De WOR

Gerelateerde afbeelding

Op grond van artikel 3 0 van de WOR moet de ondernemer de OR ook advies vragen over een voorgenomen besluit tot benoeming of ontslag van een directeur. Over het tijdstip van de adviesaanvraag bepaalt de wet dat het te geven advies nog van wezenlijke invloed moet kunnen zijn op het te nemen besluit, derhalve moet de ondernemer de ondernemingsraad in een zo kantoorruimte huren maastricht vroeg mogelijk stadium van de besluitvorming raadplegen. In de toelichting wordt nader aangegeven dat bij een overweging van de verschillende alternatieven de ondernemingsraad moet worden geraadpleegd vóór de ondernemer zelf zijn keuze heeft bepaald. In de praktijk wordt de ondernemingsraad zelden betrokken bij het afwegen van alternatieven. De ondernemer legt de door hem gemaakte keuze voor aan de ondernemingsraad ter advies. Het advies wordt door de OR pas uitgebracht nadat ten minste eenmaal over het voorgenomen kantoorruimte huren breda besluit overleg is gepleegd in de overlegvergadering.
Bij de adviesbevoegdheid op grond van artikel 25 zijn er twee soorten conflicten denkbaar tussen ondernemer en OR: een gevraagd (en gegeven) advies wordt niet (of niet geheel) opgevolgd door de ondernemer; er is geen advies gevraagd, terwijl de OR van mening is dat dit wel had gemoeten.
De ondernemer kan niet zonder meer aan een door de OR gegeven advies voorbijgaan. Indien het advies niet (geheel) wordt gevolgd, ontvangt de OR een schriftelijke mededeling met de reden( en) voor het afwijken van het advies. Bovendien is de ondernemer verplicht de uitvoering van zijn besluit een maand op te schorten. In die maand kan de OR Ondernemingskamer in beroep gaan bij de Ondernemingskamer op grond van de overweging dat de ondernemer bij een afweging van de kantoorruimte huren amsterdam betrokken belangen in redelijkheid niet tot zijn besluit zou hebben kunnen komen. De OR moet in zijn beroepschrift aangeven welke belangen door de ondernemer onvoldoende zijn meegewogen. De Ondernemingskamer gaat niet zelf bepalen wat ze als ondernemer besloten zou hebben, maar onderzoekt of de ondernemer bij het afwegen van de betrokken belangen zijn beleidsvrijheid heeft overschreden (‘marginale toetsing’). De Ondernemingskamer kan zelfstandig een onderzoek instellen en daarbij, naast in de onderneming werkzame personen (bijvoorbeeld leden van de OR), ook deskundigen horen. De OR kan tevens de kantoorruimte huren haarlem Ondernemingskamer verzoeken één of beide van de volgende voorzieningen te treffen: de ondernemer verplichten zijn besluit in te trekken en gevolgen van dat besluit ongedaan te maken; de ondernemer verbieden handelingen te verrichten tot uitvoering van het besluit.

Discussievragen

Gerelateerde afbeelding

Dit alles kan op den duur echter ook betekenen dat de gegroeide organisatiecultuur niet balans langer in balans is met de wenselijke strategie en de doelstellingen en vereisten ten aanzien van de primaire bedrijfsprocessen die voor het voortbestaan van de organisatie noodzakelijk zijn. Dan is verandering vereist. Wijziging in strategie en een aanpassing van de structuur van kantoor huren maastricht de organisatie alleen zijn dan onvoldoende. Er dient meer te gebeuren. We stuiten in de organisatie dan op ‘iets’ wat we als ‘cultuur’ hebben aangemerkt. Cultuurverandering blijkt soms nodig te zijn en is zelfs een voorwaarde om strategische vernieuwing te kunnen realiseren en een organisatiestructuur op andere wijze te laten functioneren.
In dit hoofdstuk hebben we een eerste verkenning gedaan op het terrein van ‘management’. Management bleek een heel oud vakgebied te zijn; en tegelijk ook heel modern. Dat is zo vanwege het feit dat management te maken heeft met samenwerking van mensen. Een doelrealiserend samenwerkingsverband van mensen noemen we een ‘organisatie’. In dit boek wordt het kantoor huren breda management van arbeidsorganisaties behandeld. Een manager is elke persoon in een arbeidsorganisatie die sturing geeft aan andere mensen en beslissingen neemt. Managers onderscheiden zich in die zin van uitvoerende medewerkers. In elke organisatie zijn verschillende niveaus van management herkenbaar. Elk niveau kantoor huren amsterdam heeft een eigen taakstelling en verantwoordelijkheid.
De kerntaken van het management vallen uiteen in constituerende en dirigerende taken. Via constituerende taken wordt het kader gecreëerd waarbinnen alle uitvoerende handelingen kunnen plaatsvinden. Dirigerende taken hebben te maken met het op gang brengen van deze uitvoerende handelingen en het controleren en bijsturen daarvan. Centraal in dit hoofdstuk staat de kantoor huren haarlem manager die beslissingen moet nemen en de activiteiten op elkaar moet afstemmen (coördineren), waarvoor een goede communicatie in de organisatie onmisbaar is. Management is te beschrijven als een proces van: plannen organiseren opdrachten geven controleren en bijsturen.

