ORGANISATIEOPBOUW EN TAAKVERDELING

Gerelateerde afbeelding

In de vroegste fase van ontwikkeling gaat het om een pioniersbedrijf, een bedrijf dat nog pionier door de oprichter van dat bedrijf wordt geleid. Een pionier is iemand die een behoefte op een markt ontdekt en daar zelf ook een creatief antwoord op vindt en dit als ‘ondernemer’ ook wil geven. Het bedrijf is dan als het ware een verpersoonlijking van de kantoorruimte huren maastricht pionier. De organisatie eenvoudig houden en direct kunnen bespelen, en daarin dus informeel en direct kunnen communiceren en werken zijn typische functioneringskenmerken. Er is dikwijls sprake van een sterk persoonsgebonden en -gerichte organisatie. Planning op langere termijn ontbreekt, formele voorschriften, procedures en dergelijke zijn er niet of nauwelijks. Zich voordoende problemen worden veelal door ‘improvisatie’ opgelost, waarin de pionier zelf dikwijls een belangrijke rol speelt, ook in de kantoorruimte huren breda marktbenadering. De pionier
staat bij wijze van spreken tussen zijn mensen en in zijn markt, maar staat daarbij toch ook duidelijk boven zijn mensen. Veelal komt er direct onder de pionier geen managementtalent tot wasdom en is het in voorkomend geval vaak moeilijk als adjunct-directeur te functioneren. De continuïteit van het typische pioniersbedrijf is dan ook niet zonder meer gewaarborgd. De opvolging is dikwijls juist een probleem.
Als verschillende facetten van de managementtaken en bedrijfsfuncties in dit stadium worden gekarakteriseerd, is het volgende beeld van toepassing: structuur kantoorruimte huren amsterdam van de organisatie: gecentraliseerde F-vorm, waarin in relatief geringe mate sprake is van interne arbeidsverdeling; Research en Ontwikkeling: vallen toe aan de eigenaar/leider; prestatiemeting: door persoonlijk contact met behulp van subjectieve criteria; beloning/salariëring: veelal onsystematisch en paternalistisch; beheersingssysteem ten behoeve van controle én bijsturing: persoonlijke beheersing, zowel kantoorruimte huren haarlem met betrekking tot strategische besturing, ontwerp van de organisatiestructuur, als met betrekking tot beheersing van de operationele uitvoerende processen; strategische keuze: afhankelijk van de persoonlijke aspiraties van de eigenaar/leider.

Structuurkeuze: arbeidsverdeling

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Structuurkeuze: arbeidsverdeling, (de)centralisatie én coördinatie
Wat de structuur van een organisatie betreft, zijn op grond van de definitie van ‘organisatiestructuur’ in subparagraaf 6.1.1 drie elementen te onderscheiden. vorm van taakverdeling 1 De vorm van taakverdeling Het is mogelijk een organisatie in te delen naar: functie, bijvoorbeeld kantoorruimte huren maastricht inkoop. productie, verkoop; producten, bijvoorbeeld divisie consumentenproducten, divisie professionele apparatuur; geografie, bijvoorbeeld per provincie/landengroep; markt, bijvoorbeeld kleinverbruikers/ grootverbruikers.
In grote lijnen geeft een indeling naar functionele deelgebieden efficiencyvoordelen. Als nadelen zijn te noemen: een geringe flexibiliteit en coördinatieproblemen. De drie andere kantoorruimte huren breda mogelijke indelingen hebben als voordelen: een kortere communicatieweg en het beter kunnen inspelen op de wensen van de afnemers. Nadelen zijn soms: een wat hoger kostenpeil en een geringere deskundigheid op het gebied van de functionele aspecten van de bedrijfsvoering. mate van (de)centralisatie 2 De mate van (de) centralisatie Dit aspect betreft de mate waarin de beslissingsbevoegdheden over de verschillende niveaus in de organisatie verspreid zijn. Een hoge mate van decentralisatie stelt een organisatie veelal in staat sneller te reageren op veranderingen in de omgeving. Een hoge mate van centralisatie leidt tot een grotere uniformiteit in de beslissingen die genomen worden. terwijl de topleiding ook beter is geïnformeerd over wat zich kantoorruimte huren amsterdam op lagere niveaus in de organisatie afspeelt.
Door de taakverdeling wordt de organisatie opgesplitst in delen. De coördinatiemechanismen moeten ervoor zorgen dat deze delen soepel met elkaar samenwerken. Er is een groot aantal coördinatiemechanismen. Naarmate de samenwerkingsbehoefte intensiever wordt zullen zwaardere mechanismen moeten worden ingebouwd. In toenemende ‘zwaarte’ valt te denken aan: taak- en functiebeschrijvingen plannen werkgroepen coördinatoren projectgroepen.
De vraag is nu in welk soort situatie welk soort structuur gekozen dient te worden. Indien het nodig is de organisatiestructuur aan te passen kantoorruimte huren haarlem aan een nieuwe bedrijfsstrategie, kan dit inhouden dat de wijze van arbeidsverdeling veranderd moet worden, bijvoorbeeld van een naar F ( unctionele deskundigheidsgebieden)-gerichte structuur naar een P(r oduct )-ingerichte structuur. Daarbij dient dan tevens aanpassing plaats te vinden in de mate van centralisatie naar decentralisatie. Overigens moet dan nog bezien worden of er meer en/ of zwaardere coördinatievoorzieningen vereist zijn.

