Cognitieve illusie

De aanwijzingen dat we niet met nauwkeurigheid succes konden voorspellen, waren overweldigend. Om de paar maanden hadden we een feedbacksessie waarbij we te horen kregen hoe de cadetten het ervan afbrachten tijdens de officiersopleiding en we onze beoordelingen konden vergelijken met de meningen van commandanten die hen enige tijd gevolgd hadden. Het verhaal was kantoor huren maastricht steeds hetzelfde: ons vermogen om prestaties in de opleiding te voorspellen was te verwaarlozen. Onze voorspellingen waren beter dan blinde gissingen, maar niet veel beter. Na het ontvangen van dit ontmoedigende nieuws was onze stemming een tijdlang bedrukt. Maar dit was het leger. Ongeacht of ze nuttig of nutteloos waren, moesten routines worden aangehouden en orders gehoorzaamd. De volgende dag zou er een nieuwe lichting kandidaten arriveren. We namen ze mee naar de hindernisbaan, confronteerden hen met de muur, lieten hen de stam optillen, en binnen enkele minuten zagen we, even helder als tevoren, hun ware aard tevoorschijn komen. De treurige waarheid over de kwaliteit van onze voorspellingen had geen enkel effect op onze kantoor huren breda beoordeling van kandidaten, en maar heel weinig effect op het vertrouwen dat we hadden in onze oordelen en voorspellingen over individuen. Ik vond wat er met ons gebeurde heel opmerkelijk. De algemeen geldende aanwijzingen voor ons gebrek aan succes hadden ons vertrouwen
20. De illusie van kantoor huren amsterdam validiteit 221
in onze beoordelingen van specifieke kandidaten een schok moeten toebrengen, maar dit was niet het geval. Deze gegevens hadden er ook toe moeten leiden dat we onze voorspellingen zouden matigen, maar ook dit was niet het geval. We waren bekend met het algemene feit dat onze voorspellingen weinig beter waren dan willekeurige gissingen, maar we bleven voelen en handelen alsof elk van onze specifieke voorspellingen geldig was. Het deed me denken aan de Müller-Lyer-illusie, waarbij we kantoor huren haarlem weten dat de lijnen even lang zijn terwijl we ze toch nog steeds als verschillend blijven waarnemen. Ik werd zo sterk getroffen door de overeenkomst dat ik daaraan een term voor onze ervaring ontleende: de illusie van validiteit. Ik had mijn eerste cognitieve illusie ontdekt.

Een algemene voorspellingsmethode

Dit is een algemene voorspellingsmethode. U kunt de methode toepassen als u een kwantitatieve variabele moet voorspellen, zoals een cijfergemiddelde, rendement op investeringen of de groei van een onderneming. De benadering is gestoeld op uw intuïtie, maar corrigeert deze, brengt haar richting het gemiddelde. Als u sterke aanwijzingen hebt om de kantoor huren maastricht nauwkeurigheid van uw intuïtieve voorspelling te vertrouwen (als er dus een sterke correlatie bestaat tussen de aanwijzingen en de voorspelling), zal de aanpassing beperkt blijven. Intuïtieve voorspellingen moeten worden gecorrigeerd omdat ze niet regressief zijn en dus gebukt gaan onder bias. Stel dat ik voor iedere golfer in een toernooi voorspel dat zijn score op de tweede dag dezelfde zal zijn als zijn score op de eerste dag. Deze voorspelling kantoor huren breda houdt geen rekening met regressie naar het gemiddelde: de golfers die goed presteerden op dag 1, zullen gemiddeld minder goed spelen op dag 2 en degenen die op dag I slecht speelden, zullen verbetering laten zien. Als ze met daadwerkelijke uitkomsten worden vergeleken, zal blijken dat niet-regressieve voorspellingen door bias worden gekenmerkt. Ze zijn over het algemeen te optimistisch voor golfers die goed speelden op dag I en te pessimistisch
200 Deel Il – Heuristieken en biases
voor golfers die een slechte start kenden. De voorspellingen zijn net zo extreem als de aanwijzingen. Op soortgelijke wijze zult u, als u prestaties uit de kindertijd gebruikt om cijfergemiddelden op de universiteit te voorspellen, teleurgesteld zijn over de academische prestaties van vroege lezers en aangenaam verrast over de cijfers van degenen die laat hebben leren lezen. De gecorrigeerde intuïtieve voorspellingen elimineren deze biases, zodat voorspellingen (zowel de positieve als de negatieve) een even grote kans hebben om de daadwerkelijke uitkomst te over- of onderschatten. Ook als uw kantoor huren amsterdam voorspellingen geen bias hebben, zult u nog fouten maken, maar de fouten zijn minder extreem en zijn niet overmatig gericht op hoge of lage uitkomsten.
Ter verdediging van extreme voorspellingen? Ik heb het Tom W.-vraagstuk gebruikt ter illustratie van voorspellingen van losstaande uitkomsten, zoals een studierichting of een succesvol verlopen tentamen. Deze voorspellingen worden uitgedrukt door een kans aan een bepaalde gebeurtenis toe te kennen (of door uitkomsten te rangschikken van meest naar minst waarschijnlijk). Ik heb ook een procedure beschreven om veelvoorkomende biases van dergelijke losstaande kantoor huren haarlem voorspellingen te elimineren: het negeren van a-priorikansen en het niet op waarde schatten van de kwaliteit van bepaalde informatie. De biases in voorspellingen die op een schaal worden uitgedrukt, zoals cijfergemiddelde of de inkomsten van een onderneming, lijken op de biases die we tegenkomen bij het inschatten van de kans op bepaalde uitkomsten.

