Relatie met andere wetgeving

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Kapverordening Op grond van art. 15 Boswet is de gemeenteraad bevoegd een (kap)verordening in het leven te roepen. Deze verordeningen bevatten doorgaans een verbod om houtopstanden te kappen zonder vergunning van burgemeester en winkel huren maastricht wethouders.
Over de relatie tussen de kapverordening en het bestemmingsplan op grond van de WRO heeft de Kroon een uitspraak gedaan op 16 april 1992. In deze uitspraak overwoog de Kroon dat de kapverordening een toetsingscriterium kent dat vergelijkbaar is met dat van de in de diverse bestemmingsplannen opgenomen aanlegvergunningenregeling voor het vellen en rooien van geboomte (burgemeester en wethouders kunnen de vergunning weigeren of onder voorschriften verlenen in het belang van de handhaving van het natuur-, landschaps- of dorps-/stadsschoon of om winkel huren breda andere redenen van milieubeheer). Aan de toepassing van de kapverordening zijn evenwel, in tegenstelling tot bedoelde aanlegvergunningregeling, uitzonderingen verbonden. Weliswaar had het gemeentebestuur erop gewezen dat de waardevolle houtopstanden binnen de agrarische gebieden in dit bestemmingsplan niet tot de uitzonderingen van de kapverordening behoorden, doch niet kon worden uitgesloten dat dit in de toekomst wel het geval zou zijn. In verband hiermee is de Kroon van oordeel dat het aanlegvergunningvereiste voor het winkel huren amsterdam vellen en rooien van houtopstanden in gebieden met een agrarische bestemming die tevens is gericht op het behoud en herstel van landschappelijke en/of cultuurhistorische waarden moet worden gehandhaafd. Het beroep wordt ongegrond verklaard.
Kortom: soms is een aanlegvergunning nodig naast een kapvergunning.
8.9 Wet voorkeursrecht winkel huren haarlem gemeenten
Achtereenvolgens komen aan de orde het doel en de instrumenten van de Wet voorkeursrecht gemeenten, en de relatie met andere wetten.

Wet inrichting landelijk gebied

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het gaat dus hoofdzakelijk om woningen en gebouwen die niet op een andere manier verhuurbaar zijn en om woningen die zijn bestemd voor afbraak of vernieuwbouw. De vergunning kan slechts eenmaal voor hetzelfde gebouw of dezelfde woning worden verleend, voor winkel huren maastricht de duur van maximaal twee jaar. Verlenging is mogelijk tot vijf jaar (art. 15 lid 4).
8.3.3 Relatie met andere wetgeving De Leegstandwet heeft raakvlakken met het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). Art. 61 Rv geeft de eigenaar van een gekraakt pand de mogelijkheid om naamloos te dagvaarden, dat wil zeggen: de personen die zich in het pand bevinden te dagvaarden zonder dat hun namen bekend zijn.
Achtereenvolgens komen aan de orde het doel winkel huren breda en de instrumenten van de Wet inrichting landelijk gebied (Wilg), en de relatie met andere wetten.
8.4.1 Doel van de wet Doel van de wet is het stellen van regels over de verdeling van bevoegdheden tussen Rijk en provincies bij de vaststelling, financiering en uitvoering van het gebiedsgerichte beleid en dat om in het kader van dat beleid te komen tot een doelmatiger toepassing van het instrument van de landinrichting.
8.4 Wet inrichting landelijk gebied 309
8.4.2 Instrumenten De nieuwe Wet inrichting landelijk gebied (Wilg), in werking getreden 1 juli 2007, vervangt de Landinrichtingswet 1985. De Wilg is van groot belang voor de uitvoering van het beleid voor het landelijk gebied en bevat hiertoe sturende elementen voor de winkel huren amsterdam ruimtelijke ordening en de inzet van juridische en financiële instrumenten. Een belangrijk onderdeel van de wet is het inrichtingsinstrumentarium. Dit vindt op rijksniveau plaats door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de ministers die het mede aangaat, op basis van het rijksbeleid c.q. de beleidsnota’s die door de Tweede Kamer zijn behandeld op het terrein van landbouw, natuur (incl. bos en landschap), recreatie en toerisme, milieu, bodem, water en plattelandseconomie. De vaststelling wordt voorafgegaan winkel huren haarlem door overleg met Gedeputeerde Staten (GS) van de onderscheiden provincies en met besturen van gemeenten en waterschappen of organisaties van gemeenten en waterschappen.