Bevordering van de creativiteit

Gerelateerde afbeelding

Bevordering van de creativiteit in organisaties Het is zinvol dat iedereen, van hoog tot laag, gestimuleerd wordt zijn creatieve capaciteiten te gebruiken ten behoeve van de organisatie waarvoor hij werkt. Niet iedereen zal zijn doelstelling gedachten hoeven te laten gaan over de doelstellingen van de organisatie, maar wel over uitwerking de uitwerking daarvan. Managers met een kantoorruimte huren maastricht algemene verantwoordelijkheid hebben, bij het bepalen van wat de organisatie zal gaan doen, vooral met betrekking tot het opzetten van vernieuwingen de plicht om creatief te zijn.
De volgende principes zijn onder meer van belang voor het creëren van een open atmosfeer: Het centraliseren van de taakactiviteiten gericht op vernieuwing. Men kan bijvoorbeeld denken aan een kerngroep die op bevordering van de creativiteit is gericht. De selectie van generalisten. Een specialist zal te veel belemmerd worden in het relateren van zijn bekwaamheden aan problemen op kantoorruimte huren breda andere gebieden. Toegang tot ondersteunende diensten. Verzekerd zijn van alle nodige informatie. Het slechten van barrières. Het effect van barriéreproducerende zaken als gezag, status en specialismen moet men minimaliseren. Minimaliseren van tussenschakels. Tussenschakels fungeren vaak als buffer tussen groepen. Aanmoediging kantoorruimte huren amsterdam van vernieuwing. In minder op vernieuwing georiënteerde organisaties zijn er weerstanden tegen veranderingen.
Deze punten betreffen met name de structuur van een organisatie. Ook op het individuele vlak kan men activiteiten ontplooien ter bevordering van de creativiteit. In de eerste plaats moet men zelf de principes van het creatieve denken in acht nemen oefenen en zich oefenen in creatief denken. Belangrijk zijn de volgende punten: wees attent op condities die het denken belemmeren; kantoorruimte huren haarlem wees flexibel; wees niet te snel kritisch; laat uw gedachten de vrije loop.
In de tweede plaats moet men zelf als manager ook al het mogelijke doen, opdat in de eigen omgeving een klimaat ontstaat waarin creativiteit kan gedijen. Hiertoe zijn de volgende principes van belang: heb respect voor ongewone vragen; heb respect voor ongewone ideeën; toon uw medewerkers dat hun ideeën waarde hebben.

