Relatie met andere wetgeving

Kapverordening Op grond van art. 15 Boswet is de gemeenteraad bevoegd een (kap)verordening in het leven te roepen. Deze verordeningen bevatten doorgaans een verbod om houtopstanden te kappen zonder vergunning van burgemeester en winkel huren maastricht wethouders. Over de relatie tussen de kapverordening en het bestemmingsplan op grond van de WRO heeft de Kroon een […]

Wet inrichting landelijk gebied

Het gaat dus hoofdzakelijk om woningen en gebouwen die niet op een andere manier verhuurbaar zijn en om woningen die zijn bestemd voor afbraak of vernieuwbouw. De vergunning kan slechts eenmaal voor hetzelfde gebouw of dezelfde woning worden verleend, voor winkel huren maastricht de duur van maximaal twee jaar. Verlenging is mogelijk tot vijf jaar […]

Drie ministeries

Voorheen verstrekten drie ministeries afzonderlijk van elkaar diverse bijdragen voor het vergroten van de leefbaarheid in steden. Het ging om de ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), Economische Zaken (EZ) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Door de instelling van het ISV is er één geldstroom vanuit winkel huren maastricht een integrale beleidsgedachte. […]

Woningwet: nieuwbouw

Bodemverontreiniging Burgemeester en wethouders moeten de beslissing op een aanvraag voor een reguliere bouwvergunning aanhouden, als uit winkel huren maastricht het over te leggen onderzoeksrapport blijkt dat de bodem ter plaatse van het bouwwerk ernstig verontreinigd is. Er moet eveneens worden aangehouden als uit anderen hoofde een vermoeden bestaat van ernstige verontreiniging, bijvoorbeeld uit eigen […]

Projectbesluit

Projectbesluit Is geen ontheffing mogelijk, dan komt de vraag aan de orde of een projectbesluit kan worden genomen De belangrijkste bepalingen ten aanzien van het projectbesluit zijn: Er moet sprake zijn van de verwezenlijking van een project. De gemeenteraad winkel huren maastricht neemt het besluit tenzij het nemen aan burgemeester en wethouders is gedelegeerd. Er […]

Indiening bouwaanvraag

Aanvraag bouwvergunning In deze paragraaf wordt ingegaan op drie onderwerpen betreffende de bouwvergunning. Er gelden landelijk voorgeschreven vereisten waaraan de aanvrager van een bouwvergunning zich bij indiening moet houden (subparagraaf 6.3.1). De gemeente is winkel huren maastricht op haar beurt verplicht om de kennisgeving van een aanvraag te publiceren (subparagraaf 6.3.2). De aanvraag wordt niet […]