Verwachte prestatieverandering

De productie steeg inderdaad, maar tot verbazing van de onderzoekers steeg die bij de controlegroep ongeveer even snel. Zelfs toen men .daarna de lichtsterkte tot het uiterste minimum deed afnemen bleef de productiviteit stijgen! Men stond voor een raadsel en haalde Elton Mayo (1880-1949) van de Harvard universiteit erbij om een verklaring te vinden. Van […]

Uitbesteden

Uitbesteden kan eigenlijk worden opgevat als een vorm van samen- uitbesteden werking tussen organisaties. Met de toenemende schaalvergroting bezinnen steeds meer organisaties zich op hun kerntaken.12 Het resultaat kerntaken hiervan is dat een aantal activiteiten wordt afgestoten en andere worden uitbesteed aan andere organisaties. Met name activiteiten die door ondersteunende afdelingen worden verricht worden steeds […]

Strategische groepen

Een benadering vanuit strategische groepen In deze benadering worden de concurrenten bepaald vanuit strategische groepen. Een strategische groep is een groep van organisaties die gemeenschappelijke kenmerken bezitten en gelijksoortige concurrentiestrategieĆ«n hanteren. Enkele criteria aan de hand waarvan strategische groepen kunnen worden gevormd, zijn de mate van specialisatie, de gekozen distributiestructuur, prijsstrategie en de productstrategie enzovoort. […]

GATT-akkoord

Er komt een ruimere toegang tot de markten voor producten. De vorige ‘ronde’ begon met het streven de invoertarieven met 33 procent te verlagen, het is nu gemiddeld 40 tot 45 procent geworden. Alle landen hebben lijsten ingediend van producten waarvan de tarieven verlaagd zijn. Geen enkele lidstaat van de GATT mag van de tarieven […]

De raadsleden

Een raadslid kan een aantal betrekkingen niet gelijktijdig met het raadslidmaatschap vervullen. Hij mag onder meer niet zijn: minister, staatssecretaris, Commissaris van de Koningin, lid van Gedeputeerde Staten, wethouder, griffier der Staten, ambtenaar bij de gemeente, lid van de Raad van State en lid van de Rekenkamer (art. 13 Gemw). De burgemeester kan geen lid […]

Regeringsvormen

staatsvormen Staten kunnen groot of klein zijn. Zij kunnen intensieve verbindingen hebben met andere staten of volledig op zichzelf staan. Het gezag binnen een staat kan centraal zijn of gespreid. Nederland is te beschouwen als een eenheidsstaat, met als bijzonderheid dat er sprake is van een gedecentraliseerde eenheidsstaat. Dat wil zeggen: Nederland kent een centraal […]

Een ongekende magie

Woorden hebben een ongekende magie. Ze belichamen iets wat al bestond voordat het een naam kreeg. Voor elk ding in onze wereld bestaat een woord en de woorden zijn sterk cultureel bepaald. Zo hebben Eskimo’s wel zeventien verschillende woorden voor ijs, terwijl indianen die diep in het Amazonegebied leven, het fenomeen ijs niet kennen en […]

De vierde dimensie

De voorbeelden maken me nieuwsgierig. Wat gaan we de komende jaren nog meer allemaal ontdekken? Misschien vinden we een gelukspil uit of een mini-robot die kankercellen in je lijf kan opeten. Stel dat ik in mijn geest bewust kan tijdreizen, dan kan ik weer mijn ouders ontmoeten. De vierde dimensie is een bizar fenomeen waar […]

Passie en focus

“Het is een geromantiseerde film,” zeg ik. “Je begrijpt de kern nog steeds niet Nick! iedereen kan dromen en passies najagen. Mensen realiseren zich niet hoe sterk onze geest is. Ze hebben er geen flauw benul van waar toe mensen in staat zijn en vluchten daarom weg in angst en aangepast gedrag. Daarbij vergeten ze […]

De bibliotheek

Ik ben stil en denk na over het mooie verhaal, terwijl de telefoon van de professor gaat en hij de bibliotheek verlaat. Was ik niet zelf een Sarkov? Ook mijn repertoire van hard werken, handelen op de beursvloer en status verwerven is beperkt van waarde gebleken. Wat heb je aan een Ferrari en een Porsche […]