Drie ministeries

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Voorheen verstrekten drie ministeries afzonderlijk van elkaar diverse bijdragen voor het vergroten van de leefbaarheid in steden. Het ging om de ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), Economische Zaken (EZ) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Door de instelling van het ISV is er één geldstroom vanuit winkel huren maastricht een integrale beleidsgedachte. Het ministerie van VROM coördineert het ISV.
Het ISV valt onder het grotestedenbeleid dat gericht is op de dertig grotere gemeenten. Het grotestedenbeleid richt zich op drie aspecten: de sociale, de economische en de fysieke verbetering van de stad. Het ISV vormt een belangrijk instrument voor de fysieke verbetering.
Alle gemeenten kunnen aanspraak maken op een ISV-bijdrage. De gemeenten zijn verdeeld in rechtstreekse en niet-rechtstreekse gemeenten in het Besluit aanwijzing rechtstreekse gemeenten en verdeelsleutel stedelijke vernieuwing. Investeringsbudget kan winkel huren breda worden verleend aan een gemeente die beschikt over een door de gemeenteraad vastgesteld ontwikkelingsprogramma (art. 7 lid 1 Wsv): a waarin de gemeentelijke doelstellingen van stedelijke vernieuwing voldoende zijn onderbouwd en worden weergegeven in termen van toetsbare resultaten; b waarin wordt ingegaan op de relatie met stedelijke vernieuwing die zich niet richt op de fysieke leefomgeving; c dat betrekking heeft op het investeringstijdvak en inzicht geeft in het daaropvolgende tijdvak; d dat een financiële paragraaf bevat, die inzicht geeft in de van stedelijke vernieuwing te verwachten kosten en opbrengsten; e dat vermeldt met welk resultaat winkel huren amsterdam intergemeentelijke afstemming van de ontwikkelingsprogramma’s heeft plaatsgevonden; en f waarin de landelijke doelstellingen van stedelijke vernieuwing in acht zijn genomen.
De laatstgenoemde landelijke doelstellingen, die in acht moeten worden genomen, staan in art 2. Besluit beleidskader stedelijke vernieuwing 2005:
7.2 Financiële steun voor stedelijk en landelijk gebied 291
a verbetering van de balans tussen vraag en aanbod op de woningmarkt; b verbetering van de huisvestingsmogelijkheden winkel huren haarlem van bevolkingsgroepen die moeilijkheden ondervinden bij het vinden van hun passende huisvesting; c verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte; d verbetering van het aanbod van grootschalige groenvoorzieningen in de stad;

Woningwet: nieuwbouw

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Bodemverontreiniging Burgemeester en wethouders moeten de beslissing op een aanvraag voor een reguliere bouwvergunning aanhouden, als uit winkel huren maastricht het over te leggen onderzoeksrapport blijkt dat de bodem ter plaatse van het bouwwerk ernstig verontreinigd is. Er moet eveneens worden aangehouden als uit anderen hoofde een vermoeden bestaat van ernstige verontreiniging, bijvoorbeeld uit eigen gegevens. De beslissing op een aanvraag om een lichte bouwvergunning kan aldus worden aangehouden ook al kan er geen onderzoeksrapport gevraagd worden. Zo kan worden voorkomen dat ook bij een lichte bouwvergunning wordt gebouwd op verontreinigde bodem. Het saneren van de bodem is immers moeilijk en kostbaar als er al gebouwd is. Burgemeester en wethouders beslissen binnen twee weken na ontvangst van de aanvraag en het onderzoeksrapport. Indien er geen grond is de winkel huren breda bouwvergunning te weigeren en de beslissing niet binnen de tweewekentermijn is termijn is genomen en uit het onderzoeksrapport blijkt dat de bodem ernstig is verontreinigd, is de aanhoudingsbeslissing van rechtswege genomen (art. 52a lid 1 Wonw).
Burgemeester en wethouders moeten aanhouden totdat met het saneringsplan is ingestemd door het volgens de Wet bodembescherming bevoegde gezag dan wel door dat gezag is vastgesteld dat er geen sprake is van een geval van ernstige verontreiniging ten winkel huren amsterdam aanzien waarvan spoedige sanering noodzakelijk is. Ten gevolge van de instemming met het saneringsplan kan het nodig zijn het bouwplan te wijzigen. Binnen twee weken na beëindiging van de aanhouding moeten burgemeester en wethouders dit meedelen aan de aanvrager en hem vijf weken de gelegenheid bieden een gewijzigde aanvraag in te dienen. Als de aanvrager daarvan niet gebruikmaakt, is de vergunning van rechtswege geweigerd (art. 52a lid 4 Wonw).
Ad 6 Zorginstellingen Sommige bouwplannen mogen pas gerealiseerd worden nadat de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het betrokken bouwproject een toelating heeft verleend als bedoeld in art. 5 lid 2 Wet toelating winkel huren haarlem zorginstellingen. De beslissing op de aanvraag bouwvergunning voor een dergelijk bouwplan moet worden aangehouden totdat de toelating is verleend (art. 53 lid 2 Wonw). Ook hier kan het nodig zijn het bouwplan te wijzigen als de toelating betrekking heeft op een gewijzigd bouwplan. Hier geldt dezelfde regeling voor de termijnen en wijzigingen van het bouwplan als bij de milieuvergunning.