Het patroon

Gerelateerde afbeelding

Mocht er in voorkomend geval in een bedrijf of instelling geen strategisch plan zijn en mocht men zelfs in grotere bedrijven en instellingen zeggen ‘niet aan strategie te doen’, probeer dan te achterhalen of er een patroon herkenbaar is in het samenstel van belangrijke acties en maatregelen van dergelijke organisaties. Probeer daarin samenhang te onderkennen en als dit redelijk kantoorruimte huren maastricht systematisch in kaart kan worden gebracht, is dat kennelijk de in de tijd totstandgekomen en gevolgde strategie. Mogelijk is deze voor verbetering vatbaar; patroon en samenhang zijn er in beginsel al. Waar dit het geval is, blijkt veelal wel degelijk een goed beeld van de omgeving te bestaan (in hoofden van mensen), is er stellig een vorm van aanvaard leiderschap (intuïtief of charismatisch) en is er ook een redelijk sterke informele organisatie, waarin kantoorruimte huren breda een stroom van contacten te bespeuren is waarlangs strategische veranderingen totstandkomen en het proces loopt waarin zich ‘strategie’ ontwikkelt. In deze situaties is er doorgaans een goed gevoel voor de krachten uit het verleden, in het heden en in de nabije toekomst.
Veelvuldig komen we echter tegen dat irnuitie tekortschiet, zodat er geen consistentie in acties en maatregelen is. Het patroon laat dan willekeur zien en er is geen innerlijke orde. We zien dan bijvoorbeeld het opstarten van veel mogelijke acties, en een willekeurig kantoorruimte huren amsterdam afbreken ervan. Er is in deze situaties met andere woorden geen duidelijke lijn te onderkennen en de drijvende krachten zijn op z’n minst zeer verdeeld. Nodig is dan het inbrengen van strategisch vermogen, het tot stand brengen van een doorwrochte visie, het uitlijnen van de organisatie, teamvorming, gezag binnen kantoorruimte huren haarlem en buiten de organisatie en sturingsgevoeligheid om een nieuwe gang van zaken tot stand te brengen. In die gevallen doen we er goed aan te werken met de inzichten en methoden, zoals deze in paragraaf 4. 2 uitvoerig zijn uiteengezet.

Achterwaartse Integratie

Gerelateerde afbeelding

Soms kan een bedrijf door een reële dreiging van voorwaartse integratie de onderhandelingspositie ten opzichte van de afnemer verbeteren. Dreigen met het zelf gaan verzorgen van de distributie of met mogelijk zelfs winkels te gaan openen kan, indien deze dreiging een realistisch karakter heeft, voor de producent een gunstig effect hebben.
Ad c Strategieën gericht op kantoorruimte huren maastricht leveranciers Op een aantal manieren kan getracht worden een betere positie ten opzichte van de toeleveranciers te verwerven. Zo zien we wel dat bedrijven of particulieren gezamenlijk gaan inkopen. Door de grotere afname dalen de transactiekosten en neemt men bovendien een sterkere positie in op de inkoopmarkt. Ook kan gestreefd worden naar spreiding over verschillende leveranciers om te voorkomen dat men te afhankelijk van één van hen wordt. Deze afhankelijkheid, waarnaar de leverancier mogelijk streeft, werkt nadelig op de onderhandelingspositie. Ook is spreiding van de aankopen uit een oogpunt van risicospreiding aan te bevelen. Mocht er kantoorruimte huren breda zich onverhoopt bij de leverancier een calamiteit voordoen, dan kan een andere leverancier mogelijk meer gaan leveren. Het aanwezig zijn van een reële dreiging van een achterwaartse integratie kan eveneens de onderhandelingspositie van de leverancier beïnvloeden. Soms zien we ook dat bedrijven zelf het initiatief nemen tot of behulpzaam zijn bij het oprichten van een nieuwe toeleverancier. Tot slot is nog te vermelden dat het beschikken over informatie met betrekking tot de toeleverancier van belang is. Hierbij is te denken aan de financiële situatie, de omzet, andere afnemers, enzovoort. Met deze achtergrondinformatie is het vaak beter mogelijk inzicht te krijgen in het waarom van de handelswijze van een leverancier. Dit opent in een aantal kantoorruimte huren amsterdam gevallen de mogelijkheid te zoeken naar oplossingen voor gezamenlijke problemen die zoveel mogelijk tegemoetkomen aan beider verlangen.
Uitbesteding (‘outsourcing’) van de productie en/ of dienstverlening van primaire (of ondersteunende) processen in een vorm van samenwerking, heeft vaak tot resultaat dat de ‘uitbesteder’ bezuinigt op de kapitaalinvesteringen en budgetten voor bijvoorbeeld productontwerp en research. In netwerkorganisaties (zie subparagraaf 3.4.3) komt dit uiteraard op velerlei manieren voor. Zo is er dus een verband tussen ‘outsourcing’ en ‘strategisch risico’. Na verloop van tijd kan er dus een afhankelijkheidsrelatie kantoorruimte huren haarlem ontstaan omdat de partner zowel de productontwikkeling als het productie-initiatief in handen heeft. Inmiddels heeft de partner veel geleerd over de wensen van de finale afnemer en veel ervaring opgedaan met de productontwikkeling. Introductie van een concurrerend product op de markt door de partner hoeft dan niet lang meer op zich te laten wachten. Succes is hierbij verzekerd. Het concurrentievermogen van de ‘uitbesteder’ is inmiddels dan eventueel aardig geslonken.

