Burgemeester en wethouder

Voor bestaande bouw geldt die eis niet. Indien burgemeester en wethouders dit naar hun oordeel noodzakelijk achten, kunnen zij de eigenaar verplichten· deze nieuwbouwvoorzieningen aan te brengen. Burgemeester en wethouders moeten wel eerst trachten in minnelijk overleg en bij voorkeur op basis van beleidsregels tot een oplossing te komen. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad […]

De exploitatiebijdrage

Vervolgens deelt de gemeente de totale kosten door het aantal gewogen basiseenheden om de exploitatiebijdrage per gewogen basiseenheid te vinden. Als de grondexploitatiekosten bijvoorbeeld €2.000.000 zouden bedragen, dan is de exploitatiebijdrage per gewogen eenheid: €2.000.000 : 100 = €20.000. Als de gemeente een bouwvergunning verstrekt voor twee kantoor huren schiedam vrijesectorwoningen, dan is de exploitatiebijdrage […]

Provinciale aanwijzingen

Provinciale aanwijzingen Gedeputeerde Staten kunnen een bepaalde gemeenteraad de aanw11zmg geven om binnen een daarbij te bepalen termijn een bestemmingsplan vast te stellen overeenkomstig daarbij gegeven voorschriften omtrent de inhoud van dat bestemmingsplan (art. 4.2 Wro). • Voorbeeld Er dreigt een kantoor huren schiedam bestemmingsplan geldend te worden waardoor gebouwd zou kunnen worden op gronden […]

Goede ruimtelijke onderbouwing

De goede ruimtelijke onderbouwing bevat ten minste de elementen die vermeld staan in art. 5.1.3 Bro: het zijn vrijwel dezelfde onderwerpen als volgens art. 3.1.6 Bro aan de orde moeten komen in de toelichting van een bestemmingsplan. Bij het bestemmingsplan wordt een verantwoording gevraagd van de in het plan gemaakte keuze van bestemmingen, bij het […]

De Woningwet

Volgens de begripsbepalingen in het Bro is particulier opdrachtgeverschap: de situatie dat de burger of een groep van burgers – in dat laatste geval georganiseerd als rechtspersoon zonder winstoogmerk – volledige juridische zeggenschap heeft over en verantwoordelijkheid kantoor huren schiedam draagt voor het gebruik van de grond, het ontwerp en de bouw van de eigen […]

Onverwijlde spoed

Aangezien sprake was van onverwijlde spoed zag de voorzitter hierin aanleiding een voorlopige voorziening te treffen. Gelet anderzijds op het bedrijfsbelang dat de jonge nertsen, die op dat moment in de 12-rijige stal werden gehuisvest, konden opgroeien, zou kantoor huren schiedam de voorzitter een zodanige voorlopige voorziening treffen dat de huisvesting van nertsen in de […]

Bestuursrecht algemeen

Rechtsbescherming tegen het bestuur wordt verleend zowel door rechterlijke instanties (administratieve rechtspraak) als door het bestuur zelf (bezwaar en administratief beroep). Hierna worden de verschillen tussen beide vormen van rechtsbescherming flexplek huren maastricht besproken en de gevolgen van die verschillen voor de mate waarin de bestreden bestuurshandeling beoordeeld kan worden. Achtereenvolgens komen aan de orde […]

Fotografisch-chemische afvalstoffen

In haar verzoek om vergoeding van schade van 29 september 1995 had Van Vlodrop BV primair gesteld dat het appellant niet vrijstond het gevoerde beleid inzake fotografisch-chemische afvalstoffen te wijzigen. Daarnaast had Van Vlodrop BV (voor zover appellant van mening zou zijn dat de plotselinge ‘beleidsommezwaai’ wel gerechtvaardigd was) verzocht om schadeloosstelling op grond van […]