Projectbesluit

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Projectbesluit Is geen ontheffing mogelijk, dan komt de vraag aan de orde of een projectbesluit kan worden genomen De belangrijkste bepalingen ten aanzien van het projectbesluit zijn: Er moet sprake zijn van de verwezenlijking van een project. De gemeenteraad winkel huren maastricht neemt het besluit tenzij het nemen aan burgemeester en wethouders is gedelegeerd. Er moet sprake zijn van een gemeentelijk belang. Het besluit moet een goede ruimtelijke onderbouwing bevatten die aan (vrijwel) dezelfde eisen moet voldoen als een bestemmingsplan. Het bestemmingsplan moet tijdig overeenkomstig het projectbesluit worden aangepast. Er kan pas leges worden ingevorderd zodra het bestemmingsplan is aangepast.
6.4 Weigeringsgronden bouwvergunning 255
Het niet tijdig aanpassen van winkel huren breda het bestemmingsplan leidt tot het vervallen van de mogelijkheid van het recht op invordering van leges.
Een aanvraag om bouwvergunning die · niet past in het geldende bestemmingsplan en · waarvoor geen ontheffing kan worden verleend, houdt derhalve in dat om twee beschikkingen wordt gevraagd: de bouwvergunning en het projectbesluit.
De procedures voor beide beschikkingen zijn gelijk en worden tegelijkertijd gevoerd (art. 46 lid 3, 5 en 7 Wonw). De consequentie van het nemen van een projectbesluit is dat daarna tijdig het bestemmingsplan moet worden herzien. Indien het bouwplan past in het gemeentelijke ruimtelijke beleid op basis waarvan bestemmingsplannen worden herzien en past bij de daarbij behorende winkel huren amsterdam organisatie en planning van de herzieningen, zal de gemeenteraad naar alle waarschijnlijkheid besluiten een projectbesluit te nemen. Daarbij zal hij rekening houden met de talrijke eisen die aan het projectbesluit en het daaraan gekoppelde bestemmingsplan zijn verbonden, bijvoorbeeld met betrekking tot natuur, milieu en veiligheid. Als het projectbesluit ten behoeve van het bouwplan is genomen, moet de bouwvergunning worden verleend indien de andere weigeringsgronden van art. 44 Wonw niet aan de verlening in de weg staan.
Een ontheffing geven of een projectbesluit nemen is niet verplicht: burgemeester en wethouders respectievelijk de gemeenteraad mogen het weigeren. Daartegen winkel huren haarlem kan dan een bezwaarschrift op basis van de Awb worden ingediend en tegen de daaropvolgende heroverwegingsbeslissing staat beroep open bij de rechtbank en hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Indiening bouwaanvraag