Sociaal-maatschappelijke factoren

Gerelateerde afbeelding

Sociaal-maatschappelijke factoren op inhoudelijk niveau houdt in dat de kijker invloed heeft op wat er in het programma te zien is. Voorbeelden die nu al op de buis verschijnen, zijn spelletjesprogramma’s waar de kijker naar toe kan bellen om mee te doen kantoorruimte huren maastricht aan een spel dat in het programma gespeeld wordt. Ook hettelevoting tijdens het Eurovisie Song Festival waarbij de kijker telefonisch kan jureren, valt onder deze categorie. Er zijn de afgelopen jaren nog verdergaande initiatieven geweest. Zo zijn er van bepaalde films verschillende scenario’s gemaakt, waarbij de kijker mocht bepalen welke inhoud hij wilde zien. Op dit soort interactiviteit wordt echter zowel door de kijker als door de programmamaker weinig enthousiast gereageerd: ‘Het kost handenvol geld en je kunt nooit iedereen van je publiek tevredenstellen’, is een veelgehoorde reactie.
Opvallende ontwikkelingen zijn: individualisering, mondigheid en consumentisme, aandacht voor gezondheid en milieu, vermindering van het totale kantoorruimte huren breda aantal arbeidsjaren, trend naar meer gemak, betaald werk voor vrouwen, emancipatie van tweede en derde generatie allochtonen, herverdeling van zorgtaken tussen (zowel homo- als hetero- als biseksuele) partners, safe seks, enzovoort.
Enkele tientallen jaren terug sprak men van een ‘verzuilde samenleving’ in Nederland: de liberale zuil (VVD/AVRO), de socialistische zuil (PvdA/VARA), de rooms-katholieke zuil (KVP/KRO) en de protestantse zuil (CHU/ARP/NCRV/VPRO). Momenteel spreekt men van de postmoderne, multiculturele, multiraciale en pluriforme samenleving.
Sociaal-maatschappelijke factoren spelen een belangrijke rol in de omgeving. Deze hebben een niet te verwaarlozen invloed op de organisatie. Daarbij komen ook wensen naar voren die liggen op het vlak van een aanpassing van de werkomgeving: denk aan streven naar kantoorruimte huren amsterdam medezeggenschap en medeverantwoordelijkheid. Dit wordt in het algemeen mede ingegeven door hogere opleidingsniveaus. Een en ander heeft wel tot gevolg dat minder mensen bereid zijn nog ongeschoold werk te verrichten.
Zes mentaliteittrends onder jongeren Op grond van onderzoek onder jongeren is er een zestal mentaliteittrends gedefinieerd: Allereerst de nieuwe ruigheid: gestyleerde stoerheid voor mannen die een rustig en geregeld bestaan leiden en die wel eens wat ruigers willen, zich kantoorruimte huren haarlem willen associëren met cowboyachtige nieuwe mannelijkheid en viriliteit. De context waarin David Beckham een held kon worden: stoer aan de ene kant, maar wel heel fashionable. Dan is er celebrity vogue, de fascinatie met beroemdheden, er net zo uit willen zien als de sterren, om te beginnen door dezelfde producten te gebruiken. In de derde plaats zijn erotiek en seks nog steeds ‘in’.