Manager of leider?

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl
Op verschillende organisatieniveaus wordt in verschillende mate een beroep gedaan op Fayol bekwaamheden van managers. In de oudste beschouwing ter zake geeft Fayol ( 1916) een uiteenzetting over het relatieve belang van door hem onderscheiden kantoor huren maastricht bekwaamheden in relatie tot zowel het hiërarchisch niveau waarop men als manager in de organisatie staat, als tot de grootte van het bedrijf. Fayol stelt dat voor lagere bedrijfsfunctionarissen de meest op de voorgrond tredende bekwaamheid technische bekwaamheid is, terwijl voor de managementbekwaamheid hogere functionarissen de managementbekwaamheid de belangrijkste is. In een klein bedrijf zal de technische bekwaamheid overheersen; naarmate een bedrijf groeit worden de leidinggevende of managementbekwaamheden relatief kantoor huren breda belangrijker.
Op verschillen tussen managers en leiders, inmiddels voorwerp van vele studies, wordt in hoofdstuk 9 nader ingegaan. Op dit moment wordt volstaan met een enkele kanttekening. Volgens deze beschouwingen gaan de ‘leiders’ actief, ideeën genererend te werk. Zij zijn vaak emotioneel betrokken, creëren spanning, richten zich op ideeën en visie en roepen managers waardering dan wel haat op. Managers (daarentegen) zijn uit op het zorgvuldig (be)sturen van werk. Zij schuwen weloverwogen manipulatie niet, richten zich op mensen en zijn in een zekere harmonie ingebed in hun omgeving. Managers kantoor huren amsterdam sluiten compromissen in het kader van gerichte sturing van de onderneming, terwijl leiders diezelfde organisatie juist willen breken en transformeren. De manager houdt de zaken draaiende en bestuurt transacties, in, door en met het bedrijf, de ‘leider’ daarentegen streeft naar veranderingen. Als managers te kort (b )lijken te schieten, klinkt vervolgens de roep om de charismatische leider steeds luider. leider Een leider draagt met andere woorden een inspirerende visie uit en schetst een zodanig levendig en aanlokkelijk beeld van de toekomst kantoor huren haarlem dat medewerkers erdoor bezield raken en gemotiveerd worden om het vanaf vandaag anders te gaan doen. In zijn boek over ‘leiderschap’ stelt Kottler (1988) echter ook als eisen aan de leider dat deze kennis van zaken moet hebben en over aantoonbaar bereikte resultaten in het verleden moet beschikken. Daarmee vervagen dan wel verschillen tussen ‘de leider’ en ‘de manager’, zo wordt dan terecht opgemerkt.

Relatie onderneming – samenleving

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Deze uitspraken hebben op de dag van vandaag nog weinig aan waarde ingeboet. Dat komt wellicht omdat zij stoelen op ervaring uit de praktijk, een ervaring die niet zelden gepaard ging met een door schade en schande wijs worden. Dat geldt trouwens ook voor andere, ook nu nog geldende managementprincipes, die al in het oude Rome gebruikt werden, en die later in dit boek aan kantoor huren maastricht de orde zullen komen, zoals eenheid van leiding, gezagshiërarchie, centralisatie/ decentralisatie, lijn- en stafrelaties (zie hoofdstuk 6 en 7).
Ontwikkelingen in de laatste tweehonderd jaar geven de volgende belangrijke elementen voor hedendaagse managementopvattingen als uitkomst: 1 relatie onderneming – samenleving; 2 schaalvergroting en internationalisering: globalisering; 3 wijziging kantoor huren breda in machts-/ gezagsverhoudingen; 4 rol wetenschap en techniek; S marketing’filosofie’.
Relatie onderneming – samenleving De tijd dat de onderneming binnen de maatschappelijke orde vrijwel onbelemmerd een zelfstandig leven leidde, ligt ver achter ons. Nooit werd er vanuit de maatschappij een zo grote invloed op het gebeuren binnen de onderneming en andere vormen van arbeidsorganisatie uitgeoefend als nu het geval is. Hoe groot deze invloed wel is, blijkt kantoor huren amsterdam uit de moderne opvattingen over de doelstellingen van de onderneming en de wijze waarop men vindt dat deze bereikt moeten worden. In het kort komt het er op neer dat men aan de onderneming eisen stelt ten aanzien van: het optimaal bevredigen van de behoeften en wensen van de consument; het besteden van winst; het zorgen voor voldoende werkgelegenheid, die past bij het kwalitatieve en kwantitatieve aanbod en de behoefte in de regio;
aa ndee 1 houders waarde
shareholders valued het bevorderen van het welzijn van elke werknemer door het scheppen van een goed arbeidsklimaat, alsmede het leveren van kantoor huren haarlem een bijdrage in het zo leefbaar mogelijk houden van het milieu; het garanderen van een redelijke vergoeding aan kapitaalverschaffers en werknemers voor hun inbreng in de onderneming.

