Onderkenning van de mogelijke aanwezigheid

Onderkenning van de mogelijke aanwezigheid van archeologische monumenten in de fase van ruimtelijke planvorming is de meest efficiĆ«nte en minst ‘hinderlijke’ wijze om archeologische waarden te kunnen ontzien. Als bij de voorbereiding van het bestemmingsplan een milieueffectrapport (besluit-MER of plan-MER) als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer kantoorruimte huren maastricht wordt opgesteld, wordt […]

Rechtsbescherming tegen de overheid

Of tegen een besluit administratief beroep mogelijk is, moet altijd uit de bijzondere wet blijken, die ook de bevoegdheid regelt tot het nemen van besluiten. Bij de rechtsbescherming die het bestuur zelf biedt, zijn twee mogelijkheden te onderscheiden, namelijk: 1 rechtsbescherming bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen: bezwaar; 2 rechtsbescherming kantoorruimte huren maastricht […]

Geheimhoudingsplicht

Doorzendplicht Art. 2:3 Awb verplicht het bestuursorgaan geschriften naar het bevoegde bestuursorgaan door te zenden, indien het zelf niet bevoegd is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij verkeerd geadresseerde verzoekschriften. In de praktijk werd deze regel al kantoorruimte huren maastricht gehanteerd voordat de wettelijke verplichting ontstond. Geen vooringenomenheid Het bestuursorgaan moet zijn taak zonder vooringenomenheid […]

Voorzieningen aan geluidsgevoelige bestemmingen

Ad 3 Voorzieningen aan geluidsgevoelige bestemmingen Het systeem van de wet is dat voorzieningen bij de ontvanger van het geluid pas aan de orde zijn als maatregelen aan de bron en in het overgangsgebied gefaald hebben of niet mogelijk zijn. In kantoorruimte huren maastricht stedelijke situaties waar het dringend noodzakelijk is om bepaalde woningbouw te […]