Onverwijlde spoed

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Aangezien sprake was van onverwijlde spoed zag de voorzitter hierin aanleiding een voorlopige voorziening te treffen. Gelet anderzijds op het bedrijfsbelang dat de jonge nertsen, die op dat moment in de 12-rijige stal werden gehuisvest, konden opgroeien, zou kantoor huren schiedam de voorzitter een zodanige voorlopige voorziening treffen dat de huisvesting van nertsen in de 12-rijige stal tot uiterlijk 1 januari 1997 werd gedoogd. Uit het voorgaande volgde dat het verzoek om toepassing van art. 8:81 Awb gedeeltelijk voor inwilliging in aanmerking kwam. (ABRvS (Vz) 23 september 1996, nr. F03.96.0747, Nertsenfokkerij Boekel, BR 1997, blz. 311) Dwangsom Soms is het toepassen van bestuursdwang niet het meest geƫigende middel om aan een illegale situatie een einde te maken. Met name bij permanente en herhaalde overtredingen is de toepassing van bestuursdwang niet altijd het meest geschikte instrument. Ook kan worden gedacht aan bijvoorbeeld een chemische fabriek, met veel werknemers en ingewikkelde chemische processen, die kantoor huren tiel een vergunningvoorschrift overtreedt. Bestuursdwang in de vorm van het sluiten van de inrichting is een veel te zwaar middel voor deze overtreding. Daarom heeft de wetgever de overheid, naast bestuursdwang nog een ander handhavingsinstrument in handen gegeven: de dwangsom. Voor de dwangsombepalingen in de Awb hebben de dwangsomartikelen van de Gemeentewet en Provinciewet model gestaan. Deze artikelen zijn inmiddels vervallen. Thans bepaalt art. 5:32 Awb dat een bestuursorgaan dat bevoegd is bestuursdwang toe te passen, in de plaats daarvan aan de overtreder ook een last onder dwangsom kan opleggen. De kantoor huren venlo bedoeling van een dwangsom is om de overtreding ongedaan te maken of om verdere overtreding te voorkomen. Bij een dwangsom kan het gaan om een bedrag ineens of om een bedrag per tijdseenheid of per overtreding. In deze laatste gevallen moet een maximum worden bepaald (art. 5:32 lid 4 Awb). Met het oog op het evenredigheidsbeginsel bepaalt art. 5:32 lid 4 Awb verder dat de dwangsom in redelijke verhouding moet staan tot de zwaarte van het gelaedeerde (geschonden) belang enerzijds en de beoogde werking van de kantoor huren amstelveen dwangsombeschikking anderzijds.
Het opleggen van een enorme dwangsom om een illegaal gebouwd muurtje afgebroken te krijgen staat gelijk met het schieten met een kanon op een mug. Een dwangsom van een euro is in zo’n situatie echter ook een lachertje.

Geef een reactie