Onderkenning van de mogelijke aanwezigheid

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Onderkenning van de mogelijke aanwezigheid van archeologische monumenten in de fase van ruimtelijke planvorming is de meest efficiënte en minst ‘hinderlijke’ wijze om archeologische waarden te kunnen ontzien. Als bij de voorbereiding van het bestemmingsplan een milieueffectrapport (besluit-MER of plan-MER) als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer kantoorruimte huren maastricht wordt opgesteld, wordt dit aspect al in het milieueffectrapport behandeld.
b Voor zover nodig een beschrijving van de wijze waarop rekening is gehouden met overige waarden van de in het plan begrepen gronden en de verhouding tot het aangrenzende gebied. c Een beschrijving van de wijze waarop krachtens hoofdstuk 5 van de Wet kantoorruimte huren breda milieubeheer vastgestelde milieukwaliteitseisen bij het plan zijn betrokken.
Milieukwaliteitseisen zijn eisen aan onderdelen van het milieu, die aangeven in welke toestand het desbetreffende onderdeel dient te verkeren vanaf een daarbij te bepalen tijdstip. Luchtkwaliteitseisen (op grond van de Wet milieubeheer en op grond van Europese Richtlijnen) staan vaak in de weg aan bestemmingsplanherzieningen omdat ofwel een bron van vervuiling wordt kantoorruimte huren amsterdam toegestaan die de luchtkwaliteit te zeer verslechtert ofwel bestemmingen worden gepland in een gebied waar de norm wordt overschreden. Op grond van de Europese kaderrichtlijn water gelden er waterkwaliteitsnormen voor onder andere oppervlaktewater. Ook met veiligheidseisen moet rekening worden kantoorruimte huren haarlem gehouden: het bouwen van of nabij transportleidingen van gevaarlijke stoffen of nabij wegen of wateren waarover gevaarlijke stoffen zoals lpg worden vervoerd, moet zorgvuldig worden afgewogen.

Rechtsbescherming tegen de overheid

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Of tegen een besluit administratief beroep mogelijk is, moet altijd uit de bijzondere wet blijken, die ook de bevoegdheid regelt tot het nemen van besluiten. Bij de rechtsbescherming die het bestuur zelf biedt, zijn twee mogelijkheden te onderscheiden, namelijk: 1 rechtsbescherming bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen: bezwaar; 2 rechtsbescherming kantoorruimte huren maastricht bij een hoger bestuursorgaan dan het orgaan dat het besluit heeft genomen: administratief beroep. Bij administratief beroep kan nog onderscheid worden gemaakt tussen: a administratief beroep bij een hoger bestuursorgaan van dezelfde overheid, bijvoorbeeld beroep op de gemeenteraad tegen een besluit van het college van burgemeester en wethouders; b administratief beroep bij een bestuursorgaan van een hogere overheid, bijvoorbeeld beroep op Gedeputeerde Staten tegen een besluit van burgemeester en wethouders.
Deze beide vormen van rechtsbescherming kunnen kantoorruimte huren breda worden aangeduid als zogenoemde voorprocedures. Dit houdt in dat tegen een uitspraak van een administratief beroepscollege altijd nog beroep kan worden ingesteld bij kantoorruimte huren amsterdam een administratieve rechter.
In de rechtspraktijk wordt vaak de term ‘het instellen van beroep’ of ‘het in beroep gaan’ gebruikt. Dit taalgebruik is verwarrend, omdat het voor beide vormen van rechtsbescherming geldt, dus zowel voor het instellen van administratief beroep, als voor het instellen kantoorruimte huren haarlem van beroep bij de administratieve rechter.