De a-priorikans

De onderzoeker was voornamelijk geïnteresseerd in de oorzaken van zakken en nam een steekproef waarin 75 procent voor het examen was gezakt.
Let op het verschil. Deze a-priorikans is een zuiver statistisch feit over de groep waaruit de studenten waren geselecteerd. De kans heeft geen invloed op de gestelde vraag: of de individuele student is geslaagd of gezakt. Zoals verwacht hadden de expliciet vermelde a-priorikansen enige invloed op de uitkomsten, maar veel minder dan de statistisch equivalente a-priorikansen. Systeem r kan flexplek huren maastricht verhalen verwerken waarin elementen causaal aan elkaar zijn verbonden, maar presteert slecht in statistische beredenering. Voor een Bayesiaans denker zijn flexplek huren breda beide versies uiteraard identiek. De verleiding is groot om nu de volgende conclusie te trekken: causale a-priorikansen worden gebruikt, statistische feiten worden (min of meer) genegeerd. Het volgende onderzoek, een van mij favorieten, toont echter aan dat de zaak iets ingewikkelder ligt.
Kan psychologie worden aangeleerd? De roekeloze flexplek huren amsterdam taxichauffeurs en het lastige examen illustreren twee conclusies die mensen uit causale a-priorikansen kunnen trekken: een stereotiep kenmerk dat aan een individu wordt toegekend en een significant kenmerk van de situatie dat een individueel resultaat bepaalt. De deelnemers aan deze experimenten trokken de juiste conclusies en hun oordeel werd steeds beter. Helaas pakt het niet altijd zo goed uit. Het klassieke flexplek huren haarlem experiment dat ik nu zal beschrijven, toont aan dat mensen geen conclusies zullen trekken uit a-priori-informatie die conflicteert met andere overtuigingen. Het staaft ook de verontrustende gedachte dat het doceren van psychologie goeddeels tijdverspilling is.