Kwestiemanagement of lobby

Gerelateerde afbeelding

Sociaal beleid Een ethisch gezien goed sociaal beleid zal doorgaans een beleid zijn waarin de zin van het bestaan van mensen wordt gerespecteerd zonder dat het functioneren in een organisatie daarbij overheersend wordt. Dit raakt kwesties als kantoorruimte huren maastricht zelfstandigheid/ onzelfstandigheid, afüankelijkheid van werknemers, (denk aan: seksuele intimidatie, kinderarbeid, uitbuiting van illegalen, exploitatie arbeidskracht in lagelonenlanden, onveilige werkomstandigheden), arbeidsongeschiktheid, loyaliteit en organisatienormen voor het personeel. Organisaties moeten niet meer beloven dan ze kunnen. Zelfs bij grote bedrijven zal aan een schoolverlater in de eerste baan geen ‘baan voor het leven’ beloofd kunnen worden. Niettemin is loyaliteit een belangrijke waarde. Vertrouwen (tussen werkgever en werknemer) is daarvoor de basis en dat zal uit het feitelijke organisatiegedrag moeten blijken, zowel in goede kantoorruimte huren breda als in slechte tijden. Een loonoffer in slechte tijden geeft met andere woorden wel verplichtingen. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid niet werken in een situatie waarin werknemers ‘slechts als passanten’ worden beschouwd.
Kwestiemanagement is het gericht sturen naar een gewenst resultaat of – als het om een incident gaat – een gewenste afloop. Kwestiemanagement of lobby is in het kantoorruimte huren amsterdam Amerikaanse bedrijfsleven al wat langer bekend. Hierna volgt een beeld van mogelijke instrumenten.
Lobbyinstrumenten Schriftelijke stukken (nota’s, brieven). Mondelinge contacten (persoonlijke gesprekken, telefoontjes). Bedrijfsbezoeken, werkbezoeken. Stages van Kamerleden. Recepties (Des lndes-borrel VNU, Europa-borrel). Informele lunchgesprekken met enkele Kamerleden (uitwisseling standpunten, verkenning politiek denken). Spreekbeurten op congressen en symposia. Hearings. Inschakeling kantoorruimte huren haarlem van deskundigen. Benutting eventuele tegenstellingen tussen departementen dan wel sectoren binnen een departement. Publiciteit (openlijke reacties, stukken op opiniepagina’s enzovoort). Eigen media: jaarverslag, personeelsorgaan, huisorgaan.

Het Nederlandse technologieconcern

Gerelateerde afbeelding

Via investeringen van enkele tot enkele tientallen miljoenen euro’s heeft Philips nu toegang tot kennis van zo’n 25 start-ups. Daarnaast werkt het Nederlandse technologieconcern ook met grote collega’s als Hewlett Packard, Sony en vele anderen samen in onderzoek. En met Sara Lee/DE is recent de Senseo Crema ontwikkeld, terwijl de twee het nieuwe koffiezetsysteem nu samen in de markt zetten en verkopen. Met grote chipfabrikanten, waar Philips deels eigenaar van is, worden nieuwe kantoorruimte huren maastricht productiemethoden ontwikkeld en fabrieken gesticht. Voorts heeft Philips zich verbonden met een Israëlisch bedrijfje waarmee het telefonische hartbewaking mogelijk maakt. Tussen onderzoek en verkoop in zit de productie. Efficiënt produceren heeft Philips tot de mondiale nummer één op het gebied van onder meer lampen, scheerapparaten en beeldbuizen gemaakt. Maar zelfs op dit vlak gaat Kleisterlee over tot krachtenbundeling. Zo maakt Philips samen met Agilent !tot voor kort een onderdeel van Hewlett Packard) led’s, de ‘lampen van de toekomst’, die bijvoorbeeld nu al in de extra remlichten van auto’s en in stoplichten verschijnen. Met het Zuid-Koreaanse LG combineert het de productie van beeldbuizen en lcd-schermen. Daardoor is Philips nu ook topspeler kantoorruimte huren breda onder de leveranciers van platte beeldschermen, wat er waarschijnlijk aan heeft bijgedragen dat pc-fabrikant nummer één Deil nu Philips in de arm neemt. Allianties gaat Philips niet alleen aan om snel nieuwe producten te kunnen maken. Wat oudere of niet meer bij Philips passende onderdelen kunnen op deze manier ook worden losgelaten. Dat geldt bijvoorbeeld voor de beeldbuizen die steeds goedkoper zullen kantoorruimte huren amsterdam moeten worden om de concurrentie van platte schermen nog even te kunnen weerstaan voordat ze goeddeels zullen worden verdrongen. En videorecorders laat Philips sinds kort maken door het Japanse Funai, terwijl Philips zelf zich al stort op de vervanger ervan de dvd-recorder. Automatiseringsdochter Origin is gefuseerd met het Franse Atos, waarvan Philips nog voor bijna de helft eigenaar is. Volgens Kleisterlee vormt het kantoorruimte huren haarlem huidige Philips geen radicale breuk met het oude concern. Kleisterlee: ‘Partnerships zijn echter wel de toekomst. We realiseren ons steeds meer dat combinaties met andere merken en bedrijven waarde aan Philips kunnen toevoegen.’

