelding

“Het is een geromantiseerde film,” zeg ik. “Je begrijpt de kern nog steeds niet Nick! iedereen kan dromen en passies najagen. Mensen realiseren zich niet hoe sterk onze geest is. Ze hebben er geen flauw benul van waar
toe mensen in staat zijn en vluchten daarom weg in angst en aangepast gedrag. Daarbij vergeten ze wat ze echt willen bereiken in dit leven. Je moet je geest trainen en met name inzetten om je passies en dromen waar te maken. De geest is bij de meeste mensen net als een verwend kind dat zijn eigen zin doordrijft. Probeer maar eens je geest langdurig op iets te concentreren. Er is een gerede kans dat deze afdwaalt naar onzinnige onderwerpen zoals: wat eten we vandaag of ik moet de vuilnisbak nog buitenzetten. Claressa had haar geest gericht op het bereiken van haar ultieme doel. Tijdens het trainen dacht ze niet aan eten of irrelevante zaken, maar aan doorzetten en succes behalen. Net als Claressa kan ieder mens zijn gedachten trainen, zodat je de baas wordt over je geest en over de beslissingen die je neemt. In plaats van slachtoffer te zijn van verleidingen en van een onbeheersbare geest, stuur je jouw gedachten en daarmee je kantoorruimte zwolle toekomst. Al leen door passie en focus kun je toeval sturen en dan gaat het universum je helpen je dromen te realiseren. Weet je waarom er bij velen zo weinig terechtkomt van alle goede voornemens van 1 januari?” Ik schud mijn hoofd. “Het is omdat mensen hun geest onvoldoende op het doel weten te focussen en doorzetten. Jij hebt de leiding over je leven en je geest met je overtuigingen staat aan het stuur! Stoppen met toegeven aan verleidingen van buitenaf, betekent geen complete onthouding, maar de controle in eigen hand nemen. Dan kun je je gaan concentreren op wat je echt wilt bereiken in dit leven met inzet van al je talenten en heb je de kans om te ontsnappen aan de grijze middelmaat. Dit was precies wat John F. Kennedy toepaste om uiteindelijk president van de Verenigde Staten te worden.”

De bibliotheek

Gerelateerde afbeelding

Ik ben stil en denk na over het mooie verhaal, terwijl de telefoon van de professor gaat en hij de bibliotheek verlaat. Was ik niet zelf een Sarkov? Ook mijn repertoire van hard werken, handelen op de beursvloer en status verwerven is beperkt van waarde gebleken. Wat heb je aan een Ferrari en een Porsche als je niet echt gelukkig bent? In mijn onverzadigbare ambitie om geld te verdienen, heb ik mijn beperkte repertoire tot een kunst verheven. Gelukkig werd ik gedwongen om op zoek te gaan naar een nieuwe melodie. Filosofie en het schrijverschap hebben me altijd getrokken. Maar ik heb er nooit veel aandacht aan geschonken, omdat het kantoorruimte zwolle mijn vooroordeel was dat er geen geld mee was te verdienen. Dat paste niet in mijn overtuiging dat je vooral gelukkig kunt worden als je welvaart bezit, gezond bent en maatschappelijk aanzien hebt. Ik had het alle drie en toch was ik niet gelukkig. De angst regeerde in mijn leven, zoals bij zovelen. Ik volgde niet mijn hart, totdat ik daartoe werd gedwongen. Waarom zou je wachten met in opstand komen tegen je baas die je kleineert, tot je een hartaanval krijgt? En waarom zou je pas wachten met energie in je relatie te stoppen totdat het te laat is en je gescheiden bent? Zo was het bij mij gegaan en daarom ben ik Kathleen kwijtgeraakt. Pas achteraf zie ik hoe ik tegen mezelf aan het vechten was en me in slaap liet sussen door gemak en welvaart.
Het leven gaat te snel voorbij om vast te blijven zitten in een tweederangs leven. Voordat we het weten, is er weer een week van ons leven voorbij. Pas als we diep in de ellende zitten en we de pijn daadwerkelijk voelen, zijn we bereid om te veranderen. Vanaf nu volg ik mijn hart en laat ik de angst los. Veel dieper kan ik niet meer zakken. De combinatie van filosofie en het schrijverschap wordt mijn nieuwe melodie. Dat is de boodschap van Sarkov. We moeten in ons leven blijven bewegen en op zoek gaan naar nieuwe melodieën. Als we stilzitten in onze baan, relatie of welvaart, zijn we mentaal dood en lopen we verloren door ons waardevolle leven. Het uiteindelijke doel van de mens is om te groeien en daarvoor heb je af en toe nieuwe melodieën nodig. Ineens doorzie ik de kracht van de Break the rules instelling. Als ik niet bereid ben om de bestaande overtuigingen en gewoonten los te laten, heeft het geen zin om de vierde dimensie te ontdekken. Dan ben ik, net als Sarkov, niet in staat om een nieuwe melodie in mijn leven toe te laten. Professor Markowitz komt weer de bibliotheek ingelopen en bergt zijn telefoon op.