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Aanvraag bouwvergunning
In deze paragraaf wordt ingegaan op drie onderwerpen betreffende de bouwvergunning. Er gelden landelijk voorgeschreven vereisten waaraan de aanvrager van een bouwvergunning zich bij indiening moet houden (subparagraaf 6.3.1). De gemeente is winkel huren maastricht op haar beurt verplicht om de kennisgeving van een aanvraag te publiceren (subparagraaf 6.3.2). De aanvraag wordt niet in behandeling genomen als niet de vereiste of voldoende gegevens zijn bijgevoegd (subparagraaf 6.3.3).
Een niet-belanghebbende kan dus wettelijk niet een verzoek om bouwvergunning indienen. Het verzoek kan niet als een aanvraag bouwvergunning in behandeling worden genomen (zie bijvoorbeeld ABRvS van 29 juni 2005, BR 2005/1014). In het Besluit winkel huren breda indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning (Biab) is landelijk geregeld welke gegevens en stukken door burgemeester en wethouders maximaal gevraagd mogen worden van een aanvrager van een lichte of reguliere bouwvergunning. Ook is bepaald dat een landelijk uniform aanvraagformulier moet worden gebruikt. Het formulier kan gedownload worden vanaf de internetsite van het ministerie van VROM. Het bestaat uit zeven pagina’s plus vijf winkel huren amsterdam pagina’s toelichting. In figuur 6.3 is ter illustratie de eerste pagina opgenomen.
Met toestemming van burgemeester en wethouders mogen gegevens digitaal worden aangeleverd: in de bijlage bij het besluit is aangegeven welke typen digitale bestanden bij voorkeur kunnen worden aangeleverd. Voor andere vormen wordt eerst overleg met de gemeente aangeraden. Niet alle gegevens behoeven direct bij de aanvraag bouwvergunning te worden ingediend: de winkel huren haarlem detailgegevens over de constructie en de installaties mogen uiterlijk drie weken voor de aanvang van de desbetreffende bouwwerkzaamheden worden ingeleverd.

Burgemeester en wethouder

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Voor bestaande bouw geldt die eis niet. Indien burgemeester en wethouders dit naar hun oordeel noodzakelijk achten, kunnen zij de eigenaar verplichten· deze nieuwbouwvoorzieningen aan te brengen. Burgemeester en wethouders moeten wel eerst trachten in minnelijk overleg en bij voorkeur op basis van beleidsregels tot een oplossing te komen. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State accordeerde een aanschrijving van het dagelijks bestuur van het stadsdeel kantoor huren schiedam Westerpark van Amsterdam in haar uitspraak van 11 juni 2003, nummer 200204988/1:
‘Weliswaar moet een aanschrijving gezien worden als een uiterst middel en moet eerst geprobeerd worden de voorzieningen langs vrijwillige weg te laten treffen, maar nu is gebleken dat aan de aanschrijvingen langdurig overleg is voorafgegaan, waarbij ook de mogelijke splitsing en samenvoeging van woningen in de panden aan de orde is geweest, en appellante nog in de gelegenheid is gesteld zelf ( …) de in de aanschrijvingen opgenomen voorzieningen te treffen, kan naar het oordeel kantoor huren tiel van de Afdeling niet gesteld worden dat het dagelijks bestuur [appellante sub 2] niet in redelijkheid op grond van het in de notitie neergelegde beleid heeft kunnen aanschrijven tot het treffen van voorzieningen’.
5.6.2 De verplichting om gesloten gebouwen In gebruik of beheer te geven Een bijzondere aanschrijving betreft art. 14 Wonw. Dit is een middel om overlast te voorkomen vanuit leegstaande panden die zijn gesloten op grond van de Opiumwet of op grond van art. 174 of 174a Gemw. Na sluiting van panden -bijvoorbeeld ingevolge art. 97 Wonw – komt het voor, dat door gedragingen in het pand de openbare orde wordt verstoord, veelal als gevolg van druggebruik en -handel of andere illegale activiteiten. Burgemeester en wethouders kunnen de eigenaar of een ander persoon die daartoe bevoegd is, aanschrijven om het kantoor huren venlo pand in gebruik te geven aan een ander of aan een persoon die uit hoofde van beroep of bedrijf op het terrein van de huisvesting werkzaam is, of aan een instelling die op dat terrein werkzaam is, bijvoorbeeld een woningbouwvereniging. Het gebruik door een ander dan degene die is aangeschreven, zorgt ervoor dat het oorspronkelijke gedrag vanuit het pand niet meer plaatsvindt.
Burgemeester en wethouders dragen kantoor huren amsterdam zorg voor de bestuursrechtelijke handhaving van de Woningwet (subparagraaf 5.7.1). Bij ernstige overtredingen komt als uiterste middel strafrechtelijke handhaving aan de orde (subparagraaf 5.7.2). Daarnaast zijn er van rijkswege daartoe aangewezen ambtenaren, die er op toezien dat de Woningwet wordt uitgevoerd en gehandhaafd (subparagraaf 5.7.3).