Demografische en economische factoren

Gerelateerde afbeelding

Bij het bepalen van de omvang van de markt zijn ook demografische en economische factoren van groot belang. De concurrentie tussen bestaande bedrijven binnen een bedrijfstak wordt beïnvloed door vier groepen factoren, namelijk: de machtspositie van de leverancier, de machtspositie van de afnemer, substituutproducten en nieuwe toetreders. De intensiteit van de kantoorruimte huren maastricht concurrentie binnen de bedrijfstak is afüankelijk van een veelheid van factoren. Belangrijke bepalende factoren zijn het aantal en de omvang van de concurrenten (in relatieve marktaandelen), de hoogte van de vaste kosten, de afzetontwikkelingen in de markt, de hoogte van de kosten van de afnemer om van leverancier te veranderen en de hoogte van uittredingskosten. Zijn er bijvoorbeeld enkele grote giganten of zijn er vele kleine organisaties in een bepaalde markt werkzaam? Wat kost het om te stoppen (afvloeiingsregeling, extra afschrijving, wil de leider/ eigenaar dat wel, enzovoort) 7
Relevante trends in de omgeving kantoorruimte huren breda en enkele gevolgen voor organisaties
Als we kijken naar de onderliggende trends in de omgeving van organisaties die leiden tot knelpunten in het functioneren, dan komen in gesprekken met managers de ontwikkelingen naar voren die hierna worden besproken. Mede als gevolg van deze trends blijkt het vaak nodig de organisaties aan te passen.
Toenemende concurrentie en kantoorruimte huren amsterdam internationalisering van markten Op een aantal markten is er sprake van een verhevigde concurrentie. Figuur 3.5 geeft een overzicht van de trends in de externe omgeving. Verkorting levenscycli van producten/diensten, duurzaamheid en complexiteit van technologie Fusies, acquisities, strategische alliantie en wereldwijde reorganisaties
‘De wereld is kleiner dan de gemiddelde mens aanneemt’, zei Christopher Columbus al voordat hij Amerika ontdekte. En de stelling heeft nog niets aan kantoorruimte huren haarlem actualiteit ingeboet, want de wereld is en wordt nog steeds kleiner. ‘Europa 2002’, GATT-afspraken, voortschrijdende communicatiemogelijkheden en verbeterde logistieke afhandeling van mensen en goederen zorgen ervoor dat de concurrentie tussen ondernemingen op wereldniveau toeneemt.

De bedrijfsomgeving

Gerelateerde afbeelding

Omgekeerd oefent een organisatie zelf invloed uit op partijen in de bedrijfsomgeving door reclame, door voorlichting over producten en diensten of door in directe onderhandeling contacten met deze partijen te onderhouden en afspraken te maken. Voorts verschaffen organisaties informatie aan partijen in de buitenwereld om daarmee verantwoording af te leggen voor hun daden. Voorbeelden daarvan zijn: jaarverslagen ten behoeve van de aandeelhouders, de overheid en de kantoorruimte huren maastricht  bank, en milieueffectrapportages.
Situaties, of omstandigheden, komen voort uit allerlei ontwikkelingen in de omgeving waaraan organisaties blootstaan. Organisaties worden hierdoor in hun doen en laten beïnvloed en moeten met dit soort omstandigheden rekening houden. Inflatie en rentestand, werkloosheid en schaarste op sommige delen van de arbeidsmarkt, de stand van de technologie en dergelijke zijn van belang. Organisaties ondergaan hiervan de omgevingsinvloeden, maar kunnen in veel gevallen de bepalende kantoorruimte huren breda omgevingsfactoren zelf niet echt beïnvloeden. Belangrijke omgevingsfactoren waaruit omstandigheden voortkomen waarmee organisaties rekening moeten houden zijn onder meer demografische factoren, technologische factoren, economische factoren, marktfactoren, productfactoren, sociaal-maatschappelijke factoren en ecologische factoren.
Organisatie en maatschappelijke kantoorruimte huren amsterdam kringloop
Voor het voortbestaan van een organisatie is het noodzakelijk dat er aan de invoerzijde en aan de uitvoerzijde steeds opnieuw transacties met de omgeving plaatsvinden. Een organisatie is met andere woorden in een kringloop aan twee zijden met de maatschappij verbonden. Aan de invoerzijde staat een organisatie bijvoorbeeld in verbinding met de inkoopmarkten van arbeid, kapitaal, informatie, halffabrikaten, energie, onderdelen, gronden hulpstoffen en aan de uitvoerzijde met de verkoopmarkten kantoorruimte huren haarlem voor producten en diensten. De wijze waarop een afzonderlijke organisatie in verbinding staat met de maatschappij kunnen we dus ook als in figuur 3.2 weergeven.