De verstrekking van informatie

Overheden moeten onder andere wetsteksten, beleidsplannen, milieuverslagen, vergunningen, milieu- en risicobeoordelingen actief openbaar maken. Ze moeten, voor zover mogelijk, zorgen voor actuele, nauwkeurige en vergelijkbare informatie. Als dat mogelijk kantoorruimte huren maastricht is, moeten zij aangeven welke meetmethodes zijn gebruikt bij het samenstellen van de informatie, bijvoorbeeld van emissiegegevens. Bedrijven kunnen bezwaren hebben tegen het verstrekken […]

Schadevergoeding

De uitspraak van 26 augustus 1997 (AB 1997/461) is een voorbeeld van de tendens dat de Afdeling bestuursrecht meer en meer de beginselen uit het privaatrecht gebruikt bij de beoordeling van publiekrechtelijke geschillen over geld, bijvoorbeeld inzake subsidie en inzake kantoor huren maastricht schade vanwege rechtmatig overheidsoptreden. Zulke beginselen zijn: Hetgeen onverschuldigd is betaald, kan […]

Een milieuvergunning

Een milieuvergunning kan ook geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken als sanctie bij handhaving, indien de vergunninghouder niet overeenkomstig de vergunning of de daarmee verbonden voorschriften handelt (art. 18.12 Wm). • Voorbeeld Een firma in Soest had in strijd met de voorschriften bij een vergunning gehandeld. De intrekking van de vergunning bleef in beroep in stand. […]

Procedure voor de vergunning

Procedure voor de vergunning In het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer wordt aangegeven aan welke eisen een aanvraag om een milieuvergunning moet voldoen. Op de voorbereiding van de beschikking op de aanvraag om een milieuvergunning is afdeling 3.4 van de Awb (art. 8.6 Wm) van toepassing. De procedure staat in dit boek beschreven in subparagraaf 4.2.2. […]

Milieukwaliteitseisen

Project is opgenomen in een regionaal programma van maatregelen of in het NSL waarvan de inwerkingtreding gepland is na het verlenen van uitstel voor het behalen van de grenswaarden door de EU Een project als een wegverbreding kan ook zijn winkel huren maastricht opgenomen in het NSL of in een programma dat moet voldoen aan […]

De Reconstructiewet

De reconstructie moet ook bijdragen aan een verlaging van de veterinaire risico’s door het realiseren van varkensvrije zones. Centraal staat het bereiken van een nieuw evenwicht tussen de verschillende functies in het landelijk gebied. Daarbij wordt winkel huren maastricht naast een duurzaam perspectief voor de landbouw de verbetering van de kwaliteit van bos, natuur, landschap, […]