Geheimhoudingsplicht

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Doorzendplicht Art. 2:3 Awb verplicht het bestuursorgaan geschriften naar het bevoegde bestuursorgaan door te zenden, indien het zelf niet bevoegd is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij verkeerd geadresseerde verzoekschriften. In de praktijk werd deze regel al kantoorruimte huren maastricht gehanteerd voordat de wettelijke verplichting ontstond.
Geen vooringenomenheid Het bestuursorgaan moet zijn taak zonder vooringenomenheid vervullen: het dient ervoor te waken dat tot het bestuursorgaan behorende en daarvoor werkzame personen die een persoonlijk belang bij een besluit hebben, de besluitvorming beïnvloeden (art. 2:4 Awb). De achterliggende gedachte is dat de overheid handelt zonder aanziens des persoons en het discriminatieverbod van art. 1 Gw niet overtreedt.
3.1 Algemene wet bestuursrecht 87
•Voorbeeld Een besluit van de gemeente kantoorruimte huren breda Amsterdam werd vernietigd omdat het was voorbereid door een adviescommissie die bestond uit ambtenaren die werkzaam waren bij de gemeente Amsterdam, terwijl de bezwaren van appellanten zich juist richtten tegen een vergunning aan (een dienst van) diezelfde gemeente Amsterdam. De rechter oordeelde dat hierdoor bij die advisering ten minste de schijn van partijdigheid is gewekt, en dat onvoldoende recht gedaan is aan het fundamentele rechtsbeginsel, vervat in art. 2:4 lid 1 Awb. (CBB 21 december 1994, nr. 942538/098/159)
Art. 2:5 Awb handelt over de geheimhouding kantoorruimte huren amsterdam van vertrouwelijke gegevens door bestuursorganen.
Taalgebruik Volgens afdeling 2.2 Awb dienen bestuursorganen als taal het Nederlands te gebruiken. Binnen de provincie Friesland is het gebruik van de Friese taal toegestaan.
Elektronisch verkeer Afdeling 2.3 Abw bevat regels voor het verkeer langs elektronische weg tussen burgers en bestuursorganen en tussen bestuursorganen onderling. Vergunningen, ontheffingen en subsidies kunnen in beginsel langs elektronische weg worden kantoorruimte huren haarlem aangevraagd en verleend. Elektronisch verkeer is alleen mogelijk als de burger kenbaar heeft gemaakt langs die weg bereikbaar te zijn. Elektronisch verkeer met de overheid is alleen mogelijk als het bestuursorgaan die weg heeft opengesteld. Verder moet het elektronisch verkeer voldoende betrouwbaar en vertrouwelijk zijn.
3

Voorzieningen aan geluidsgevoelige bestemmingen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Ad 3 Voorzieningen aan geluidsgevoelige bestemmingen Het systeem van de wet is dat voorzieningen bij de ontvanger van het geluid pas aan de orde zijn als maatregelen aan de bron en in het overgangsgebied gefaald hebben of niet mogelijk zijn. In kantoorruimte huren maastricht stedelijke situaties waar het dringend noodzakelijk is om bepaalde woningbouw te realiseren, komt het voor dat op korte termijn niets aan de bron kan worden gedaan, en ook de feitelijke ruimte ontbreekt tussen bron en ontvanger om geluidwerende voorzieningen (bijvoorbeeld schermen) aan te brengen. Dan (pas) komt woningisolatie aan de orde, zodat ten minste het geluidsniveau binnen de woning aanvaardbaar is. Op grond kantoorruimte huren breda van art. 111, 1 lla en 112 WGH moeten burgemeester en wethouders maatregelen treffen aan de gevels van de woningen en de andere genoemde geluidsgevoelige bestemmingen ingeval besloten is tot een hogere geluidswaarde. De geluidsbelasting binnen moet in ieder geval voldoen aan de maxima genoemd in art. 111, 1 lla en 112 WGH.
Luchtvaartwet De kantoorruimte huren amsterdam Luchtvaartwet geeft regels over de luchtvaart en heeft mede tot doel vliegtuiglawaai te voorkomen dan wel te beperken. De wet voorziet in het aanwijzen van luchtvaartterreinen (art. 18 Luchtvaartwet). Dat kan alleen gebeuren in overeenstemming met een rijksstructuurvisie op grond van art. 2.3 lid 2 Wro. Bij AMvB worden grenswaarden kantoorruimte huren haarlem vastgesteld voor de maximaal toegelaten geluidsbelasting door (categorieën) landende en opstijgende luchtvaartuigen (art. 25 Luchtvaartwet). De grenswaarde voor nachtelijk vliegverkeer is in de wet zelf opgenomen.