De exploitatiebijdrage

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Vervolgens deelt de gemeente de totale kosten door het aantal gewogen basiseenheden om de exploitatiebijdrage per gewogen basiseenheid te vinden. Als de grondexploitatiekosten bijvoorbeeld €2.000.000 zouden bedragen, dan is de exploitatiebijdrage per gewogen eenheid: €2.000.000 : 100 = €20.000. Als de gemeente een bouwvergunning verstrekt voor twee kantoor huren schiedam vrijesectorwoningen, dan is de exploitatiebijdrage van de verkrijger van de bouwvergunning in dit rekenvoorbeeld 2 x 4 x €20.000 = €160.000. Van die €160.000 worden de inbrengwaarde van de grond en de grondexploitatiekosten die de bouwer zelf maakt op zijn perceel nog afgetrokken.
Afrekening Binnen drie maanden na uitvoering van de in een exploitatieplan voorziene werken, werkzaamheden en maatregelen stellen burgemeester en wethouders een afrekening van dat exploitatieplan vast (art. 6.20 Wro). De betaalde exploitatiebijdragen worden kantoor huren tiel herberekend op grond van de totale kosten en het totale aantal gewogen eenheden in het exploitatiegebied, waarbij dezelfde basiseenheden en gewichtsfactoren worden toegepast als bij de berekening van een betaalde exploitatiebijdrage.
Indien een herberekende exploitatiebijdrage meer dan vijf procent lager is dan een betaalde exploitatiebijdrage, betaalt de gemeente binnen een maand na vaststelling van de afrekening het verschil, voor zover het groter is dan vijf procent, naar evenredigheid terug met rente aan de houder destijds van de desbetreffende bouwvergunning, of diens rechtsopvolger. Indien ten minste negentig procent van de in het exploitatieplan begrote kosten is gerealiseerd, wordt op verzoek van de houder (destijds) van de desbetreffende bouwvergunning, of diens rechtsopvolger, voor de exploitatiebijdrage een afrekening opgesteld en wordt de terugbetaling voor zover groter dan vijf procent verricht. Belanghebbenden kunnen te weten komen welk percentage is gerealiseerd omdat in art. 6.2.8 Bro is voorgeschreven dat in de exploitatieopzet – en dus ook in kantoor huren venlo elke herziening – dit percentage wordt vermeld.
Tegen een besluit omtrent de afrekening en de herberekende exploitatiebijdrage kan beroep worden ingesteld. Na het besluit op een Awb-bezwaarschrift staat het beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State indien het een exploitatieplan betreft voor gronden begrepen in een gelijktijdig vastgesteld bestemmingsplan. In andere gevallen staat het beroep open bij de rechtbank (art. 8.2 lid 1 onder f Wro).
Indien de bijdrage niet betaald wordt, kunnen burgemeester en wethouders ingrijpen in de bouw: die mag niet beginnen of moet gestaakt worden. Wordt de betaling na drie maanden niet ontvangen, dan kunnen burgemeester en wethouders de bouwvergunning intrekken (art. 6.21 Wro).
Het kan voorkomen dat de in een exploitatieplan geraamde grondexploitatiekosten voor het treffen van voorzieningen op een bepaald kantoor huren amstelveen perceel de opbrengsten zullen overtreffen. In dat geval heeft degene die de kosten voor zijn rekening neemt, recht op een vergoeding op basis van het exploitatieplan. De gemeente verstrekt aan de bouwvergunninghouder op verzoek de verschuldigde financiële bijdrage indien de prestaties waaraan die bijdrage is gerelateerd, zijn verricht – de benodigde grond voor aanleg van een weg is bijvoorbeeld overgedragen (art. 6.22 Wro).