Eenvoudig concept

‘De kans dat Tom W. informatica studeert’ is zeker geen eenvoudig concept. Statistici zijn het oneens over de exacte betekenis ervan en sommigen menen zelfs dat het concept helemaal geen betekenis heeft. Voor velen is het slechts een maatstaf voor (subjectieve) flexplek huren maastricht overtuiging. Er zijn zaken waarvan u zeker bent, zoals de zon die elke dag opkomt, en zaken die u onmogelijk acht, zoals de Grote Oceaan die in één keer dichtvriest. En dan zijn er nog zaken, zoals het feit dat uw buurman informaticus is, waaraan u een bepaalde mate van geloof toekent – in feite uw kansinschatting. Statistici en logici hebben conflicterende kansdefinities geformuleerd, alle zeer exact. Voor de leek is kans (of waarschijnlijkheid) een nogal vaag begrip dat te maken flexplek huren breda heeft met onzekerheid, geneigdheid, plausibiliteit en verrassing. Deze vaagheid is niet voorbehouden aan het concept, noch is het zorgwekkend. We weten min of meer wat we bedoelen als we een woord als democratie of schoonheid gebruiken en ook onze gesprekspartners begrijpen min of meer wat we ermee bedoelen. In al die jaren dat ik vragen heb gesteld over de kans op bepaalde gebeurtenissen, heeft niemand me gevraagd wat ik nu eigenlijk bedoel met kans, zoals ze gedaan zouden hebben als ik hun had gevraagd iets te zeggen over een vreemd concept als ‘globaliteit’. Iedereen wekte de indruk mijn vraag begrepen te hebben, hoewel we allemaal snapten dat het oneerlijk zou zijn om een exacte uitleg te verlangen. Mensen die wordt flexplek huren amsterdam gevraagd kansen in te schatten kunnen een antwoord geven omdat ze kansen niet inschatten zoals statistici of filosofen zouden doen. Een vraag met kansinschatting resulteert in een mentaal hagelschot en leidt tot een antwoord op een gemakkelijkere vraag. Een van de gemakkelijkere antwoorden is een automatische inschatting van representativiteit, iets wat stelselmatig gebeurt in begripsvorming en communicatie. De (onjuiste) uitspraak dat ‘Elvis Presley’s ouders hun zoon graag tandarts hadden zien worden’ is grappig omdat de discrepantie tussen beelden van Presley en een tandarts automatisch wordt opgemerkt. Systeem r genereert ongewild een impressie van overeenkomstigheid. De heuristiek van representativiteit speelt ook een rol als iemand zegt: ‘Ze zal de verkiezingen gaan winnen; je ziet zo dat ze een winnaarstype is’ of ‘Hij zal het niet ver schoppen in de wetenschap; hij heeft te veel tatoeages.’ We vertrouwen op representativiteit als we de flexplek huren haarlem leiderschapskwaliteiten van een verkiezingskandidaat moeten inschatten op basis van zijn kaaklijn of de overtuigingskracht van zijn speeches.

Heuristieken en biases

Een vraag die we ons in het begin van het onderzoek stelden, was hoeveel voorbeelden of instanties opgehaald moeten worden voordat we een inschatting kunnen maken van het gemak waarmee dit gebeurt. Het
antwoord is inmiddels flexplek huren maastricht bekend: geen. Probeer bijvoorbeeld te bedenken hoeveel woorden er uit de volgende verzamelingen van letters kunnen worden samengesteld:
XUZONLC]M TA PKERHOB
Al bijna direct, zonder voorbeelden op te halen, wist u dat de ene verzameling meer mogelijkheden biedt dan de andere, misschien wel met een factor rn of meer. Op soortgelijke wijze hoeft u zich geen specifieke nieuwsberichten voor de geest te halen om een idee te krijgen van de relatieve frequentie waarmee verschillende landen het afgelopen jaar in het nieuws zijn flexplek huren breda geweest (België, China, Frankrijk, Congo, Nicaragua, Roemenië … ) De beschikbaarheidsheuristiek vervangt, net als andere beoordelingsheuristieken, de ene vraag door de andere: u wilt de omvang van een bepaalde categorie of de frequentie van een bepaalde gebeurtenis inschatten, maar zegt iets over het gemak waarmee voorbeelden uit uw geheugen lijken te worden opgehaald. Substitutie van vragen leidt onherroepelijk tot systematische fouten. Hoe heuristiek tot bias leidt, wordt duidelijk aan de hand van een eenvoudige procedure: noem flexplek huren amsterdam andere factoren dan frequentie die het uit het geheugen ophalen van voorbeelden vergemakkelijken. Elke factor in de lijst vormt een mogelijke oorzaak van bias. Hierna zijn enkele vermeld. • Een opvallende gebeurtenis trekt uw aandacht en zal snel worden herinnerd. Huwelijksperikelen van Hollywood-sterren en seksuele escapades van politici trekken altijd veel aandacht en u zult dan ook snel voorbeelden kunnen noemen. Dit betekent flexplek huren haarlem dat u de frequentie waarmee deze gebeurtenissen plaatsvinden, zult overdrijven.