De verstrekking van informatie

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Overheden moeten onder andere wetsteksten, beleidsplannen, milieuverslagen, vergunningen, milieu- en risicobeoordelingen actief openbaar maken. Ze moeten, voor zover mogelijk, zorgen voor actuele, nauwkeurige en vergelijkbare informatie. Als dat mogelijk kantoorruimte huren maastricht is, moeten zij aangeven welke meetmethodes zijn gebruikt bij het samenstellen van de informatie, bijvoorbeeld van emissiegegevens.
Bedrijven kunnen bezwaren hebben tegen het verstrekken van milieu-informatie. Art. 6 Wob bepaalt dat een bestuursorgaan op een verzoek kantoorruimte huren breda om informatie zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na de dag waarop het verzoek is ontvangen, beslist. Het bestuursorgaan kan de beslissing voor ten hoogste twee weken verdagen. Van de verdaging wordt voor de afloop van de eerste termijn schriftelijk gemotiveerd mededeling gedaan aan de verzoeker. Een belanghebbende, bijvoorbeeld het bedrijf, heeft in die periode de gelegenheid om de bestuursrechter om schorsing te vragen om de beslissing van de overheid te toetsen. De belanghebbende moet daarbij kantoorruimte huren amsterdam uitleggen waarom de gegevens vertrouwelijk zijn.
De verstrekking van informatie geschiedt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek. Indien de omvang of de gecompliceerdheid van de informatie een verlenging rechtvaardigt, kan deze termijn worden verlengd met ten hoogste vier weken. Van de verlenging wordt voor de afloop van de eerste termijn schriftelijk gemotiveerd mededeling gedaan kantoorruimte huren haarlem aan de verzoeker. Indien het bestuursorgaan heeft besloten informatie te verstrekken, terwijl naar verwachting een belanghebbende bezwaar daar tegen heeft, wordt de informatie niet eerder verstrekt dan twee weken nadat de beslissing is bekendgemaakt (art. 6 lid 2 en 3 Wob). (Bron: voorlichting VROM)

Schadevergoeding

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De uitspraak van 26 augustus 1997 (AB 1997/461) is een voorbeeld van de tendens dat de Afdeling bestuursrecht meer en meer de beginselen uit het privaatrecht gebruikt bij de beoordeling van publiekrechtelijke geschillen over geld, bijvoorbeeld inzake subsidie en inzake kantoor huren maastricht schade vanwege rechtmatig overheidsoptreden. Zulke beginselen zijn: Hetgeen onverschuldigd is betaald, kan worden teruggevorderd. Hij die ongerechtvaardigd is verrijkt ten koste van een ander, is verplicht, voor zover dit redelijk is, diens schade te vergoeden tot het bedrag van zijn verrijking. Door onrechtmatig handelen veroorzaakte schade moet worden vergoed.
Degene die zich voor kosten ziet gesteld of schade lijdt ten gevolge van een tot hem gerichte (milieu)beschikking (de lijst van de betreffende beschikkingen staat in kantoor huren breda art. 15.20 Wm), of het op hem van toepassing worden van een (milieu)regeling (de opsomming van de AMvB’s, ministeriële regelingen en verordeningen staat in art. 15.21 Wm) heeft een recht op vergoeding op grond van art. 15.20 Wm. Het gaat daarbij in het bijzonder om: beperkingen ten opzichte van een eerder verleende vergunning; het intrekken van een vergunning; het ontstaan van een vergunningplicht door het van kracht kantoor huren amsterdam worden van een regeling. Schade en kosten kunnen dan ontstaan doordat de benodigde vergunning geweigerd, beperkt of van voorschriften voorzien wordt.
Evenals in art. 6.1 Wro wordt de vergoeding beperkt tot die schade die het gevolg is van de genomen besluiten en die redelijkerwijze niet of niet geheel ten laste van de betrokkene behoort te blijven (art. 15.20 lid 1 Wm). Het betreft niet bij voorbaat een volledige kantoor huren haarlem schadevergoeding. Het is niet de bedoeling dat de overheid betaalt in plaats van de vervuiler, maar dat de vervuiler die een maatregel opgelegd krijgt, niet in een slechtere positie komt dan zijn concurrenten.