De bedrijfsomgeving

Omgekeerd oefent een organisatie zelf invloed uit op partijen in de bedrijfsomgeving door reclame, door voorlichting over producten en diensten of door in directe onderhandeling contacten met deze partijen te onderhouden en afspraken te maken. Voorts verschaffen organisaties informatie aan partijen in de buitenwereld om daarmee verantwoording af te leggen voor hun daden. Voorbeelden daarvan […]

Stadium 1: bestaansopbouw

De voornaamste problemen waarmee een bedrijf in dit stadium te maken heeft zijn: het werven van klanten en het nakomen van verplichtingen ten aanzien van het leveren van producten of het verlenen van diensten. De meest fundamentele vragen waarmee kantoorruimte huren maastricht men zich geconfronteerd ziet zijn onder meer: Zullen we onze orders kunnen nakomen, […]

De WOR

Op grond van artikel 3 0 van de WOR moet de ondernemer de OR ook advies vragen over een voorgenomen besluit tot benoeming of ontslag van een directeur. Over het tijdstip van de adviesaanvraag bepaalt de wet dat het te geven advies nog van wezenlijke invloed moet kunnen zijn op het te nemen besluit, derhalve […]

Discussievragen

Dit alles kan op den duur echter ook betekenen dat de gegroeide organisatiecultuur niet balans langer in balans is met de wenselijke strategie en de doelstellingen en vereisten ten aanzien van de primaire bedrijfsprocessen die voor het voortbestaan van de organisatie noodzakelijk zijn. Dan is verandering vereist. Wijziging in strategie en een aanpassing van de […]

Manager of leider?

Op verschillende organisatieniveaus wordt in verschillende mate een beroep gedaan op Fayol bekwaamheden van managers. In de oudste beschouwing ter zake geeft Fayol ( 1916) een uiteenzetting over het relatieve belang van door hem onderscheiden kantoor huren maastricht bekwaamheden in relatie tot zowel het hiĆ«rarchisch niveau waarop men als manager in de organisatie staat, als […]

Relatie onderneming – samenleving

Deze uitspraken hebben op de dag van vandaag nog weinig aan waarde ingeboet. Dat komt wellicht omdat zij stoelen op ervaring uit de praktijk, een ervaring die niet zelden gepaard ging met een door schade en schande wijs worden. Dat geldt trouwens ook voor andere, ook nu nog geldende managementprincipes, die al in het oude […]