Wiskundige achtergrond

Amos en ik wilden onderzoeken of ik de enige gek was of slechts lid van een gemeenschap van gekken door te testen of onderzoekers met wiskundige achtergrond dezelfde fouten maakten. We ontwikkelden een vragenlijst met beschrijvingen van realistische onderzoekssituaties, waaronder bestaande, succesvolle onderzoeken. De respondenten moesten een steekproefomvang kiezen, de foutkans van hun keuze inschatten en advies geven aan denkbeeldige studenten die het flexplek huren maastricht onderzoek moesten uitvoeren. Amos verzamelde de antwoorden van een groep van wiskundig onderlegde onderzoekers (onder wie auteurs van statistische handboeken) tijdens een bijeenkomst van de Society of Mathematica! Psychology. De resultaten waren duidelijk: ik was niet de enige gek. Elke fout die ik had gemaakt, werd door een groot aantal andere respondenten gemaakt. Zelfs de experts besteedden onvoldoende aandacht aan het bepalen van de juiste steekproefomvang. Amos en ik gaven ons eerste gezamenlijk artikel de titel ‘Belief in de flexplek huren breda Law of Small Numbers’ (‘Geloof in de wet van de kleine getallen’).3 Met enige spot schreven we: ‘Intuïtief vastgestelde aselecte steekproeven lijken de wet van de kleine getallen aan te tonen, een wet die stelt dat de wet van grote getallen ook op kleine getallen van toepassing is.’ Ook gaven we de waarschuwing flexplek huren amsterdam dat onderzoekers hun ‘statistische intuïtie met argwaan moeten bekijken’ en dat ze ‘ingevingen indien mogelijk direct door harde berekeningen moeten vervangen.’4
Liever vertrouwen dan twijfel
In een telefonische enquête onder 300 senioren gaf 60 procent aan de president te steunen.
Als u deze zin in exact drie woorden moet flexplek huren haarlem samenvatten, wat zou u dan zeggen? Waarschijnlijk zou u uitkomen op ‘senioren steunen president’. Deze woorden vatten de boodschap goed samen

Automatisch gevormde voorkeuren

Politicologen breidden Todorovs onderzoek uit door een categorie kiezers te identificeren bij wie de automatisch gevormde voorkeuren van Systeem r een extra grote rol lijken te spelen. Ze ontdekten dat dit voornamelijk politiek niet-onderlegde mensen zijn die flexplek huren maastricht veel televisie kijken. Zoals verwacht bleek de invloed van een competente uitstraling op kiesgedrag bij deze groep drie keer zo groot als bij mensen die beter geïnformeerd waren en minder televisie keken.5 Het relatieve belang van Systeem r voor het bepalen van stemvoorkeuren is kennelijk niet voor alle mensen even groot. Later zullen we nog andere voorbeelden van dergelijke individuele verschillen tegenkomen. Systeem r begrijpt uiteraard taal en dit begrip is afhankelijk van de basisevaluaties die we uitvoeren als onderdeel van het flexplek huren breda interpreteren van situaties en het verwerken van boodschappen. Deze evaluaties hebben onder andere te maken met het inschatten van overeenkomst en representativiteit, het leggen van causale verbanden en het oproepen van associaties en archetypen. Zelfs zonder een specifieke takenset worden ze uitgevoerd, hoewel de resultaten zo nodig worden gebruikt om aan bepaalde taakvereisten te voldoen.6 De lijst flexplek huren amsterdam met basisevaluaties is lang, maar niet elk mogelijk kenmerk wordt beoordeeld. Kijk voor een voorbeeld even kort naar figuur 7. Een enkele blik geeft u al een bepaalde indruk. U ziet dat de twee torens even lang zijn en sterker op elkaar lijken dan (bijvoorbeeld) de toren links en de blokjes in het midden. Wat u niet direct ziet, is dat het aantal blokjes van de linkertoren even groot is als het aantal blokjes in het midden. U weet niet direct hoe hoog de toren zou worden als u de blokjes zou opstapelen. Om te controleren of het aantal blokjes flexplek huren haarlem even groot is, moet
u de blokjes van beide structuren tellen en de resultaten vergelijken – een taak die alleen Systeem 2 kan uitvoeren.