Provinciale aanwijzingen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Provinciale aanwijzingen Gedeputeerde Staten kunnen een bepaalde gemeenteraad de aanw11zmg geven om binnen een daarbij te bepalen termijn een bestemmingsplan vast te stellen overeenkomstig daarbij gegeven voorschriften omtrent de inhoud van dat bestemmingsplan (art. 4.2 Wro).
• Voorbeeld Er dreigt een kantoor huren schiedam bestemmingsplan geldend te worden waardoor gebouwd zou kunnen worden op gronden waar een provinciale weg is gepland.
Er wordt niet overgegaan tot het geven van de aanwijzing dan na overleg met burgemeester en wethouders en niet eerder dan vier weken nadat Provinciale Staten in kantoor huren tiel kennis zijn gesteld van het voornemen tot het nemen van het besluit. Bij het geven van de aanwijzing kunnen Gedeputeerde Staten verklaren dat een bestemmingsplan door de gemeente wordt voorbereid. Deze verklaring geldt als voorbereidingsbesluit. Een door Gedeputeerde Staten vastgesteld voorbereidingsbesluit wordt gelijkgesteld met een door de gemeenteraad vastgesteld voorbereidingsbesluit. Ter voorbereiding van kantoor huren venlo een besluit tot aanwijzing is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Er kan dus geen Awb-bezwaarschrift worden ingediend. Beroep staat open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De aanwijzing moet wel zo concreet zijn dat het om een bepaalde aangegeven locatie gaat, waarvan geen afwijking mogelijk is (art. 8.2 lid 1 onder f Wro).
4.5.3 Rijksregels Bij AMvB kunnen regels worden kantoor huren amstelveen gesteld omtrent de inhoud van bestemmingsplannen en provinciale inpassingsplannen, projectbesluiten en beheersverordeningen indien nationale belangen dat met het oog op een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk maken. Daarbij kan worden bepaald dat een regel slechts geldt voor een daarbij aangegeven gedeelte van het land.

Goede ruimtelijke onderbouwing

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De goede ruimtelijke onderbouwing bevat ten minste de elementen die vermeld staan in art. 5.1.3 Bro: het zijn vrijwel dezelfde onderwerpen als volgens art. 3.1.6 Bro aan de orde moeten komen in de toelichting van een bestemmingsplan. Bij het bestemmingsplan wordt een verantwoording gevraagd van de in het plan gemaakte keuze van bestemmingen, bij het projectbesluit kantoor huren schiedam een verantwoording van de in het besluit, in afwijking van het plan, gemaakte keuzen van activiteiten en met het besluit beoogde resultaten of doelen. Een projectbesluit vraagt dus dezelfde grondige voorbereiding als een bestemmingsplan. Het projectbesluit bevat evenals het bestemmingsplan een geometrische plaatsbepaling van het projectgebied en van de daarbinnen aangewezen fysieke resultaten of doeleinden. Procedure kantoor huren tiel projectbesluit De te volgen procedure is gelijk aan die van het bestemmingsplan (art. 3.11 Wro) met inbegrip van de bepalingen inzake de aanwijzing in art. 3.8 lid 2 t/m 6 Wro. Binnen een jaar nadat het projectbesluit onherroepelijk is geworden leggen burgemeester en wethouders een ontwerp voor een bestemmingsplan, overeenkomstig dat projectbesluit, ter inzage. Het ontwerp mag binnen drie jaren ter inzage worden gelegd als aannemelijk is dat de inpassing van het project samenvalt met de ‘reguliere’ bestemmingsplanherziening die binnen tien jaren moet plaatsvinden. Het ontwerp mag binnen vijf jaren ter inzage worden gelegd als aannemelijk is dat de inpassing van het project samenvalt met de inpassing van een ander project. Het andere project betreft of aangrenzende gronden, of kantoor huren venlo gronden die betrokken zijn in hetzelfde globale, uit te werken bestemmingsplan. Indien geen ruimtelijke ontwikkeling wordt voorzien kan in plaats van het tijdig ter inzage leggen van een ontwerp-bestemmingsplan een beheersverordening door de gemeenteraad worden vastgesteld (zie hierover paragraaf 4.4).
Het kiezen voor een projectbesluit heeft tot gevolg dat voorlopig geen rechten ter zake van gemeentelijke diensten die verband houden met het projectbesluit kunnen worden ingevorderd. Betaling van bouwleges voor het project bijvoorbeeld, kan niet meer worden afgedwongen. De invordering wordt opgeschort tot het tijdstip waarop het bestemmingsplan dan wel de kantoor huren amstelveen beheersverordening is vastgesteld waarin het project is ingepast. Als niet binnen zes maanden na het verstrijken van de al dan niet verlengde termijn het bestemmingsplan dan wel de beheersverordening is vastgesteld, vervalt zelfs de bevoegdheid om de rechten in te vorderen (art. 3.13 lid 4 Wro). Aldus is er een financiële prikkel om niet voor een projectbesluit te kiezen maar direct voor een bestemmingsplan.