Oorzaken en intenties

Oorzaken en intenties ‘Freds ouders waren te laat. De cateraars werden elk moment verwacht. Fred was kwaad.’ Nu u deze zin hebt gelezen, weet u waarom Fred kwaad is, en niet omdat de cateraars elk moment werden verwacht. In uw associatieve brein zijn een gebrekkige punctualiteit en kwaadheid aan elkaar verbonden als oorzaak en gevolg, terwijl een dergelijk verband tussen kwaadheid en verwachte cateraars waarschijnlijk niet bestaat. Tijdens het lezen ontstond er vanzelf een flexplek huren maastricht samenhangend verhaal: u deduceerde direct de oorzaak van Freds ergernis. Dergelijke verbanden ontdekken is onderdeel van het interpreteren van verhalen en is een automatisch proces in Systeem r. Systeem 2, uw bewuste ik, kreeg een interpretatie aangeboden en accepteerde deze. Een verhaal uit Nassim Talebs The Black Swan kan deze automatische zoektocht naar causaliteit verduidelijken. Taleb stelt dat de aandelenkoer
6. Normen, verrassingen en oorzaken 83
sen aanvankelijk stegen op de dag waarop SaddamHoessein in de kraag werd gevat. Beleggers gingen die ochtend kennelijk op zoek naar veilige beleggingen nadat Bloomberg News met het volgende bericht was gekomen: STAATSOBLIGATIES STIJGEN. VANGST VAN HOESSEIN LUIDT MISSCHIEN NIET EINDE TERRORRISME IN. Een half uur later daalden de aandelen weer, nadat het volgende bericht was verschenen: STAATSOBLIGATIES
DALEN. VANGST VAN HOESSEIN MAAKT RISICOVOLLE BELEGGINGEN AANTREKKELIJKER. Uiteraard was de vangst van Hoessein het nieuws van de dag. Vanwege de manier waarop onze automatische zoektocht naar oorzaken ons denken beïnvloedt, werd die flexplek huren breda gebeurtenis de verklaring voor wat er die dag op de beurs gebeurde. De twee nieuwsberichten lijken op het eerste gezicht verklaringen te zijn van wat er in de markt gebeurde, maar een bericht dat twee tegenstrijdige gebeurtenissen kan verklaren, verklaart in feite niets. Het enige wat de berichten doen, is voldoen in onze behoefte aan samenhang: een grote gebeurtenis zou gevolgen moeten hebben en gevolgen hebben oorzaken nodig om ze te kunnen verklaren. We weten lang niet alles wat er op een dag gebeurt en Systeem r is bedreven in het verzinnen van een samenhangend verhaal waarin de beschikbare feiten aan elkaar worden gekoppeld. Neem nu flexplek huren amsterdam de volgende zin:
Na een dag lang toeristische trekpleisters in het drukke New York te hebben bezocht, ontdekte Jane dat haar portemonnee weg was.
Toen mensen die dit korte verhaaltje (en andere verhaaltjes) hadden gelezen, onverwachts aan een herinneringstest werden onderworpen, werd ‘zakkenrollen’ eerder aan het verhaaltje gekoppeld dan ‘trekpleisters’, hoewel het laatste woord wel letterlijk voorkwam in de tekst en het eerste niet.3 De regels van associatieve samenhang kunnen dit verklaren. De gebeurtenis van een kwijtgeraakte portemonnee kan diverse oorzaken hebben: hij kan uit Jane’s zak gevallen zijn, in een restaurant zijn flexplek huren haarlem achtergelaten enzovoort. De combinatie van een verloren portemonnee, New York en drukte wekt echter de indruk dat de portemonnee is ontvreemd. In het verhaaltje over de soep leidt de uitkomst (een tweede persoon wiens gezicht vertrekt of de gespannen reactie op de ober) tot een associatief samenhangende interpretatie van de aanvankelijke verrassing, zodat er een geloofwaardig verhaal ontstaat.

Over primingonderzoek

Als ik over primingonderzoek spreek, krijg ik vaak de volgende reactie: ‘Ik geloof het gewoon niet.’ Dit is niet verrassend: Systeem 2 denkt het voor het zeggen te hebben en dat er goede redenen zijn voor bepaalde keuzen. Waarschijnlijk hebt u ook uw twijfels: hoe is het mogelijk dat dergelijke nietszeggende manipulaties zulke grote gevolgen hebben? Tonen deze experimenten aan dat we volledig worden beheerst door primingprikkels in onze omgeving? Natuurlijk niet. De effecten van depriming zijn zeker aanwezig, maar niet al te sterk. Van honderd stemmers zullen slechts enkelen van wie de stemvoorkeur onbekend is, anders oordelen over nieuw educatief beleid als het stemlokaal flexplek huren maastricht in een school is gevestigd. Maar toch kunnen enkele procenten de uitkomst van de verkiezingen al bepalen! Waar het echter om gaat, is dat ongeloof geen keuze is. De resultaten worden niet verzonnen, noch zijn het statistische uitwassen. We kunnen niet anders dan accepteren dat de voornaamste conclusies van deze onderzoeken waar zijn. Belangrijker nog, we moeten accepteren dat ze ook
4. De associatieve machine 6 5
voor ons gelden. Als we een flexplek huren breda screensaver met drijvende dollarbiljetten te zien krijgen, zouden ook wij minder potloden hebben opgeraapt om een onhandige onderzoeker te helpen. We geloven echter niet dat wij dit zouden doen, omdat het onderzoek weinig relevantie lijkt te hebben voor onze subjectieve ervaring. Maar onze subjectieve ervaringen worden voornamelijk gevormd door het verhaal dat Systeem 2 zichzelf wijsmaakt. Primingeffecten ontstaan in Systeem I en liggen dus in ons onderbewuste. Ik zal afsluiten met een fraai voorbeeld van priming, aangetoond in de kantine van een Britse universiteit.15 Jarenlang hebben de medewerkers van de kantine betaald voor hun thee en flexplek huren amsterdam koffie door muntjes in een bus voor ‘vrijwillige bijdragen’ te werpen. Achter de bus hing een lijstje met prijzen. Op een dag werd er een poster boven de prijzenlijst opgehangen, zonder verdere aankondiging of informatie. Gedurende tien weken werd er elke week een andere afbeelding getoond: bloemen, of ogen die je recht leken aan te kijken. Niemand zei iets over de posters, maar toch hadden ze invloed op de bedragen die in de bus flexplek huren haarlem werden geworpen. De posters en de bedragen die mensen doneerden (gerelateerd aan de hoeveelheid thee en koffie die werd genuttigd), zijn te zien in figuur 4.

‘Cognitief bezet’

Mensen die ‘cognitief bezet’ zijn, zullen ook eerder zelfzuchtige keuzen maken, seksistische taal gebruiken en in sociale situaties oppervlakkige oordelen vellen.3 Door cijferreeksen te onthouden en te reproduceren wordt de controle van Systeem 2 over gedrag minder, maar uiteraard is cognitieve belasting niet de enige oorzaak van minder zelfbeheersing: een paar flexplek huren maastricht alcoholische drankjes hebben hetzelfde effect, evenals een slapeloze nacht. Te veel zorgen over de eigen prestaties bij het uitvoeren van een taak kan de prestaties ook echt verminderen, doordat het kortetermijngeheugen met zinloze spanningen wordt beziggehouden. 4 De conclusie is duidelijk: zelfbeheersing vereist aandacht en inspanning. Een andere manier om hetzelfde te zeggen is dat controlerende gedachten en gedragingen tot het takenpakket van Systeem 2 behoren. Een reeks van verrassende experimenten van psycholoog Roy Baumeister en zijn collega’s heeft nieuwe bewijzen opgeleverd voor het idee dat alle varianten van vrijwillige inspanning (cognitief, emotioneel, fysiek) ten minste deels op een gezamenlijke bron van mentale energie zijn gebaseerd. De flexplek huren breda experimenten omvatten geen gelijktijdige taken, maar opeenvolgende. Baumeisi:ers onderzoekers hebben diverse keren aangetoond dat mentale inspanning of zelfbeheersing vermoeiend is: als u uzelf moet dwingen om iets te doen, bent u minder snel bereid of minder goed in staat om uw zelfbeheersing te behouden wanneer de volgende taak zich aandient. Dit verschijnsel wordt ook wel egodepletie genoemd. Proefpersonen die de opdracht kregen om hun emotionele reactie op een emotioneel beladen film te onderdrukken, presteerden minder goed bij een latere, fysieke taak – hoelang ze een dynamometer stevig konden vastpakken, ondanks het toenemende ongemak. De emotionele inspanning gedurende het eerste deel van het experiment verminderde hun flexplek huren amsterdam vermogen om de pijn van een
50 Deel 1 – Twee systemen
langdurige spiersamentrekking te weerstaan. Mensen met egodepletie zullen sneller toegeven aan de neiging om op te geven. In een ander experiment moesten de proefpersonen gezonde voeding tot zich nemen, zoals radijsjes en selderij, terwijl ze de verleiding van koekjes en flexplek huren haarlem chocolade moesten weerstaan. Later, toen ze een cognitieve taak moesten verrichten, gaven ze eerder toe aan deze verleiding dan mensen zonder egodepletie.